Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7303.12.20137

5379-2013 (011)

Språkkonsekvensbedömning för den svenskspråkiga utbildningen vid enheten för Handel och administration

Sammandrag: -

Ssnfu § 73

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 29.11.2013

 

Den svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning gav vid sitt möte 23.5.2013 i 36 § ett utlåtande till nämnden för fostran och undervisning gällande de verkningar som yrkesutbildningens organisationsändring eventuellt kommer att ha på den svenskspråkiga merkonom- och datanomutbildningens ställning. Nämnden för fostran och undervisning beslöt vid mötet 12.6. 2013 § 118 att en språkkonsekvensbedömning skall göras för att utreda konsekvenserna av den organisationsändring som gjorts vid Åbo yrkesinstitut. Vid organisationsändringen sammanslogs de svenskspråkiga och finskspråkiga enheterna för handel och data till en enda tvåspråkig utbildningsenhet. Den finskspråkiga enhetens utbildningschef, som var den enda som sökte tjänsten via den interna rekryteringen, fungerar som enhetens närmaste förman.

 

Den svenskspråkiga enheten är relativt liten. Vid enheten studerar lite över 100 studerande och arbetar 10 lärare. En del av lärarna undervisar också vid den finskspråkiga enheten för att undervisningsskyldigheten ska uppfyllas och en del av lärarna vid den finskspråkiga sidan undervisar också vid den svenska sidan av samma orsak.

 

En språkkonsekvensbedömning har gjorts i saken och en rapport gällande detta har 26.11.2013 överlämnats åt beredaren vid den svenska sektionen. I rapporten har man genom ett frågeformulär riktat till studerande och lärare vid den svenskspråkiga enheten undersökt hur de förhåller sig till de verkningar som organisationsändringen har på möjligheterna att få svenskspråkig service och använda svenska språket vid enheten.

 

Bilaga 1               Språkkonsekvensbedömning

Bilaga 2               Studieenkät

Bilaga 3               Arbetsenkät

 

Frågeformuläret genomfördes via programmet Wilma och skickades till 74 andra och tredje årets studerande, av vilka 33 svarade på enkäten. Enkäten som riktade sig till lärarna förverkligades som ett anonymt frågeformulär. Av de 10 svenskspråkiga lärarna svarade 8 på frågeformuläret.

 

Enligt de studerande skedde inga negativa förändringar i möjligheten att få service jämfört med det förra läsåret. Av de studerande som svarat på frågeformuläret tyckte dock 18,2 % att informationsförmedlingen försämrats. Detta gällde speciellt meddelanden via centralradion, som ofta har sänts endast på finska. Meddelanden i Wilma skickades på svenska.

 

Lärarnas svar uttryckte oro för enhetens framtid och för att den egna svenskspråkiga kulturen försvinner. Dessutom konstaterade lärarna att de tre månader som gått sedan ändringen är en så kort tid att de kommande verkningarna på verksamheten inte ännu syns. Dessutom var lärarna rädda att resurserna kommer att minska i framtiden, t.ex. för att antalet studerande i enheten som behöver särskilt stöd är relativt stort. Ingen har hittills burit ansvaret för översättning av beslut och andra ärenden och det är oklart vem som bestämmer vilka dokument som ska översättas och vem som kommer att översätta dem.

 

Förslag:           Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning tar del av rapporten och antecknar den för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.

Sändlista

förkHotokka Terhi
förkImmonen Hannu
förkJalonen Timo
förkLaine Eija
förkPietilä Olli


Bilagor:

Ssnfu § 73
Bilaga 1:Språkkonsekvensbedömning
Bilaga 2:Studieenkät
Bilaga 3:Arbetsenkät