Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta21808.11.201610

6240-2016 (310, 009)

Vastaus sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Anna Mäkipään aloitteeseen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi hyvinvointitoimialan palveluissa

Tiivistelmä: -

Sosterla § 218

Perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen, avohuollon sosiaalityön toimistopäällikkö Minna Virta ja ylihoitaja Tuula Cornu 7.10.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Mäkipää toteaa aloitteessaan, että on paljon turkulaisia, jotka kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, joilla pitää olla oikeus palveluihin hyvinvointitoimialalla ilman syrjinnän pelkoa.

 Mäkipää esittää aloitteessaan seuraavaa:

Vastauksena Anna Mäkipää aloitteeseen esitämme seuraavaa:

Sosiaalityössä annetaan palveluja lapsille ja aikuisille. Työntekijöiden työn peruslähtökohtia on ihmisen kohtaaminen ja molemminpuolinen vuorovaikutus. Asiakkaillamme on avun ja tuen tarve ikään, sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta. Asiakkaan kanssa tehdään työtä ja tuetaan häntä hänen yksilöllisessä elämäntilanteessaan, johon pyritään löytämään yhteisiä tavoitteita ja niihin sopivia työskentelytapoja ja ratkaisuja. Asiakkaan seksuaalinen suuntaus ei määrittele hänen saamaansa kohtelua, vaan hänen tarpeensa saada palvelua ja apua.

Ehkäisevä terveydenhuolto tavoittaa turkulaiset raskaana olevat ja heidän kumppaninsa sekä lapset neuvoloissa, kouluikäiset kouluterveydenhuollossa, 2.asteen opiskelijat ja ammattikorkeakoululaiset opiskeluterveydenhuollossa sekä ehkäisyä tarvitsevat ehkäisyneuvolassa. Matalan kynnyksen ja kaikille avoimissa palveluissa huomioidaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutuksessa saadaan perustiedot. Ehkäisevässä terveydenhuollossa on oma seksuaaliterveyden asiantuntija ja lisäksi yli 10 koulutuksen saanutta seksuaalineuvojaa; sekä terveydenhoitajia että lääkäreitä. Seksuaaliterveyden asiantuntija tekee seksuaaliterveyden edistämistyötä ja seksuaalineuvontavastaanottoa laajalle asiakaskunnalle. Hän on myös käynyt kouluttamassa tulevia ammattilaisia ja hyvinvointitoimialan henkilöstöä laajasti mm. pitänyt iäkkäiden ihmisten hoitotyössä oleville seksuaaliterveyden henkilöstökoulutusta, Hän tekee yhteistyötä myös muiden hallintokuntien toimijoiden kanssa. Ehkäisevän terveydenhuollon seksuaalineuvojilla on tärkeä rooli nostaa seksuaaliterveyden ja –neuvonnan teemaa esille hoitotyön ammattilaisten työssä.

Kouluterveydenhuollolla, kasvatus- ja perheneuvolalla sekä erityisesti koulupsykologeilla on osaamista kouluikäisten ja opiskelevien nuorten tukemiseen tilanteissa, joissa nuori hakee omaa sukupuoli-identiteettiään. Ammattilaisen tuki on erityisen tärkeää silloin, jos perheellä ei ole valmiutta nuoren tukemiseen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen koulutussuunnitelmassa vuodelle 2017 otetaan esille asiakkaan kohtaaminen yleisellä tasolla. Suunnitelmassa voidaan ottaa huomioon myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huomioimista mahdollisten erityistarpeiden osalta.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 7.10.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee hyvinvointitoimialan vastauksen jäsen Anna Mäkipään aloitteeseen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
ilmMäkipää Anna