Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7403.12.20134

12497-2013 (510)

Elevantagningskriterier till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo

Sammandrag: -

Ssnfu § 74

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 26.11.2013:

 

Ärendet remitterades på svenska sektionens möte 8.11.2013 för ny beredning.

 

Eleven har rätt att anmäla sig och få plats i en skola i sitt elevupptagningsområde (närskolan).

En elev som är bosatt i Åbo, eller en elev som genom avtal med kommunen har rätt till närskola i Åbo, kan även på basis av ansökan gjord av vårdnadshavaren få plats i annan skola än sin närskola ifall det finns plats. I detta fall tillämpas kriterier för antagning i andrahand. Enligt Undervisningsnämndens svenska sektions beslut från 18.11.2010 tillämpas enbart syskonkriterier vid en andrahandsantagning.

 

Det har rått en del oklarheter kring när en elev från ett annat elevupptagningsområde kan söka till en annan skola än sin egen närskola. Oklarheterna har uppstått eftersom det inte har funnits fastställda kriterier för maximiantalet elever i de olika skolorna och inte heller har funnits fastställda kriterier för maximiantalet elever i grupperna vid andrahandsantagning till skolorna. Förslag till reviderade kriterier för elevantagningen finns i bilagan.

 

Bilaga 1:                Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning Åbo fr.o.m 1.1.2014.

 

Ur bilagan framgår att de centrala principerna för elevantagningen är följande:

 

En elev har förstahandsrätt till en plats i

- sin egen närskola

- en annan lämplig skola om den egna skolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven, detta förutsätter sakkunnigutlåtande

 

Om det finns plats i skolan efter förstahandsantagningen, kan platserna fyllas med elevantagning i andra hand. Enhetliga antagningsgrunder tillämpas i alla skolor. Antagning i andra hand får inte medföra att en ny undervisningsgrupp måste bildas.

 

Följande grunder tillämpas i prioritetsordning. Vid behov används lottdragning, om det i skolan inte finns rum för alla de elever som söker till skolan och uppfyller ifrågavarande kriterium.

 

- Eleven har syskon i skolan

- Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger belägg för det

- Vid behov lottdragning

 

I den grundläggande undervisningen är elevgruppernas maximiantal 23 elever i årskurserna 1-2 vid behandlandet av ansökningar från elever utanför elevupptagningsområdet. I årskurserna 3-9 är motsvarande maximiantal 27 elever. Rektorn får inte anta fler elever till skolan än vad svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutat om.

 

Ifall eleven antas till en skola utanför elevupptagningsområdet svarar vårdnadshavaren för transportkostnader och andra kostnader som uppkommit av att ha följt barnet på skolvägen, om inte annat konstaterats i de av undervisningsnämnden godkända grunderna. Ifall eleven genom andrahandsantagningen antas med syskonkriterium eller utgående från kriteriet skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna och eleven har en reseförmån till närskolan fråntas eleven inte denna förmån ifall samma kriterier fylls till den andra skolan. Reseförmånen kan dock inte förbättras med ett byte från närskolan till en annan skola.

 

Förslag          Svenska sektionen beslutar att godkänna kriterierna för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.

Sändlista

förkAitala Seija
förkJalonen Timo
förkKurtén Elise
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 74
Bilaga 1:Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014