Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2231.05.20121

1154-2012 (653)

Utredning av undersöknings- och reparationsåtgärderna i Cygnaeus skolfastighet

Sammandrag: -

Ssnfu § 22

Planeringschef Tapio Alapaattikoski:

 

Vid årsskiftet 2010-2011 konstaterades att smältvatten orsakat läckage i några klassrum och i hallen i översta våningen i Cygnaeus skolfastighet. Torkningen av vattenläckaget och reparationerna inleddes redan vintern 2011, och skadorna reparerades i huvudsak våren och sommaren 2011.

 

Lokalitetsaffärsverket beställde vintern 2011 en undersökning av mikroberna i inomhusluften i de rum där det förekommit vattenläckage och rummen i närheten. Rapporten var klar 11.4.2011. Rekommendationerna om effektiverad städning i ett par klassrum, vilket rekommenderades i rapporten, beaktades. I rapporten förutsattes ingenting annat.

 

För att få en helhetsmässig bild av fastighetens skick och reparationsbehov gjordes i slutet av våren 2011 en undersökning av inomhusluften och de fukttekniska förhållandena i fastigheten. För undersökningen ansvarade Raksystems-Anticimex Insinööritoimisto Oy. Undersökningen beställdes av stadens lokalitetsaffärsverk.

 

Resultaten presenterades vid en tjänstemannaförhandling 2.8.2011.

 

Vid Raksystems undersökning konstaterades inga nya tecken på fuktskador. Ingenting konstaterades heller som tydde på brister eller skador i husgrunden eller stommen. Ytterväggarna och fasadytorna konstaterades i huvudsak vara i skick.

 

I undersökningen ingick rekommendationer om brådskande åtgärder och andra reparationsåtgärder under den närmaste tiden. Lokalitetsaffärsverket inledde genast i början av hösten 2011 de reparationsåtgärder som rekommenderats.

 

Vid de utredningar som gjordes hösten 2011 konstaterades brister i ventila­tionssystemets funktion i skolfastigheten, och bristerna har nu åtgärdats. Det ventilationssystem som byggdes vid den grundliga renoveringen av fastigheten på 1990-talet har således inte fungerat på ett optimalt sätt, vilket å sin sida sannolikt har påverkat personalens och elevernas förutsättningar att arbeta.

 

Lokalitetsaffärsverket beställde i början av januari 2012 kontrollmätningar i tre klassrum. Syftet var att med hjälp av luftprov av mikrober utreda kvaliteten på inomhusluften, eftersom det i en tidigare undersökning (vintern 2011) konstaterats att det fanns små mängder strålsvamp i två av dessa rum.

 

Undersökningsrapporten om mätresultaten var klar 20.1.2012. De luftprov som togs av mikrober uppvisade sedvanliga resultat i alla rum.

 

Ämbetsverket för fostran och undervisning ordnade 19.1.2012 kl. 18.00 ett informationsmöte för elevernas vårdnadshavare och skolans personal. Vid informationsmötet redogjordes för de reparationsåtgärder och undersökningar som gjorts i skolfastigheten samt för de reparationer som ska utföras och de åtgärder som ska vidtas vid uppföljningen av elevernas och de anställdaslsotillstånd.

 

På plats för att besvara föräldrarnas frågor var tjänstemännen vid ämbetsverket för fostran och undervisning och tekniska experter och dessutom representanter för skolhälsovården, arbetarskyddet och företagshälsovården.

 

Undersökningen av inomhusluften och de fukttekniska förhållandena i Cygnaeus skola (det fortsatta undersökningsskedet 2012) färdigställdes 31.3.2012.

 

I undersökningen av inomhusluften och de fukttekniska förhållandena fastslås de åtgärder som enligt undersökningen är brådskande, andra reparationsåtgärder som ska utföras under den närmaste tiden samt behovet av fortsatta undersökningar.

 

För elevernas vårdnadshavare och skolans personal ordnades ett informa­tionsmöte 24.4.2012. Vid informationsmötet presenterade Lokalitetsaffärsverket de preliminära reparationsplanerna som utarbetats på basis av undersökningen. Reparationsplanerna har senare under våren preciserats.

 

Reparationerna sommaren 2012 kommer att omfatta bl.a. skapande av undertryck i utrymmet under festsalen, rengöring utvändigt och på baksidan av inventarierna i klassrummen och korridorerna samt desinficering av gamla inventarier enligt behov samt avlägsnande av skivkonstruktionen i den inre delen av väggarna mot marken i vissa rum i bottenvåningen och andra åtgärder i anslutning till detta.

 

Hela skolfastighetens stängs 4.6.2012 på grund av reparationerna. Av säkerhetsskäl har endast de som deltar i repara­tionsarbetet tillträde till arbetsplatsområdet. Reparationerna kommer att vara färdigställda i augusti 2012 så att alla undervisningslokaler och andra lokaler kan tas i bruk med undantag av gymnastiksalen. Arbetena i gymnastiksalen kommer att fortgå ännu efter att skolan börjat. Tidtabellen kommer att preciseras under sommaren 2012.

 

Skolan förbereder sin verksamhet i början av hösten 2012 med beaktande av att gymnastiksalen inte är i användning.

 

Vid underhandlingen med tjänstemännen 24.5.2012 i ämbetsverket för fostran och undervisning, där också representanter för skolan deltog, överenskoms noggrannare om åtgärderna i anslutning till reparationsarbetena, bl.a. om tömningen av klassrummen och andra lokaler samt skyddandet av de inventarier som blir kvar i lokalerna under reparationsarbetena.

 

Alla undervisningslokaler och andra lokaler kommer att städas grundligt efter reparationsarbetena innan skolarbetet börjar.

 

Ansvarsområdet för lokalitetstjänster vid ämbetsverket för fostran och undervisning har skickat ett 25.5.2012 daterat meddelande till elevernas vårdnadshavare samt till de anställda vid skolan om reparationerna sommaren 2012.

 

Elevernas vårdnadshavare kommer i början av hösten 2012 ytterligare att särskilt informeras om bl.a. de åtgärder som läsåret 2012–2013 kommer att vidtas för att följa upp elevernas och de anställdas hälsotillstånd.

 

Direktören för den svenska servicen Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning antecknar utredningen av undersöknings- och reparationsåtgärderna i Cygnaeus skolfastighet för kännedom.

 

 

 

Meddelande

   Lokalitetsaffärsverket

   Cygnaeus skola

BeslutBeslutsförslaget godkändes.