Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6710.11.20164

10710-2015 (510)

Linjedragning för framtida huvudman av svenskspråkig handelsutbildning

Tiivistelmä: -

Ssnfu § 67

Framtiden för den svenskspråkiga utbildningen inom handel och administration har diskuterats vid ett flertal tillfällen i svenska sektionen och senast 6.10.2016 § 58. Vid mötet önskade sektionsmedlemmarna få skriftliga visioner om hur både Åbo stad och Axxell Utbildning Ab (Axxell) tänker sig att en framtid för handelsutbildningen kunde se ut. Visionerna från Åbo Yrkesinstitut och Axxell finns i bifogade bilagor.

 

Bilaga 1: Lausunto ruotsinkieliselle jaostolle

 

Bilaga 2: Axxell Utbildning Ab:s utlåtande

 

Lärarkåren vid enheten för Handel och administration inom Åbo yrkesinstitut har riktat sig till svenska sektionen med begäran om ett utlåtande gällande den framtida svenskspråkiga handelsutbildningen i Åbo vilket behandlades 28.10.2015. Svenska sektionen ansåg i sitt svar på utlåtandet att det är viktigt att det även i framtiden finns en välfungerande och stark handelsutbildning på svenska i Åbo, men att det då fanns många öppna frågor kring hur yrkesutbildningen kommer att se ut i framtiden och att det därför var omöjligt att komma med mera distinkta planer i det skedet.

 

I nuläget finns fortsättningsvis många öppna frågor kring yrkesutbildningens reform eftersom lagförslaget inte är klart. Frågor gällande andra stadiets framtida upprätthållare behandlas inom staden i en arbetsgrupp som leds av stadsdirektören och som tillsattes efter att stadsstyrelsen 23.3.2015 § 138 beslutat om att en arbetsgrupp skall fundera på anordnandet av andra stadiets utbildning, vuxenutbildningen och den fria bildningen i framtiden. Arbetsgruppens utlåtande är inte klart.

 

Reformen av yrkesutbildningen

 

Material om reformen av yrkesutbildningen finns samlade på ministeriets webbplats: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusreformi/index.html?lang=sv. I stort sett behandlar reformen följande:

 

Revidering av verksamhetsprocesserna

 

-Ny lagstiftning för yrkesutbildningen som helhet

-Stärka den kompetensbaserade och kundorienterade verksamheten

-Examensreform – bredda examina (förslag: från 351 -> 166)

-Utöka inlärningen i arbetet

-Förnya studerandeantagningen och ansökningstjänsterna

-Ta i bruk en ny utbildningsavtalsmodell

-Digitalisering som stöd för lärande och effektiva verksamhetsprocesser

 

Revidering av finansierings-, lednings- och regleringssystemet

 

-Ett enhetligt system för finansiering av yrkesutbildningen

-Utöka betoningen av prestationer och effekter i utbildningsanordnarnas finansiering

-Den examensinriktade arbetskraftsutbildningen blir en del av det nya systemet

-Konsekvens och tydlighet i ledningen och finansieringen

-Resultatet avgör – större frihet att välja lösningar

 

Revidering av strukturerna

 

-Utvecklingsprogram för anordnarstrukturen

(källa: Utbildningsstyrelsen, 2016)

      

Utbildningsanordnaren beslutar om hur utbildningen ordnas

 

Utbildningsanordnarna beslutar inom ramen för sina upprätthållarlov hur yrkesutbildningen skall ordnas inom det egna området, hur utbildningen skall möta arbets-och näringslivets behov samt om läroplanens innehåll utgående från läroplansgrunderna. Anordnarna beslutar själva om sina läroanstalter och verksamhetsställen. Ifall upprätthållaren är en kommun eller samkommun tillämpas kommunallagen på förvaltningen.

 

I nuläget är upprätthållaren Åbo stad och det betyder att avdelningen för handel och administration operativt finns under Åbo yrkesinstitut. Svenska sektionen beslutar om antalet nybörjarplatser vid utbildningarna trots att man beslutar om övriga ärenden gällande Åbo yrkesinstitut på sektionsnivå i den finska sektionen för gymnasie-och yrkesutbildning.

 

Jämförelse av olika alternativ för hur utbildningen för datanomer och merkonomer kan ordnas i framtiden

 

Åbo yrkesinstitut är finskspråkigt, men har lov att ordna svenskspråkig handelsutbildning. När alternativen för hur yrkesutbildningen skall ordnas i framtiden jämförs, så är alternativet att utbildningen för datanomer och merkonomer blir kvar inom Åbo yrkesinstitut det som kallas nulägesalternativ. Det alternativ som jämförs med nulägesalternativet kallas alternativ 1 och betyder att utbildningen överförs till Axxell, som är en stor svenskspråkig anordnare av yrkesutbildning i sydvästra Finland.

 

Alternativen granskas ur följande dimensioner:

-effekter på årsklassen för ungdomar som söker till andra stadiet i Åbo med omnejd

-effekter på kvaliteten i undervisningen

-effekter på organisation och personal

-ekonomiska effekter

 

Eftersom det är ytterst svårt att få en numerisk bedömning av effekterna så bedöms de kvalitativt med påståenden.

 

 

Effekt på årsklassen för ungdomar som söker till andra stadiets utbildning

Nulägesalternativ

Alternativ 1

Tillgänglighet

sannolikhet att utbildningsplatserna finns i Åbo

Större sannolikhet att utbildningsplatserna finns i Åbo med kommunal upprätthållare. Kommunen har till uppgift att sköta om kommuninvånarnas välfärd och den regionala livskraften för båda språkgrupperna i en tvåspråkig stad.

En privat upprätthållare kan fritt besluta om verksamhetsställen för utbildningarna beroende på efterfrågan. Kan vara svårt att få garantier för var utbildningsplatserna är placerade.

 

Volym

Beroende av antalet sökande, antalet nybörjarplatser besluts i sektionerna

 

Beroende av antalet sökande, utbildningsanordnaren beslutar själv om antalet platser

 

Effekt på kvalitet och utvecklingspotential

Nulägesalternativ

Alternativ 1

Synergieffekter

och utvecklingspotential

Möjligheter att välja examensbitar från andra utbildningslinjer finns inte, ifall man inte går över språkgränsen

 

 

 

 

Datanomutbildningen ligger nära teknikområdet. Synergier kunde hittas tillsammans med finskspråkig utbildning inom Åbo Yrkesinstitut.

 

Svårt att hitta synergier och utvecklingspotential enbart med merkonom-och datanomutbildning på svenska.

Möjligheter till synergier finns för merkonomutbildningen inom turismområdet. Möjlighet att plocka examensbitar från andra linjer finns, inte nödvändigtvis inom regionen.

 

Axxell har för tillfället inte svenskspråkig sådan teknisk utbildning i regionen där synergier kunde hittas på teknikområdet för datanomerna.

 

Synergier kan hittas ifall ett utbildningskluster med handelsutbildning, turism- och sjöfartsutbildning finns på samma ställe i Åbo.

Kombiexamen

Samarbete Katedralskolan och Åbo Yrkesinstitut, inga ekonomiska transaktioner, samma upprätthållare

Samarbetet skulle förutsätta ett avtal kring hur kostnaderna fördelas

Stödfunktioner och stödmaterial

 

I ett stort finskspråkigt institut produceras mycket stödmaterial, direktiv, planer, enkäter för att stöda verksamheten. Begränsad resursering finns till att upprätthålla stödtjänster och marknadsföring på svenska.

Stödtjänsterna finns på svenska eftersom upprätthållaren är en stor svenskspråkig aktör.

 

Effekt på personalen och organisation

Nulägesalternativ

Alternativ 1

Personal

Personalstyrkan beroende av finansiering och sökande till linjerna, finns möjlighet att arbeta tvåspråkigt inom handelsutbildningen. Nollalternativet har i detta skede mindre effekt på förändring gällande personalen.

Anordnaden beslutar själv om sin personalstyrka och anställningsvillkoren.

Har effekt och konsekvenser på personalstyrkan.

 

Organisation

Är en del av den kommunala förvaltningen

Privat aktör

 

Ekonomiska effekter

Nulägesalternativ

Alternativ 1

Finansieringen av andra stadiets utbildning

Är en del av kommunens verksamhet, kommunen avgör hur mycket pengar som styrs till yrkesutbildningen

Finansieringen går direkt till huvudmannen

 

Sammanfattning

 

Alternativen tas till en närmandediskussion under mötet 6.10.2016 för att sedan tas upp igen på svenska sektionens möte 10.11.2016, där ett av alternativen föreslås för en framtida upprätthållarmodell av handelsutbildningen. Ärendet går vidare på så sätt att svenska sektionen föreslår till nämnden för fostran och undervisning om vilket alternativ som svenska sektionen förespråkar som en framtida upprätthållarmodell för handelsutbildningen. Ifall alternativ 1 föreslås betyder det fortsatta initiativ och diskussioner från Åbo stads sida för att förhandla om antalet utbildningsplatser tillsammans med Axxell. Ärendet går sedan vidare till stadsstyrelsen och eventuellt fullmäktige för beslut.

 

Oberoende av vilket alternativ som föreslås så borde en diskussion föras ifall det är just merkonomer och datanomer som utbildningsplatserna skall riktas till. En fråga som också borde diskuteras är huruvida den svenskspråkiga vårdpersonalens tillgång tryggas inom regionen. Utbildningsplatserna inom vårdutbildningen kommer att öka i framtiden utgående från att man förutspår ett ökat behov av vårdpersonal i framtiden. Lärarkåren uttryckte i sin skrivelse till sektionen 28.10.2015 att man borde utreda möjligheterna till samarbete gällande svenskspråkig närvårdarutbildning också inom Åbo Yrkesinstitut, eftersom lokaliteter redan finns.

 

Frågeställningen och linjevalet är komplext och på inget vis enkel. På vilket vis kan vi bäst betjäna våra ungdomars möjlighet till andra stadiets utbildning i Åbo och bedöma framtida utbildningsbehov näringslivet till gagn? Det finns uppenbara risker och möjligheter med de två alternativ som presenterats ovan och det handlar om ett linjeval. Det finns inget klart bästa alternativ, men realiteterna föranleder att ett linjeval mellan dessa två alternativ behöver göras vid sektionens nästa möte.

 

Förslag          Ärendet diskuteras och svenska sektionen beslutar om hur ärendets beredning går vidare.

 

 

BeslutSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning bordlade ärendet enhälligt på förslag av Vesa Hanski.

Jakelu

tiedImmonen Hannu
tiedPietilä Olli


Liitteet:

Ssnfu § 67
Liite 1:Lausonto ruotsinkieliselle jaostolle
Liite 2:Axxell Utbildning Ab:s utlåtande