Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2901.06.20233

1015-2016 (231, 010, 011, 001)

Jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017-2022 loppuraportti

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueelle laadittiin vuonna 2016 alueen ensimmäinen yhteinen jätehuoltopoliittinen ohjelma, jonka ohjelmakausi päättyi vuoden 2022 lopussa. Ohjelman toimia on seurattu vuosittain jätehuollon toimikunnassa ja vuosiseurannasta on nyt koottu ohjelman loppuraportti, joka esitellään jätehuoltolautakunnalle. Raportti toimitetaan tiedoksi myös osakaskuntiin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle.

Lsjhlk § 29

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 26.5.2023:

Jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017–2022 visio

Vuosien 2017–2022 Jätehuoltopoliittisen ohjelman tavoitteet tähtäsivät jätteen määrän vähentämiseen, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen, kuntalaisten ja yritysten jäteosaamisen vahvistamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, vesien hyvän tilan saavuttamiseen, ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisyyn sekä asuinviihtyvyyden lisäämiseen.

Jätemäärän kehitys ohjelmakaudella

Kunnan vastuulle kuuluvan jätteen vuosittainen kokonaismäärä oli ohjelmakauden päättyessä vuonna 2022 noin 11 000 tonnia suurempi kuin kauden alussa vuonna 2017. Väestömäärä huomioiden polttokelpoisen jätteen määrä on kuitenkin laskenut asukasta kohden n. 26 kg vuodesta 2017 vuoteen 2022. Erilliskerätyn biojätteen määrä asukasta kohden on sen sijaan noussut vuodesta 2017 n. 4,5 kg. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tuottajien keräystä täydentävän pakkausjätekeräyksen jätemäärät ovat myös kasvaneet ohjelmakaudella. Muutos saattaa olla merkki tehostuvasta syntypaikkalajittelusta. Vaarallisia jätteitä saatiin talteen ohjelmakauden vuosien aikana tasaisesti n. 8–11 kg/asukas/vuosi.

Keskeisimpiä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmakaudella

Loppuraporttiin kootut jätehuoltopoliittisen ohjelman toimenpiteet painottuvat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toteuttamiin toimiin, sillä yhtiö vastaa kunnille kuuluvista jätehuollon käytännön tehtävistä. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jäteneuvonnassa on tehty ohjelmakaudella merkittävästi erilaisia toimenpiteitä asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseksi, jätteen määrän vähentämiseksi ja materiaalihyötykäytön edistämiseksi. Uusia neuvontatiloja perustettiin sekä Turkuun (Kahmari v. 2017) että Saloon (Hehku v. 2021). Erityisesti biojätteen, muovijätteen ja tekstiilijätteen lajittelun edistämiseksi toteutettiin kampanjoita, tuotettiin materiaaleja ja osallistuttiin näihin liittyviin hankkeisiin. LSJH:n asiakaspalvelussa otettiin käyttöön uusia sähköisiä palvelutoimintoja, jätteen vastaanottopalveluita kehitettiin ja uusia palveluja otettiin käyttöön (esim. pop-up lajitteluasemat), myös jäte- ja lajitteluasemien aukioloaikoja laajennettiin.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on saanut järjestettyä ohjelmakaudella kunnan vastuulle kuuluvan jätteen käsittelyn paikalliseksi lähes kokonaisuudessaan. Lounavoiman ekovoimalaitos Salon Korvenmäessä on ottanut vastaan alueen polttokelpoisen jätteen vuodesta 2021 alkaen. Myös biojäte käsitellään nykyisellä toimialueella Uudessakaupungissa. Poistotekstiilin käsittelylle perustettiin pilottilaitos, jonka avulla tekstiilijätteen materiaalihyödyntämistä viedään eteenpäin.​ Myös asumisen lietteiden vastaanotto ja käsittely on järjestetty paikallisilla käsittelylaitoksilla.

Ohjelmakaudella kunnissa on tehty laajasti toimia materiaalihävikin, erityisesti ruokahävikin, vähentämiseksi. Useissa kunnissa on laadittu tai uusittu hankintaohjeita, ympäristö- ja ilmasto-ohjelmia sekä tehty muita lukuisia yksittäisiä toimenpiteitä, jotka ovat edistäneet myös jätehuoltopoliittisen ohjelman tavoitteita.

Jätehuoltolautakunta päätti vuonna 2018 siirtää asumisen lietteenkuljetukset kiinteistönhaltijoiden vastuulta kunnan järjestämäksi palveluksi. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on ryhtynyt toteuttamaan kuljetuksia vuodesta 2021 alkaen alueellisesti portaittain. Muutoksen voidaan katsoa edistävän vesiensuojelua, koska asumisen lietteet tulevat sen johdosta kerätyksi systemaattisesti asianmukaiseen vastaanottoon jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätehuoltopoliittisen ohjelman loppuraportin liitteenä on taulukointi kaikista niistä toimista, joista ohjelman vastuutahot raportoivat vuosittaisessa seurannassa.

Oheismateriaali 1​ ​Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017-2022 loppuraportti​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017–2022 loppuraportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.