Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta5623.11.20233

6385-2023 (02 05 00)

Jätetaksa 1.1.2024 alkaen Lounais-Suomessa

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi jätetaksa 1.1.2024 alkaen. Lautakunnalle esitellään taksaluonnokseen edellisen kokouksen 2.11.2023 jälkeen tehdyt muutokset ja saapuneet lausunnot.

Lsjhlk § 56

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 17.11.2023:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toteuttaa kunnilta saamiaan jätehuollon palvelutehtäviä pääosin varoilla, jotka kertyvät jätehuoltolautakunnan määräämillä jätemaksuilla.​ Jätemaksujen perusteet ja euromääräiset maksut määritellään Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Kunnallisen jätetaksan kustannusvastaavuudesta ja ohjaavuudesta jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon säädetään jätelain 78 §:ssä. Sen mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunnalle hyväksyttäväksi esiteltävä jätetaksa 1.1.2024 alkaen koskee koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialuetta. Taksalla arvioidaan katettavan noin 83 %:a kunnan ensisijaisen jätehuoltovastuun palveluista. Loput kustannukset katetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n muulla tulolla.

Muutokset taksaluonnokseen 2.11. jälkeen

Ehdotetun jätetaksan sisältö ja perusteet on esitelty jätehuoltolautakunnalle edellisessä kokouksessa 2.11.2023. Esittelyn jälkeen luonnosta on muutettu seuraavasti

Perustelut taksaluonnoksen muutoksille 2.11. jälkeen

Perusmaksun määräämistä koskevaan kohtaan (1 Perusmaksu) ehdotetaan lisättävän sellaisen palveluasumisen pois rajaaminen maksun piiristä, jossa asukas ei tosiasiallisesti kykene palveluja käyttämään.

Maksu laskun jakamisesta (taksan kohta 7.1.1.) koskee ainoastaan vuosimaksuja (perusmaksu tai aluekeräysmaksu), mikä on todettu taksassa. Kimpoilta ei laskuteta missään tilanteessa laskun jakamisesta erillisiä maksuja, minkä erikseen toteaminen on tarpeetonta. Samoin taksassa on tarpeetonta antaa ohjeita siitä, miten ja kenen toimesta kimpan laskujen jako tulee suorittaa. Lautakunnan 2.11. asiasta antama palaute on huomioitu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä ja lautakunnalle informoidaan kimppamaksujen jakamisen tavoista, joita on kehitetty palautteen johdosta.

Lausunnot

Taksaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 23.10. - 13.11.2023 välisen ajan. Luonnoksesta antoivat lausunnon Varsinais-Suomen Kiinteistöliitto ry, Salon kaupungin hallitus sekä Vakka-Suomen Viemärihuolto Oy ja Jätehuolto M. Helistölä Oy.

Salon kaupunki totesi, ettei sillä ole taksaan huomautettavaa.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi antoi kiitosta bio- ja pakkausjätteen maksujen alentamisehdotuksesta, mutta myös nosti esiin ongelmallisina pitämiään seikkoja, kuten mm. ongelman perusmaksujen kohdistumisessa asunto-osakeyhtiön asunnoille taksassa tarkoitetutulla tavalla, sillä asunto-osakeyhtiöissä jätemaksut jyvitetään yleensä asuntojen pinta-alojen perusteella. Lausutusta ongelmasta voidaan todeta, että jätehuoltoviranomaisella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa maksujen kohdistamiseen asunto-osakeyhtiöiden sisällä. Asunto-osakeyhtiö jakaa sille osoitetut maksut asukkaiden maksettavaksi asunto-osakeyhtiössä sovitulla tavalla. Jätehuoltoviranomaisen ei ole tarkoituksenmukaista määrätä perusmaksuja suoraan kullekin asunnolle, sillä se aiheuttaisi erittäin suuren seurantatyön tarpeen jätehuoltoviranomaisessa, sillä laskutusta varten olisi vuosittain selvitettävä jokaisen toimialueen asunto-osakeyhtiön asuntojen asukkaat tai asuinoikeuksien haltijat laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä. Vaihtoehtoinen toimintatapa ei ole tästä syystä käyttökelpoinen, eikä sitä toisaalta lausunnossa edes esitetä.

Vakka-Suomen Viemärihuolto Oy ja Jätehuolto M. Helistölä ottavat kantaa lietteen vastaanottomaksuihin ja saostussäiliöiden lietteen ja umpisäiliölietteen maksujen yhdistämiseen samaan hintaluokkaan. Kannanoton mukaan vastaanottomaksu tulisi olla puhdistamokohtainen ja eri lietelaaduille tulisi edelleen olla omat maksuluokkansa. Puhdistamokohtaista maksua on käsitelty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa aiemmin. Viimeisin ratkaisu asiassa on saatu Turun hallinto-oikeudelta 14.12.2022, jossa hallinto-oikeus kumosi Salon kaupungin ja Salon yrittäjät ry:n valituksen koskien lietteen vastaanoton alueellista tasataksaa. Valmistelussa ei ole tämän perusteella enää selvitetty vaihtoehtoja vastaanottomaksujen alueelliselle tasaukselle.

Lietelaaduille esitetään yhtä maksuluokkaa, jotta taksarakenne säilyisi selkeänä. Muutoksen perusteena on lisäksi se, että lietelaatujen eroa ei voida käytännössä vastaanottopaikalla havaita, sillä lietelaadut ovat sekoittuneina kuormissa ja vastaanottotoiminnot ovat kuormille samat. Lietelaatujen erisuuruisten maksujen soveltaminen on perustunut lietteenkuljettajan ilmoittamaan lietelaatuun ja arvioon lietemäärästä. Euromääräisesti lietelaatujen käsittelymaksun ero jätetaksassa on tällä hetkellä noin 6,50 euroa/kuutio saostussäiliölietteen maksun ollessa 27,24 euroa/kuutio ja umpisäiliölietteen 20,76 euroa/kuutio. Vastaanottomaksu esitetään yhtenäistettävän kiinteistönhaltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa 22,70 euroon/kuutio. Kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen tyhjennysmaksu perustuu samaan käsittelykustannukseen ja sisältää myös kuljetuksen osuuden.

Liite 1​Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen​

Oheismateriaali 1​ ​Salon kaupungin lausunto​

Oheismateriaali 2​Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen lausunto

Oheismateriaali 3​Vakka Suomen Viemärihuolto Oy:n ja Jätehuolto M. Helistölä Oy:n lausunto

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen jätetaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

1. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Breilin, Engblom, Hannula, Nieminen, Rautionaho, Silvonen ja Vahtera.

Vainion Seikolan kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Agge, Hiltunen, Nevavuori, Riikonen ja Stenroos.

Ahlbeck äänesti tyhjää.

Rantanen oli poissa kokouksessa.​

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänin 7-7, yksi tyhjä ja yksi poissa.

Vainion palautusehdotus oli seuraava:

Lautakunta päättää lähettää taksan uuteen valmisteluun biojätetaksan osalta. Uusi valmistelu huomioi seuraavan: Biojätteen maksu korotetaan siten, että se kattaa 100 % siitä aiheutuvista kuluista. Tämä tulokertymä käytetään muiden maksujen alentamiseen.

2. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä​ ​päätökseksi tulleen Nevavuoren Hiltusen kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Agge, Riikonen, Seikola, Stenroos ja Vainio.

Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Breilin, Engblom, Hannula, Nieminen, Silvonen ja Vahtera.

Ahlbeck ja Rautionaho äänestivät tyhjää.

Rantanen oli poissa kokouksessa.

Asian päätettiin palauttaa​ uudelleen valmisteltavaksi äänin 7-6, kaksi tyhjää ja yksi poissa.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Satu Ojala.


Liitteet:

Lsjhlk § 56
Liite 1:Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen