Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Rakennus- ja lupalautakunta23406.08.20193

7953-2018 (10 03 00)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hallintopakkoasia / Kaskenkatu 3 (2017-66)

Tiivistelmä:

Rakennusvalvonta on kehottanut Kaskenkatu 3:ssa sijaitsevien rakennusten omistajaa kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevat kaksi rakennusta. Rakennusten omistaja ei ole kehotuksista huolimatta ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin rakennusten kunnostamiseksi. Rakennus- ja lupalautakunta on 9.8.2018 § 324 velvoittanut kiinteistön omistajan uhkasakon uhalla ryhtymään kunnostamistoimenpiteisiin. Lautakunnalle ehdotetaan, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja velvoitteille asetetaan uusi suurempi uhkasakko, koska toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

Rlupalk § 234

Ympäristölakimies Nina Mattila 29.7.2019:

Kiinteistö:

kaupunginosa (3), korttelin 1 tontti 1003.

Osoite:

Kaskenkatu 3, 20700 Turku.

Omistaja:

Asunto Oy Kaskenkatu 3, 0142670-8, Uudenmaankatu 6 A, 20500 Turku

Kuvaus asiasta

Rakennusvalvonta on pitänyt kiinteistöllä katselmuksen 7.2.2018. Katselmuksessa havaittiin pahoja vaurioita. Kiinteistön yksikerroksisen asuinrakennuksen (PRT 1034470376) katto ja julkisivuseinät sekä ikkunat ovat rappeutuneet. Julkisivumaalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat. Ulkoseinähirsissä on paikoin pahoja lahoamisvaurioita. Luonnonkivistä tehty sokkeli on paikoin rikkoutunut ja lohkareita on pudonnut jalkakäytävälle. Vesikatto alusrakenteineen on pääosin hyvin huonokuntoinen ja vuotanut paikoitellen kauan, koska sisällä on mm. pahoja yläpohjan lahovaurioita.

Katselmuksella käytiin rakennuksen huoneistossa 4, 5 ja 6. Huoneistoihin 2 ja 3 ei päästy sisälle. Huoneistoon kolme oli pyydetty järjestämään sisäänpääsy, mutta sitä ei ollut järjestetty. Huoneisto nro 4:n sisäpuoli oli huonokuntoinen, alapohja- ja yläpohjarakenteita ei päästy näkemään. Huoneisto nro 5:ssä osa alapohjasta ja yläpohjasta oli romahtanut kokonaan. Alapohja oli osittain täysin tuhoutunut ja romahtanut ja vesikatto oli vuotanut pitkän aikaa, jonka seurauksena osa yläpohjasta oli lahonnut ja tuhoutunut. Huoneiston sisäpuolella pintamateriaalit oli laajalti purettu. Huoneistossa oli myös rakennusjätettä.

Huoneisto nro 6 oli yhdistetty huoneisto nro 5:een. Huoneisto nro 6 oli paremmassa kunnossa kuin huoneisto nro 5, mutta yläpohja- ja alapohjarakenteita ei päästy tutkimaan. Huoneisto nro 1 on asuinkäytössä ja sen osalta julkisivumaalaukset ovat paremmassa kunnossa eikä tähän asuntoon ollut tarvetta päästä sisälle. Sähköasennukset olivat käydyissä huoneistossa laajalti huonokuntoiset.

Kiinteistön toisen rakennuksen (vanha päiväkotirakennus, PRT 1034470365) julkisivumaalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat. Samoin vesikaton ja hormien pellitysten maalaukset ovat huonokuntoiset ja ympäristöä rumentavat. 

Rakennus- ja lupalautakunta on 9.8.2018 § 324 velvoittanut kiinteistön omistajan juoksevan uhkasakon uhalla tekemään seuraavat toimenpiteet 1.5.2019 mennessä:

Yksikerroksinen asuinrakennus, PRT 1034470376:

Vanha päiväkotirakennus, PRT 1034470365:

Juoksevan uhkasakon määräksi asetettiin kiinteänä peruseränä kaksikymmentätuhatta (20.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty 1.5.2019 mennessä sekä lisäeränä kaksituhatta (2.000) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen.

Rakennusvalvonta on tehnyt katselmuksen kohteeseen 28.5.2019. Katselmuksella todettiin, että päiväkotirakennuksen julkisivut ja vesikatto ovat edelleen kunnostamatta ja siistimättä. Asuinrakennuksen julkisivut, sokkeli ja vesikatto ovat edelleen kunnostamatta ja siistimättä. Huoneistot 2,3,5 ja 6 sisältä edelleen kunnostamatta ja laajalti hyvin huonokuntoiset. (Huoneistoihin 2 ja 3 ei edellisellä kerralla päästy sisälle.) Huoneiston numero 4 haltija ei saapunut katselmukselle eikä asuntoon päästy sisälle. Huoneistoon 1 ei katsottu olevan tarvetta päästä sisälle. Ko. huoneistossa asutaan vakituisesti. Edellisillä katselmuksella huoneistoissa olleet suuret määrät jätteitä olivat edelleen poistamatta. Huoneistojen ylä- ja alapohjat samassa kunnossa kuin edellisellä katselmuksella, laajalti hyvin huonokuntoiset, lahonneet ja paikoitellen romahdelleet. Samoin vesikatto huonokuntoinen.

Lautakunnalle ehdotetaan, että uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja velvoitteille asetetaan uusi suurempi uhkasakko, koska toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

Päätöksen perustelut

Tontille on tehty katselmus, jossa on todettu, että kiinteistön omistaja ei ole noudattanut rakennus- ja lupalautakunnan päätöstä eikä vaadittuja toimenpiteitä ole tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

MRL:n 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkolain 4 §:n mukaan viranomainen voi asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan, jos niin on laissa säädetty. Lain 6 §:n mukaan uhkasakko asetetaan määräämällä päävelvoite asianosaisen noudatettavaksi sakon uhalla. Uhkasakkolain 7 §:n mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

Uhkasakkolain 10.1 §:n mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Kiinteistön omistaja ei ole noudattanut asetettua velvoitetta määräajassa. Molemmat rakennukset on rakennusrekisterin tietojen mukaan rakennettu 1800-luvun puolella ja ovat jo ikänsä puolesta kunnostamisen arvoisia rakennuksia. Kaskenkatu 3 kuuluu maakuntakaavan suojeltaviin kohteisiin osana aluekokonaisuutta SR0026 Vartiovuorenpuisto, Kaskenmäki. Kiinteistö on myös osa Yleiskaava 2029 luonnoksessa suojelutavoitekohdetta 1/30 Kaskenkatu 1 ja 3 Mustainveljestenkuja. Museokeskus on luokitellut kohteen seudullisesti merkittäväksi. Kertaustyylinen rakennus on luokiteltu rakennushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Vinkkelirakennus on luokiteltu historiallisesti, rakennusperinteisesti ja ympäristöllisesti arvokkaaksi. Lisäksi rakennukset sijaitsevat Turun keskusta-alueella erittäin näkyvällä paikalla.

Oheismateriaali 1Katselmuspöytäkirja

Oheismateriaali 2Valokuvat

Kiinteistön omistajille on annettu mahdollisuus antaa vastine uhkasakon tuomitsemista ja uuden uhkasakon asettamista koskevan päätösehdotuksen johdosta. Vastinetta ei toimitettu.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:              

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää tuomita Asunto Oy Kaskenkatu 3:n maksamaan lautakunnan päätöksellä 9.8.2018 § 324 asetetun uhkasakon kiinteän peruserän kaksikymmentätuhatta (20.000) euroa sekä lisäeränä toukokuulta ja kesäkuulta kaksituhatta (2.000) euroa kuukaudelta eli yhteensä kaksikymmentäneljätuhatta 24.000 euroa.

Lisäksi rakennus- ja lupalautakunta päättää velvoittaa kiinteistön 853-3-1-1003 omistajan, Asunto Oy Kaskenkatu 3:n juoksevan uhkasakon uhalla kunnostamaan jäljempänä yksilöidyt rakennukset kiinteistöllä 31.12.2019 mennessä seuraavalla tavalla:

Yksikerroksinen asuinrakennus, PRT 1034470376:

Vanha päiväkotirakennus, PRT 1034470365:

Uuden juoksevan uhkasakon määrä: kiinteänä peruseränä neljäkymmentätuhatta (40.000) euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty 31.12.2019 mennessä sekä lisäeränä neljätuhatta (4.000) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen. Uhkasakko koskee erikseen kummankin rakennuksen osalta määrättävää velvoitetta.

Mikäli rakennuspaikan omistaja luovuttaa kiinteistön tai sen osan käyttöoikeuden, tulee velvoitetun ilmoittaa luovutuksensaajalle tällä päätöksellä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti.

Päätöksestä ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. 

Tästä päätöksestä peritään Asunto Oy Kaskenkatu 3:lta rakennusvalvontataksan 22.5 §:n mukainen maksu 630 euroa. 

Sovelletut lainkohdat: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §, 182 §.

Uhkasakkolaki 4 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 13 §, 18 §, 19 §, 22 §.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAsunto Oy Kaskenkatu 3
tiedMaanmittauslaitos
tiedTamminen Marja