Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5930.11.20174

435-2017 (017)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 59

Åbo stadsfullmäktige

13.11.2017 § 220 Delårsöversikt nr 3 för 2017

 

Åbo stadsstyrelse

20.11.2017 § 499 Stadsstyrelsen beslöt godkänna behovsutredningen för ersättande daghemsutrymme för Skolgatan, följande skede är att utarbeta en projektplan för en enhet för småbarnpedagogik som placeras på tomten Sofiegatan 7. De beslöt även att projektplaneringen görs i samarbete med TVT Asunnot Oy samt att behovsutredningen och projektplanen för den nya enheten för småbarnspedagogik i Rosenkvarteret tas upp för behandling separat före slutet av 2020. Därtill betonar stadsstyrelsen att processen för ordnande av nya lokaler för svenskspråkig småbarnspedagogik bör påskyndas.

6.11.2017 § 483 Beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 26.10.2017.

23.10.2017 § 457 Beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 10.10.2017.

 

Nämnden för fostran och undervisning

8.11.2017 § 169 Nämnden för fostran och undervisning beslöt stoppa svenska sektionens beslut 10.10.2017 § 47. Nämnden beslöt att dispositionen av byggnaden på Sofiegatan 7 kommer att tas till beslut efter att beslut om byggande gjorts.

8.11.2017 § 171 Nämnden för fostran och undervisning beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 26.10.2017.

18.10.2017 § 156 Nämnden för fostran och undervisning beslöt att ta till behandling svenska sektionens beslut 10.10.2017 § 47. Övriga ärenden från svenska sektionens möte den 10.10.2017 tas inte till behandling.

 

Åbo stad, koncernförvaltningen, ekonomin

Följande anvisningar finns till påseende under mötet:

21.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioon ja 2018-2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten ja operatiivisten sopimusten sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä

16.11.2017 Turun kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös laadintaohjeet

 

Undervisnings- och kulturministeriet

Åbo stad har ansökt om ändring av tillståndet att ordna gymnasieutbildning så att tillståndet framöver skulle innefatta en särskild utbildningsuppgift, i detta fall en idrottslinje vid Katedralskolan i Åbo. Ministeriet har avslagit ansökan 26.10.2017. Beslutet finns till påseende under mötet.

 

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.