Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1831.05.20121

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 18

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.