Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7103.12.20131

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 71

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.