Turun kaupunki

Muutoksenhaku

Liite

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

 

 

 

07.12.2023 § 59-64

 

 

Muutoksenhakukiellot

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Pykälät: 59, 60, 62-64

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimusohjeet

 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista oikaisuvaatimusviranomaiselle. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Osoite: PL 355, Puolalankatu 5, 20101 Turku

Sähköposti: jatehuoltolautakunta@turku.fi

 

Valitusosoitus hallinto-oikeuteen

 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Kunnallisvalitus, pykälät: 61

Hallintovalitus, pykälät:

 

Valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus

Osoite: PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Oikeudenkäyntimaksu:

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään, Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015