Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Stadsstyrelsen23704.06.201826
Stadsfullmäktige14211.06.20189

853-2018 (11 03 00, 00 00 01)

Åbo stads klimatplan 2029

Sammandrag:

Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion föreslår att stadsfullmäktige godkänner Åbo stads verksamhetsplan för hållbar klimat- och energiplan 2029. Planen har beretts i enlighet med Europeiska Unionens gemensamma modell (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) och den innehåller klimatpolitikens riktlinjer och mellanliggande mål för 2021, 2025 och 2029. Planen beaktar både stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen. Syftet är att tillsammans uppfylla målet för en kolneutral stadsregion 2029 som ställts upp i stadsstrategin samt förstärka Åbos ställning som en internationell föregångare till klimatlösningar.

Ssn § 237

Utvecklingschef Risto Veivo 24.5.2018:

Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion beslöt 29.1.2018 om beredningen av Hållbar klimat- och energiplan 2029 så att planen är klar att behandlas i stadsfullmäktige under våren 2018 samt registreras för att bli godkänd av Europeiska kommissionen efter detta, senast i september 2018. Till ansvarig beredare för beredningsprocessen utnämndes utvecklingschef i klimat- och miljöpolitiken Risto Veivo. Stadsdirektören tillsatte en beredningsgrupp 12.2.2018 och till stöd för beredningen anvisades specialsakkunnig Miika Meretoja samt skaffades experttjänster av Benviroc Oy.

Stadsfullmäktige beslöt om stadsstrategin 16.4.2018 och fastställde målet för att uppnå kolneutralitet före 2029. De bokföringar som gäller klimatpolitiken ingår i den uppdaterade stadsstrategin och de har beaktats som styrande riktlinjer vid beredningen av planen.

Vid beredningen av planen har man konsulterat stadens koncernsammanslutningar som på ett betydande sätt påverkar klimatpolitiken och fört dialog med intressentgrupper såsom högskolor och medborgarföreningar samt forsknings- och utvecklingsinstitut, företag och andra kommuner i Åboregionen. Till stöd för beredningen har också anlitats både extern och intern expertis.

Åbo har uppskattats som en global föregångare till klimatpolitiken. Med hjälp av den nya verksamhetsplanen för klimat och energi upprätthåller och förstärker man denna ledande roll. Planen innehåller stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen och engagerar medborgarsamhället, regionens företag, högskolor och andra utvecklingspartner samt intressentgrupper på ett omfattande sätt. Planen förstärker vidare klimatarbetets samband med Åboregionens stadsutveckling, konkurrenskraft och attraktionskraft samt främjande av välfärden.

Förverkligandet av stadsstrategin och inriktandet av den årliga ledningen av staden förutsätter för klimatpolitikens del ett kompletterande styrande dokument varmed man kan styra den utmanande klimatpolitiska helheten resultatrikt, tillräckligt långsiktigt och noggrant inom hela stadskoncernen samt engagera intressentgrupper och samarbetspartner. Styrningen av klimatpolitiken har alltså i detta sammanhang identifierats som helhet som förutsätter att det utarbetas ett separat dokument som följer strategin och är innehållsmässigt förenligt med de strategiska programmen och som behöver fastställas i stadsfullmäktige. Detta förutsätter också användningen av den gemensamma europeiska planeringsmodellen samt godkännande av planen av Europeiska kommissionen.

Att använda Europeiska unionens Hållbara energi- och klimatplan (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) vid programmering av stadens klimatpolitik är motiverat av många orsaker. Men viktigast är att modellen är ett bra verktyg när det gäller att planera, motivera, genomföra och bedöma åtgärderna som går ut på att stävja och förbereda sig för klimatförändringen. Att planens mellanliggande mål utvärderas med fyra års mellanrum stämmer också bra överens med utvärderingen och uppdateringen av strategin under fullmäktigeperioden.

Den gemensamma europeiska modellen gör det också möjligt att jämföra läget mellan tusentals städer, ger omfattande och intressant information och kopplar vårt arbete allt tätare ihop med det heltäckande nätverket i Europa vilket ökar vår internationella attraktionskraft och skapar nya möjligheter till stöd för klimatarbetet. Användningen av planeringsmodellen, godkännandet av planen i stadsfullmäktige och godkännandet i EU-kommissionen är också förutsättningar för att få en viktig EU-finansiering (särskilt i programmet Horisont 2020).

Genom att producera och dela gemensamma data blir det också möjligt att i praktiken utveckla smart and wise-lösningarna i Åbo. Stadsfullmäktige beslutade om spetsprojektet Smart and wise 14.5.2018 och med hjälp av spetsprojektet kopplar man ihop målet för kolneutralitet och smart city-utvecklingsarbetet.

Klimatplanen 2029 innehåller klimatpolitikens riktlinjer och mellanliggande mål för 2021, 2025 och 2029. Målet är att tillsammans uppfylla klimatmålen som fastställts i stadsstrategin samt förstärka Åbos ställning som en internationell föregångare till klimatlösningar.

Bilaga 1Hållbar klimat- och energiplan 2029

    Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige godkänner Hållbar klimat- och energiplan 2029 för Åbo stad i bilaga 1.

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige att planen ska beaktas som styrande dokument vid planeringen och genomförandet av sektorernas och koncernsammanslutningarnas verksamhet och ekonomi årligen.

Därtill konstaterar stadsfullmäktige att Åbo stad genom att godkänna Klimatplanen 2029 förbinder sig att att följa Europeiska unionens mål för Covenant of Mayors for Climate and Energy och rapporteringsskyldigheter, uppfylla den globala förpliktelsen Covenant/Compact of Mayors samt målen för nätverket Kolneutrala kommuner i Finland.

Ytterligare antecknar stadsfullmäktige de mer detaljerade utsläppskalkylerna och bakgrundsutredningen som finns i bilagan för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

Sfm § 142

Bilaga 1Hållbar klimat- och energiplan 2029

    Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige godkänner Hållbar klimat- och energiplan 2029 för Åbo stad i bilaga 1.

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige att planen ska beaktas som styrande dokument vid planeringen och genomförandet av sektorernas och koncernsammanslutningarnas verksamhet och ekonomi årligen.

Därtill konstaterar stadsfullmäktige att Åbo stad genom att godkänna Klimatplanen 2029 förbinder sig att att följa Europeiska unionens mål för Covenant of Mayors for Climate and Energy och rapporteringsskyldigheter, uppfylla den globala förpliktelsen Covenant/Compact of Mayors samt målen för nätverket Kolneutrala kommuner i Finland.

Ytterligare antecknar stadsfullmäktige de mer detaljerade utsläppskalkylerna och bakgrundsutredningen som finns i bilagan för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.


Bilagor:

Sfm § 142
Bilaga 1:Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029 / Hållbar klimat- och energiplan 2029