Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta2716.02.20165

12761-2015 (315)

Paperittomien henkilöiden terveydenhoidon järjestäminen Turun hyvinvointitoimialalla

Tiivistelmä:

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti tekstilisäyksestä, jonka mukaan paperittomille alle 18-vuotiaille sekä raskaana oleville naisille taataan oikeus terveydenhoitoon. Terveyspalveluiden järjestämistä paperittomille ei ole käsitelty aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnassa, joten lautakunnalle esitellään paperittomien terveyspalveluiden järjestämisen periaatteet ja vastataan kysymyksiin joita valtuutettu Pirjo Lampi on asiaan liittyen esittänyt (SOSTERLA 15.12.2015 § 257).

Sosterla § 27

Terveyspalvelut, palvelualuejohtaja Katariina Korkeila, avosairaanhoidon ylilääkäri Päivi-Leena Honkinen ja ylilääkäri Jane Marttila 10.2.2016:

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.11.2015 kaupunginvaltuusto päätti tekstilisäyksestä, jonka mukaan ”taataan paperittomille alle 18-vuotiaille sekä raskaana oleville naisille oikeus terveydenhoitoon” (Dnro 10410–2015). Päätös jätti avoimeksi kysymyksiä, joihin valtuutettu Pirjo Lampi on pyytänyt vastauksia sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.12.2015 § 257. Selvityspyynnössä Pirjo Lampi haluaa selvitykset mm. seuraaviin asioihin: miksi asia on tuotu valtuustoon, vaikka sitä ei ollut millään tavalla käsitelty lautakunnassa; mitä selvityksiä Turun kaupungin virkamiehet ovat asiasta tehneet; onko kyseisen päätöksen kustannukset kaupungille selvitetty, etenkin jos päätös koskee myös erikoissairaanhoitoa, kuten Helsingissä; milloin ja missä toiminta aloitetaan; sekä miten tietojärjestelmistä voidaan seurata paperittomien hoitokustannuksia ja potilasmääriä.

Taustaa

Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan:

Kiireellinen hoito on annettava aina kotikunnasta ja kotimaasta riippumatta. Jos henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa, hänen hoitoaan varten selvitetään EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sairaanhoito- tai sosiaaliturvasopimuksen soveltamisen mahdollisuudet. Jos nämä eivät ole sovellettavissa, potilaalla on oikeus terveydenhuoltolain mukaiseen kiireelliseen hoitoon. Tällöin potilas maksaa enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset kuitenkin siten, että kustannuksista voi vastata myös yksityinen vakuutus. Julkisella terveydenhuollolla on oikeus saada Kelalta korvausta annetusta kiireellisestä hoidosta.

Turussa toimii vapaaehtoisen terveydenhuoltohenkilöstön voimin ns. paperittomien klinikka (Global Clinic). Tämä paperittomien klinikka tekee tällä hetkellä yhteistyötä Turun kaupungin infektioiden torjunnan ja potilasturvallisuuden yksikön kanssa esimerkiksi erilaisten infektioiden ja epidemioiden yhteydessä. Edelleen terveydenhuoltolain (50 §) mukaisesti kiireellinen hoito tarjotaan kaikille. Paperittomien määrästä Turussa ei ole tarkkaa tietoa, mutta paperittomien klinikan asiakaskunnan arvioidaan olevan alle sata henkilöä.

Asiassa tehdyt selvitykset

Aiemmin paperittomien terveydenhuoltopalveluita on käsitelty valtuutettujen Niina Ratilaisen ja Lauri Katteluksen valtuustoaloitteeseen annetussa selvityksessä (dnro 3272–2015). Muita selvityksiä asiasta ei ole tehty. Valtuustoaloitteen mukaan vapaaehtoisvoimin toimiva terveydenhuolto salaisessa Global Clinic –keskuksessa ei ole kestävällä pohjalla, minkä vuoksi aloitteen tehneet esittivät paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestämistä ja oikeutta välttämättömiin terveyspalveluihin. Aloitteeseen vastauksena annetussa selvityksessä todettiin, että kiireellisen hoidon antaminen on turvattu terveydenhoitolain nojalla. Lisäksi vapaaehtoisvoimin toimiva paperittomien klinikka tekee yhteistyötä Turun hyvinvointitoimialan infektioiden torjunnan ja potilasturvallisuuden yksikön kanssa esimerkiksi infektioiden ja epidemioiden suhteen. Pitkäaikaissairauksien hoitoon ei ole resursoitu, ja henkilöstö- ja tilakysymykset tulisi ratkaista, mikäli tällainen päätös tehtäisiin. Selvityksessä arvioitiin, että henkilötyöpanokseksi tarvittaisiin osa-aikainen lääkäri (20 %) ja hoitaja (50 %), minkä lisäksi tarvittaisiin tila työskentelyä varten.

Kyseisen selvityksen ja valtuustokirjauksen jälkeen valmistelijat ovat olleet yhteydessä Helsingin kaupungin terveysvirastoon ja saaneet tietoa paperittomien terveyspalveluiden järjestämisestä Helsingissä. Helsingin kaupunginhallitus on 9.12.2013 päättänyt paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestämisestä siten, että kiireellisen hoidon lisäksi tarjotaan kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien neuvola- ja sairaanhoitopalvelut, samaan hintaan kuin helsinkiläisille.

Helsingissä palvelut tarjotaan siitä toimipisteestä, jonne paperiton henkilö hakeutuu tai johon hänet ohjataan. Terveysasemilla ja neuvoloissa paperittomilta ei peritä henkilöiltä maksuja. Kela ei korvaa kiireellisen hoidon kustannuksia Helsingille, koska Helsinki ei ole yrittänytkään periä kustannuksia asianomaisilta. Kiireelliseen hoitoon ei Helsingissä kategorisesti lukeudu esimerkiksi syövän hoito.

Raskaana olevien ja alle 18-vuotiaiden terveydenhoito sekä erityiskysymykset

Turun kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan paperittomille alle 18-vuotiaille sekä raskaana oleville naisille taataan oikeus terveydenhoitoon. Päätöksestä ei käy ilmi, kuuluuko tähän sairaanhoito ja etenkin erikoissairaanhoito.

Pelkästään asetusten mukaisiin terveystarkastuksiin kuuluu alle 18-vuotiailla neuvolassa lääkärintarkastuksia viisi kappaletta ja terveydenhoitajan tarkastuksia kymmenen kappaletta, mikäli lapsen kehityksessä ei todeta erityistä poikkeavaa. Kouluikäisten terveydenhuoltoon kuuluu vähintäänkin joka vuosi terveydenhoitajan tarkastus sekä lääkärin tarkastus yhteensä neljä kertaa. Raskaana oleville kuuluu neljä lääkärintarkastusta, kaksi ultraäänitutkimusta ja seitsemän terveydenhoitajan tarkastusta vähimmilläänkin. Lisäksi synnytyksen jälkeen on sekä yksi terveydenhoitajan että yksi lääkärin tarkastus. Mikäli em. tarkastuksissa todetaan poikkeavaa, lisää tämä käyntien määrää ja mahdollisesti vaatii lähetteen erikoissairaanhoitoon. Laskennallinen käyntihinta lääkärintarkastukselle on 129 euroa/ käynti ja terveydenhoitajan käynnille 78,50 euroa/ käynti. Asiakasmaksuja alle 18-vuotiaiden hoidosta ja ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä ei peritä. Riittävä henkilöstö ja tarvittava tila, jossa toiminta voidaan toteuttaa, pitää myös turvata, mikä aiheuttaa lisää kustannuksia.

Infektioiden torjunta tuottaa mahdollisia lisäkustannuksia. Äitiysneuvolan käyntien tarkoituksena on mm seuloa äidin mahdolliset tartuntataudit ennen lapsen syntymää. Seulottavia tartuntatauteja ovat kuppa, HIV ja hepatiitti B sekä keuhkotuberkuloosi. Koska ko. seulonnat tehdään etukäteen, jopa puoli vuotta ennen lapsen syntymään, on erittäin tärkeää että saadut seulontatulokset voidaan yhdistää synnyttävään äitiin ja myös syntyvään lapseen. Tämä vaatii äidille pysyvää henkilötunnusta, joka säilyy samana ainakin koko lapsivuodeajan. Seulontatutkimuksia ei siis voi tehdä anonyymisti, jotta ne pystytään hyödyntämään äidin ja lapsen hyväksi.

Tärkeä osa lasten ja nuorten ehkäisevää terveydenhuoltoa on tarjota lapselle kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Kattavan rokotussuojan rakentaminen vie kuusi vuotta ja sisältää ainakin 12 rokotusta 10:llä eri rokotteella. Rokotussuojan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii myös rokotettavalta ja hänen vanhemmiltaan sitoutumista. Tämä vaatii myös sen, että lapsi on tunnistettavissa joka vastaanottokäynnillä, jotta osataan antaa oikea rokote oikea-aikaisesti.

Tartuntatautilain mukaan tartuntatautien vastustamistyön yleinen suunnittelu, ohjanta ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). STM päättää, mitä rokotuksia on mukana kansallisessa rokotusohjelmassa. Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitoksena toimii kansanterveyslaitos eli nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka määrittelee tarkemmin, mitä ryhmiä rokotetaan. Kansallisesti ei ole olemassa päätöstä siitä, että paperittomat alle 18-vuotiaat saavat kansallisen ohjelman mukaiset rokotteet. Näin ollen emme voi tämän ryhmän rokottamiseen käyttää kansallisen ohjelman rokotteita (valtion kustantamia), vaan Turku joutuu nämä rokotteet maksamaan itse. Rokotteiden hinnat vaihtelevat 10 eurosta (jäykkäkouristus) 86 euroon (pneumokokki).

Kysymys siitä, että kuka vastaa mahdollisen rokotushaittavaikutuksen kustannuksista (vrt. Pandemrix ® ja narkolepsia), on ongelmallinen. Kun rokotuksen on määrännyt kaupunki, ei STM/THL tai kukaan yksittäinen lääkäri henkilökohtaisen arvion jälkeen (jolloin vastuuta jakamassa on myös potilasvahinkovakuutus / lääkeainevahinkovakuutus), on mahdollista että kaupunki joutuisi vastaamaan haittojen kustannuksista. Tähän asiaan siis sisältyy taloudellinen riski, joka pitää tiedostaa.

Tällä hetkellä Infektioiden torjuntayksikkö ja Global Clinic ovat sopineet yhteistyöstä keuhkotuberkuloosin hoitamiseksi. Olemme sopineet että jos lääkärillä herää epäilys keuhkotuberkuloosista, infektioiden torjuntayksikön kautta potilas pääsee tarvittaviin tutkimuksiin ja saa tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon. Hoitamalla paperittoman henkilön keuhkotuberkuloosin suojelemme myös kantaväestöä. Muiden tartuntatautien osalta (esim. HIV, hepatiitti C, hepatiitti B) meillä ei ole vastaavaa yhteistyötä. Näiden tautien hoito vaatii potilaan sitoutumista hoitoon sekä potilaan tunnistettavuutta. Näiden tautien hoito on myös erittäin kallista, joten myös tältä osin tähän päätökseen sisältyy taloudellinen riski.

Tilastointi, kustannusarvio ja toiminta nyt

Yleensä ns. paperittomilla henkilöillä on passi tai henkilöllisyystodistus, josta hänen henkilötietonsa voidaan varmistaa. Tällä tiedolla hänet voidaan rekisteröidä potilaaksi potilastietojärjestelmään. Mikäli minkäänlaisia henkilöllisyyspapereita ei esitetä, potilas kirjataan tällöin potilastietojärjestelmään suullisesti ilmoitetuilla henkilötiedoilla. Potilastietojärjestelmään kirjaaminen on välttämätöntä annetun hoidon dokumentoinnin, seurannan ja tietojen välittämisen kannalta. Käytännön tilastoinnin ongelmien vuoksi kustannusseuranta voi kuitenkin olla puutteellista. Esimerkiksi Helsingissä kustannukset voidaan vain arvioida tasolle 100 000 – 200 000 euroa/vuosi, mistä suurin osa erikoissairaanhoidosta. On oletettavissa, että paperittomien määrä jatkossa lisääntyy nykyisestä, koska tämänhetkisistä turvapaikanhakijoista läheskään kaikille ei turvapaikkaa myönnetä.

Edellä olevan perusteella on oletettavissa, että kustannukset Turulle tulevat olemaan 50 000 € luokkaa, mutta tämänhetkistä tarkkaa tietoa kustannuksista ei ole eikä myöskään erikoissairaanhoidon kustannuksista ole käytettävissä kustannusseurantaa. Paperittomat alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat hoidetaan tällä hetkellä myös Turussa siinä terveydenhuollon toimipisteeseen, johon he ovat hakeutuneet.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 11.2.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättä merkitä tiedoksi selvityksen paperittomien henkilöiden terveydenhoidon järjestämisestä Turun hyvinvointitoimialalla.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että uudelleenvalmistelussa arvioidaan Karlssonin Höltän kannattama esitys:

Oikea-aikaisen hoidon tarjoaminen on edullisempaa kuin saman asian hoitaminen myöhemmin päivystyksessä. Tästä Euroopan perusoikeusvirasto FRA julkaisi selvityksen syksyllä 2015.

Lisäksi lautakunta päätti, että selvitetään asian taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Jakelu

palHonkinen Päivi-Leena
palKorkeila Katariina
palMarttila Jane