Åbo stad,                                                       Ändringssökande                                             Bilaga

Svenska sektionen vid

nämnden för fostran och

undervisning

 

 

 

Anvisning för                      Ett rättelseyrkande kan framställas av parten i ett ärende samt av en

rättelseyrkande                  kommunmedlem. Rättelseyrkandet riktas till nämnden för fostran och undervisning i Åbo stad inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Nämnden för fostran och undervisning

Hantverkaregatan 10

PB 362, 20101 Åbo

tfn 330 000

fax 262 9350

e-post: fostranochundervisning@turku.fi

 

Kommunalbesvär              Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besväret tillställs Åbo förvaltningsdomstol, och besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 § uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift om 82 euro för behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen.

 

www.oikeus.fi/hao/turku

Åbo förvaltningsdomstol

Lasarettsgatan 2-4

PB 32, 20101 Åbo

tfn 010 36 42400

fax 010 36 42414

e-post: turku.hao@oikeus.fi

 

Upphandlingsärenden        Upphandlingsärenden behandlas i marknadsdomstolen

 

www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Skillnadsgatan 1-3

PB 118, 00131 Helsingfors

tfn 010 364 3300

fax 010 364 3314

s-posti: markkinaoikeus@oikeus.fi

 

Ändringssökande enligt speciallagar

 

Förvaltningsklagan             Parten i ett ärende kan ansöka om ändring i ett beslut genom förvaltningsklagan. Klagan riktas Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands och skall inlämnas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Självständighetsplan 2

PB 22, 20801 Åbo

tfn 040 551 8701

 

Besvär som grundar

sig på offentlighetslagen    Enligt offentlighetslagen får ändring i ett myndighetsbeslut som avses i denna lag sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

 

www.oikeus.fi/hao/turku

Åbo förvaltningsdomstol

Lasarettsgatan 2-4

PB 32, 20101 Åbo

tfn 010 36 42400

fax 010 36 42414

e-post: turku.hao@oikeus.fi

 

 

Besvärsskrift                   I besvärsskriften skall uppges

-ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress

-vilket beslut som överklagas

-till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som yrkas i beslutet

-motiveringarna till att beslutet bör ändras

 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas

 

Inlämnande av besvärshandlingarna

 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller som e-postmeddelande, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

 

Besvärsförbud

Enligt kommunallagen kan ett rättelseyrkande inte framställas om ett beslut gäller endast beredning eller verkställighet.