Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta7719.04.20165

9072-2015 (002, 642, 053)

Avustustoiminnan linjaukset hyvinvointitoimialalla

Tiivistelmä:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 § 167, että hyvinvointitoimialan avustustoimintaa kehitetään vaiheittain. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kaupungin yleisen avustustoiminnan hallintamallin ja päivitettyjen avustusohjeiden mukaiset avustuslinjaukset vuosille 2017-2019.

Sosterla § 77

Hankejohtaja Kristiina Hellstén 7.4.2016:

Hyvinvointitoimialan avustustoimintaa päätettiin syyskuussa 2015 kehittää vaiheittain. Kansanterveystyötä, ehkäisevää päihdetyötä ja sosiaalista hyvinvointia tuottavien yhdistysten kohdennetut avustukset vuodelle 2016 olivat haussa ensimmäistä kertaa sähköisesti Kulta2-ohjelmalla, joka on käytössä myös Vapaa-aikatoimialalla. Järjestöjen edustajille pidettiin hakujärjestelmästä kolme informaatio- ja koulutustilaisuutta. 82:sta hakemuksesta noin puolet tuli Kulta2-ohjelman kautta.

Avustusprosessin kulku, vastuut ja valtuudet päivitettiin joulukuussa 2015 toimialajohtajan päätöksellä vastaamaan nykyistä Hyvinvointitoimialan organisaatiota. Vuoden 2016 avustushakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa noudatettiin tätä prosessia.

Hyvinvointitoimialan avustuslinjaukset sovittiin tuotavaksi lautakunnan käsittelyyn vuoden 2016 alussa. Avustusten suuruuden ja myöntämiskriteerien lisäksi linjataan onko avustusmuotoja tarpeen uudistaa ja monipuolistaa tulevina vuosina. Samalla selvitetään voidaanko avustustoiminnan avulla luoda pidempikestoisia kumppanuuksia kaupungin ja järjestöjen välillä.

Hyvinvointitoimialan avustuslinjausten valmistelussa on huomioitu samanaikaisesti tapahtunut kaupungin yleisen avustustoiminnan hallintamallin käyttöönoton valmistelu ja avustusohjeiden päivittäminen (kh 4.4.2016 § 125).

Turun kaupungin avustusten myöntämistä tukeva ohjeisto on kolmitasoinen. Siihen sisältyvät kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkitasoinen pysyväisohje, toimialakohtaiset lautakuntien vahvistamat erityisohjeet/jakoperusteet sekä näitä täydentävät, kaupungin verkkosivustolla julkaistavat käytännön toimintatapaohjeet, joita ylläpitävät toimialoilla avustuksista vastaavat, matriisimaisesti työskentelevät avustusasioiden asiantuntijat.

Toimialat varaavat talousarvioon vuosittain määrärahat käytettäväksi turkulaisen kansalaistoiminnan tukemiseen. Kukin toimiala täydentää näitä yleisohjeita määrittelemällä oman vastuualueensa yhteisöille ja toimintaryhmille jaettavien avustusten sekä yksityisille henkilöille myönnettävien apurahojen ja stipendien muodot ja jakoperusteet.

Kaupunki jakaa yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan tarkemmin erittelemättömiä yleisavustuksia sekä tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja erityisavustuksia. Vakiintuneiden toimijoiden kanssa voidaan yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tueksi tehdä yhteistyösopimus.

Myöntämispäätöksessä määritellään avustuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitusta voidaan toimielimen päätöksellä perustellusta syystä ja kirjallisen hakemuksen pohjalta muuttaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia erilaisille järjestöille. Avustukset muodostuvat kansanterveystyötä, ehkäisevää päihdetyötä ja sosiaalista hyvinvointia tuottavien yhdistysten kohdennetuista avustuksista ja hyvinvointitoimialan järjestöille myönnettävistä avustuksista.

Kohdennettuja avustuksia myönnetään järjestöille, joiden toiminta on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden mukaista. Avustuksia voivat hakea kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät ja sosiaalista hyvinvointia edistävät yhdistykset ja järjestöt. Vuonna 2016 kohdennettuja avustuksia myönnettiin 402 500 euroa.

Hyvinvointitoimialan sosiaalityön, kuntoutumispalvelujen ja vanhuspalvelujen tulosalueet ovat vuosittain avustaneet toimintaansa oleellisesti tukevia järjestöjä. Kyseisiin avustuksiin tarvittavat määrärahat on varattu perhe- ja sosiaalipalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueiden talousarvioihin. Vuonna 2016 näitä avustuksia on myönnetty 1 112 346 euroa.

Esitän, että

1.    sosiaali- ja terveyslautakunta varaa vuoden 2017 budjettiin 400 000 euroa kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien ja sosiaalista hyvinvointia edistävien yhdistysten ja järjestöjen kohdennettuihin avustuksiin.

2.    vuoden 2017 budjettiin varataan uutena avustusmuotona 20 000 euroa tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja erityisavustuksia varten.

3.    perhe- ja sosiaalipalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä terveyspalveluiden palvelualueiden talousarvioihin varataan aiempien vuosien tapaan määräraha, jolla avustetaan palvelualueiden toimintaa oleellisesti tukevia järjestöjä. Palvelualueet arvioivat mitkä järjestöt ovat tällaisia ja määrittelevät avustamiseen varattavan määrärahan suuruuden.

Näiden, vakiintuneiden toimijoiden kanssa tehdään kaupungin yleisten avustuslinjauksien mukaan yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tueksi yhteistyösopimus. Sopimuksen mukaan avustus myönnetään budjettiin varatun määrärahan suuruisena vuodelle 2017 ja vähintään samansuuruisena vuosille 2018 ja 2019 edellyttäen, että avustuksille palvelualueiden budjetissa varattu määräraha säilyy samansuuruisena ja sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon.

Järjestön on kuitenkin joka vuosi toimitettava selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä ja seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sosiaali- ja terveyslautakunnalle avustuksen anomista varten. Järjestön kanssa käydään tietojen toimittamisen yhteydessä neuvottelu, jossa arvioidaan tukeeko järjestön toiminta edelleen sovitussa muodossa palvelualueen toimintaa vai ovatko asiakkaiden tarpeet mahdollisesti muuttuneet.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 11.4.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa edellä esitetyt avustuslinjaukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että yhteistyösopimuksen tehneisiin yhdistyksiin sidottavat määrärahat  päätetään, kun  vuoden 2017 avustuspäätöksiä tehdään.

Asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist.

Jakelu

tpvHellsten Kristiina