Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Rakennus- ja lupalautakunta12602.05.20195

3686-2019 (11 01 00)

Lausunto YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Hirvensalon Lauttarannan esirakentamishankkeessa

Tiivistelmä: -

Rlupalk § 126

Ympäristönsuojelusuunnittelija Tanja Ruusuvaara-Koskinen 24.4.2019:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on vireillä yksittäistapausharkinta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Turun kaupunkiympäristötoimialan Hirvensalon Lauttarannan esirakentamishankkeeseen (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä nro 252/2017, 3 §). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka on lueteltu YVA-lain liitteessä 1. Lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka todennäköisesti aiheuttavat laadultaan ja laajuudeltaan liitteessä 1 kuvattujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt kirjeellään 15.3.2019 Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa YVA-menettelyn soveltamistarpeesta yksittäistapauksessa eli siitä, onko suunnitellulla esirakentamisella YVA-lain hankeluetteloon rinnastettavia ympäristövaikutuksia.

Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa on lisäksi otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään YVA-lain liitteessä 2.

Hankkeen kuvaus

Turun kaupunki hakee vesilain (587/2011) ja vesiasetuksen (1560/2011) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimusten mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) lupaa Lauttarannan alueen esirakentamisen liittyville toimenpiteille. Hanke pitää sisällään merenpuoleisen penkereen rakentamisen, koheesiomaiden ruoppausta rakennettavan penkereen alta, proomuväylän ruoppaamisen, vesialueen täyttämisen sekä ruoppausmassojen ja ylijäämämaiden hyötykäyttämisen alueen esirakentamisessa. Ruoppausmassa esitetään stabiloitavaksi teknisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä metallien liukoisuuksien pienentämiseksi. Stabiloinnin sideaineena käytetään sekä kaupallisia että nk. uusiosideaineita, joita ovat mm. voimalaitostuhkat ja jätekipsi.

Alueelle tuotavien ja hyödynnettävien ruoppausmassojen haitta-ainepitoisuuksien, metallien ja organotinojen, raja-arvoksi esitetään ns. PIMA-asetuksen (VNA 214/2207) mukaisia alempia ohjearvoja ja ylijäämämaiden raja-arvoiksi kynnysarvopitoisuuksia.

Hanke sisältää sekä vesilain että ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisia toimenpiteitä. Hakijan mukaan Lauttarannan täyttöalueen tavoitteena on löytää turvallinen paikka ruoppaussedimenttien sijoittamiselle ja hyödyntää niitä alueen esirakentamisessa. Tulevaisuuden vesirakennuskohteita, joiden massojen sijoittamista alue palvelee, ovat mm. Pernon väylän ruoppaukset, Turun Satama Oy:n ruoppaukset sekä Turun kaupungin vesirakennushankkeiden ruoppaukset.

Muita tavoitteita ovat Turun kaupungin ja erityisesti Hirvensalon alueen rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden ja louheiden sijoittaminen ja hyötykäyttö lähietäisyydellä niiden syntypaikkoja sekä osaltaan näin vähentää rakentamisesta johtuvaa liikennehaittaa Turun keskustassa. Hankealue on meritulva-aluetta, joten alueen myöhempää mahdollista asuinrakentamista varten

maanpintaa on nostettava riittävälle tasolle.

Ympäristönsuojelun ehdotus annettavaksi lausunnoksi

YVA-menettelyn yksittäistapausharkinnassa huomioon otettavia asioita ovat YVA-lain mukaan muun muassa hankkeen laajuus, sijainti, luonnonympäristön sietokyky, ja vaikutusten monitahoisuus ja kesto.

Lauttarannan esirakentamisessa suunnitellaan hyödynnettävän satama-altaiden ja laivaväylien puhtaita tai lievästi tuhriintuneita ruoppausmassoja, joita on tähän asti läjitetty Airistolle Rajakarin merialueelle. Tältä osin hanke vähentää ruoppausmassojen haitallisia ympäristövaikutuksia merialueella.

Lauttarannan esirakentamisessa hyödynnetään myös Hirvensalon alueen rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita ja louheita, mikä osaltaan vähentää rakentamisesta johtuvaa liikennehaittaa ja liikenteen päästöjä Turun keskustassa.

Hankkeen sijoituspaikka on ympäristövaikutusten hallinnan suhteen haasteellisempi kuin ylijäämämaiden sijoituspaikat keskimäärin. Esirakentaminen sijoittuu ranta-alueelle ja osin vesialueelle Linnanaukon alueella lähelle Aurajoen suuta. Sijoituspaikka on näkyvällä sijainnilla valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Ruissalon Natura-alueen ja laivaväylän välittömässä läheisyydessä. Toiminnan suunnitellaan jatkuvan 10 vuoden ajan.

Ympäristönsuojelu katsoo, että hanke kokonaisuutena arvioiden vähentää ruoppausmassojen ja ylijäämämaiden läjittämisen ympäristövaikutuksia, eikä hankkeeseen ole tarvetta soveltaa YVA-menettelyä.

Oheismateriaali 1Hankekuvaus

Oheismateriaali 2Sijaintikartta

Oheismateriaali 3YVA-lain 3 § ja liite 2

Ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki:

EhdotusRakennus- ja lupalautakunta päättää antaa ympäristönsuojelun ehdotuksen mukaisen lausunnon Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 10-2, 1 poissa.

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Rosenlöf, Sund, Rintala, Karjalainen, Laakso, Birstolin, Aalto, Tarvainen, Karlsson ja Valkonen.

Raekallion tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti häntä kannattanut Markkanen.

Lahtinen oli poissa kokouksesta.

Raekallion muutosehdotus oli seuraava:

"Turun rakennus- ja lupalautakunta päättää muuttaa lausunnon viimeisen kappaleen seuraavaan muotoon: Rakennus- ja lupalautakunta katsoo, että hankkeessa korostuvat ruoppausmassojen ja ylijäämämaiden läjittämisen ympäristövaikutukset. Kokonaisuutena arvioiden hanke täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain 3 pykälän 3 momentissa tarkoitetut tekijät ja hankkeeseen on näin ollen tarvetta soveltaa YVA-menettelyä."

Raekallio jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus