Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3424.08.20233

4910-2023 (14 06 07)

Hakemus poikkeamiseksi velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on vastaanottanut 22.6.2023 hakemuksen, jossa pyydetään myöntämään poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Hakemus käsitellään jätehuoltolautakunnan kokouksessa, sillä viranhaltijoille ei ole siirretty toimivaltaa ratkaista asiaa

Lsjhlk § 34

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 15.8.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on vastaanottanut asunto-osakeyhtiöltä hakemuksen, jossa pyydetään myöntämään poikkeus velvollisuudesta liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon kaikkien kiinteistöltä kerättävien jätejakeiden osalta viiden vuoden ajaksi. Poikkeusta haetaan, koska LSJH:n järjestämässä kuljetuksessa ei voida tyhjentää kiinteistölle vuonna 2022 asennettuja ns. puolisyviä jäteastioita, sillä astiat on asennettu sähkölinjan alle, vaikka niiden tyhjennys on tehtävä nosturilla. Ilmasähkökaapeli aiheuttaa nosturilla tyhjennettäessä vaaran tyhjentäjälle ja muille lähellä olijoille sekä riskin myös tyhjennyskalustolle, sähkölinjalle että muille pihan rakenteille. Hakija haluaisi itse valita tietyn kuljetusyrityksen suorittamaan tyhjennykset, sillä kyseinen yritys pystyy hakijan mukaan tekemään tyhjennykset sähkölinjasta huolimatta. Hakija ei ole halukas siirtämään astioita ja kertoo perusteluja tähän hakemuksessa, joka on esityslistan oheismateriaalina.​

Hakemuksen hyväksyminen edellyttäisi poikkeamista jätelain 41 §:stä, jossa määrätään mm. asumisessa syntyvä jäte luovutettavaksi kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Hakemuksessa viitataan jätelain 42 §:ään, joka sisältää poikkeamismahdollisuuden 41 §:n mukaisesta jätteen luovuttamisvelvollisuudesta kunnan järjestämään jätehuoltoon vain kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen osalta (JL 32 § 1 mom 2 kohta). Jätelain 42 §:n poikkeamismahdollisuus ei siis koske asumisessa syntynyttä jätettä, joten hakemusta ei ole mahdollista hyväksyä sen perusteella.

Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 10 §:n mukaan jätteiden keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata turvallisesti. Jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetusta on täsmennetty Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksissä (28 §), jossa annetaan yksityiskohtaisempia velvoitteita keräyspaikan järjestämiseen ja varustukseen sekä jäteastioiden sijoittamiseen liittyen. Jätelain ja -asetuksen sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Oheismateriaali 1​Hakemus poikkeamiseksi​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää hylätä hakemuksen, koska hakemusta ei ole jätelain mukaan mahdollista hyväksyä.​

Päätös​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti jättää hakemuksen tutkimatta.

Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

aoBostads Ab Brunnshöjden, Pargas
tiedLounais-Suomen Jätehuolto Oy