Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta4902.11.20233

6385-2023 (02 05 00)

Jätetaksa 1.1.2024 alkaen Lounais-Suomessa

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle esitellään jätetaksan muutosehdotusta ensi vuodelle. Jätehuollon perusmaksua ehdotetaan nostettavan siten, että perusmaksutuloilla katetaan lähes kokonaan perusmaksulla katettavien palveluiden kustannukset. Biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräyksiin ehdotetaan merkittävästi alennettuja tyhjennysmaksuja. Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykseen esitetään kiinteitä neljään eri maksuluokkaan jaettuja tyhjennysmaksuja. Jätehuoltolautakunta tekee päätöksen taksasta kuulemisajan 23.10.-13.11.2023 jälkeen.

Lsjhlk § 49

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 27.10.2023:

Kunnan vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden kustannukset katetaan pääosin jätehuoltolautakunnan päättämällä jätetaksalla. Lounais-Suomessa asumisen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoimintojen jätehuoltopalvelujen kustannukset arvioidaan vuonna 2024 olevan 40,4 miljoonaa euroa. Ehdotetun taksan tuloilla tästä katetaan 33,4 miljoonaa eli 83 % kustannuksista. Loput kustannuksista katetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n muulla tulolla.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksua esitetään muutettavaksi siten, että vuodesta 2024 alkaen perusmaksuina kerättävä tulo kattaisi käyttöhetkellä maksuttomien jätehuoltopalveluiden kustannukset arviolta 96 prosenttisesti, joka tarkoittaa 6,50 miljoonan euron perusmaksutuloa. Kokonaisuudessaan perusmaksukuluja arvioidaan syntyvän 6,75 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 perusmaksutulolla arvioidaan katettavan noin 79 % perusmaksupalveluiden kuluista, joka on 4,9 miljoonaa euroa 6,1 miljoonan euron arvioiduista kokonaiskuluista. Osa palveluista on katettu muilla jätemaksutuloilla, mm. sekajätteen käsittelymaksuista saaduilla tuloilla. Muutos tarkoittaisi, että kotitalouden vuosimaksuun tulisi asuntotyypin mukaan noin 5–7 euron korotus.

Muutoksen perusteena on alueen jätehuolto-ohjelman linjaus pyrkiä täyskatteiseen perusmaksuun, jotta lakisääteisten jätehuollon välttämättömien peruspalveluiden ylläpito voidaan varmistaa sekajätteen määrän mahdollisesti vähentyessä tulevaisuudessa. Perusmaksun nostamisen johdosta sekajätteen tuloa voitaisiin myös käyttää enemmän esimerkiksi kierrätettävien jätelajien kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen tukemiseen.

Uutena maksuluokkana perusmaksuun ehdotetaan lisättävän korttelikeräyksen piiriin kuuluvat asunnot, sillä näillä on käytössään erilliskeräys kaikille jätelajeille, eivätkä ne näin ollen kuormita LSJH:n ekopisteitä. Korttelikeräykseen kuuluvan asunnon perusmaksu olisi sama kuin esimerkiksi viiden tai useamman huoneiston asunto-osakeyhtiön, jolla on omat erilliskeräysastiat.

Perusmaksulla katetaan jäte- ja lajitteluasemien ylläpito, vaarallisen jätteen jätehuolto, jäteneuvonta, LSJH:n ekopisteiden ylläpito, jätehuollon viranomaistehtävät ja jäterekisterien ylläpito.

Ehdotus jätehuollon perusmaksuksi 2024:​

asunto/vuosi/€​

Alv 0 %​

Alv 24 %

Perusmaksu 2024​

Perusmaksu 2023

Omakoti- ja pientalot (1–4 huoneistoa​

​25,06,00​31,0023,85

Huoneistoja 5 tai enemmän​​​

​22,66​5,44​28,1021,60

Korttelikeräysasunto​​

​22,66​5,44​28,10

Omakoti- ja pientalo, asumaton​​

​15,77​3,7819,5515,00

Vapaa-ajan asunto​​

​15,77​3,78​19,5515,00

Asuntola-asunto, palvelutaloasunto​​

​15,77​3,7819,5515,00

Biojätteen tyhjennysmaksut

Lähes kaikki biojätteen astiatyhjennysmaksut laskevat merkittävästi. Esimerkiksi kotitalouden 240 litran biojäteastian tyhjennysmaksu alenee 13,23 eurosta 8,70 euroon, ja syväkeräysastian tyhjennysmaksu alenee 27,92 eurosta 20,53 euroon.

Suurin vaikuttava tekijä maksujen laskuun on kuljetuskilpailutusten onnistuminen eri urakka-alueilla. Tämän lisäksi biojätteen käsittelymaksuosuutta esitetään alennettavan niin, että 20 % syntyvistä kustannuksista rahoitetaan sekajätteen tulolla sekä muulla tulolla. Sekajätteen käsittelymaksuun ei kuitenkaan esitetä muutosta. Käsittelymaksu sekajätteelle on edelleen 160 €/tonni (alv 0 %).

Käsittelymaksun alentamisella pyritään kannustamaan asukkaita biojätteen lajitteluun, sillä biojätettä on lajittelututkimusten mukaan sekajätteessä edelleen paljon.

Pakkausjätteen tyhjennysmaksut

Lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausjätteiden erilliskeräyksen tyhjennysmaksuihin esitetään maksujen alennuksia, sillä kuljetusten kilpailutus on laskenut kustannuksia useimpien astiatyyppien tyhjennyksissä. Ehdotettu tyhjennysmaksujen alennus nykyisistä maksuista on 8–50 prosenttia astiatyypin mukaan. Alennukset koskevat kaikkia erilliskerättyjä jätelajeja ja useimpia jäteastiatyyppejä. Maksuja joudutaan nostamaan ainoastaan muovin ja kartongin etulastaussäiliöiden ja kartongin keräyksessä käytettyjen rullakkojen tyhjennysmaksujen osalta.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysmaksut

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus- ja käsittelymaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa esitetään yhdistettäväksi tyhjennysmaksuksi, jota sovellettaisiin sekä saostussäiliöiden että umpisäiliöiden lietteeseen. Eri säiliötilavuuksille ehdotetaan neljää eri tyhjennysmaksuluokkaa.

Tyhjennysmaksu sisältäisi lietteen käsittelyn kustannukset, jotka määräytyvät lietesäiliötilavuuteen perustuvan maksuluokan keskimääräisen lietemäärän käsittelykustannuksen mukaan. Tyhjennysmaksu sisältää myös kuljetuksen kustannukset, jotka määräytyvät kuljetuskilpailutuksissa saatujen hintojen mukaan.

Lietemaksujen muutosehdotuksen syynä on se, että lietemäärän tarkka mittaaminen säiliötä tyhjennettäessä on osoittautunut käytännössä vaikeaksi. Epäselvyydet mittaustuloksissa aiheuttavat asiakkaissa tyytymättömyyttä ja mittaustulosten tarkistaminen jälkikäteen on hankalaa ja kuluttaa paljon resursseja. Muutosehdotuksessa on pyritty säilyttämään kiinteistöille lietetyhjennyksistä aiheutuva kustannus mahdollisimman lähellä aiempaa maksun tasoa. Vastaava säiliötilavuuteen perustuva laskutustapa on käytössä mm. Uudellamaalla HSY:n järjestämässä kunnallisessa lietteenkuljetuksessa.

Ehdotus lietteen tyhjennysmaksuiksi 1.1.2024 alkaen:

alv 0 % €​

24 % €​

tyhjennysmaksu €​

Lietesäilöiden tilavuus 0,01-3,0 m³​

144,23​

34,62​

178,85​

Lietesäilöiden tilavuus 3,01-6,0 m³​

187,80​

45,07​

232,87​

Lietesäilöiden tilavuus 6,01-9,0 m³​

240,72​

57,77​

298,49​

Lietesäilöiden tilavuus 9,01-12,0 m³​

292,17​

70,12​

362,29​

Taksan valmistelu ja esittely jätehuoltolautakunnassa

Ehdotettuihin taksamuutoksiin on varattu yleinen vaikutusmahdollisuus 23.10.–13.11.2023 ajaksi, jolloin taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Kuulutus ja taksaluonnos ovat esillä Turun kaupungin sivuilla turku.fi/kuulutukset ja myös jätehuoltolautakunnan omilla sivuilla turku.fi/jatehuoltolautakunta. Taksaehdotus tuodaan jätehuoltolautakunnan hyväksyttäväksi kuulemisen jälkeen.

Esityslistan liitteinä ovat taksaluonnos ja palvelutasokuvaus vuodelle 2024. Muutoskohdat ovat merkitty näihin punaisella tekstillä. Jätehuoltolautakunnalla on lisäksi käytössään Turun kaupungin sähköisessä päättäjäpalvelussa kokouksen tausta-aineistona vuoden 2023 jätemaksujen ja vuodelle 2024 ehdotettujen maksujen vertailutaulukko.

Kokouksessa on läsnä myös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n edustajat esittelemässä taksaluonnosta ja sen perusteita jätehuoltolautakunnalle.

Liite 1​Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen, luonnos​​​​

Liite 2​​Jätehuollon palvelutasokuvaus Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimialueella vuonna 2024

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä taksaluonnoksen esittelyn tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varatoimitusjohtaja Jaana Turpeinen ja lietepalveluiden asiantuntija Fredrik Lindholm esittelivät asiaa kokouksessa. He poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen.


Liitteet:

Lsjhlk § 49
Liite 1:Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2024 alkaen, luonnos
Liite 2:Jätehuollon palvelutasokuvaus Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimialueella vuonna 2024