Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta409.02.20234

11836-2019 (02 05 00)

Turun hallinto-oikeuden päätös koskien valituksia lietteen vastaanottotaksasta 1.3.2020 alkaen

Tiivistelmä:

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 14.12.2022 hylännyt valitukset, jotka jätettiin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sako- ja umpisäiliölietteen maksuja koskevasta päätöksestä 5.12.2019 (§ 52). Valituksissa vaadittiin päätöksen kumoamista ja asian uudelleen valmistelua, sillä valittajat katsoivat koko toimialueelle määrättyjen yhtenäisten vastaanottomaksujen nostavan maksuja kohtuuttomasti Salon alueella.

Lsjhlk § 4

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 2.2.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti vuoden 2020 jätetaksasta kokouksessaan 21.11.2019. Lautakunta täydensi jätetaksaa seuraavassa kokouksessaan 5.12.2019 tarkistamalla sako- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksut vuodelle 2020. Lautakunnan hyväksymät maksut olivat samansuuruiset koko toimialueelle ja ne määrättiin voimaan 1.3.2020 alkaen.

Sako- ja umpisäiliölietettä koskevasta taksapäätöksestä 5.12.2019 valittivat Turun hallinto-oikeuteen Salon kaupunki ja Salon yrittäjät ry. Valituksissa esitettiin koko aluetta koskevien tasamaksujen aiheuttavan Salossa lietehuoltopalvelua tarvitseville asukkaille kohtuuttoman kustannusten nousun. Salon kaupunki ei nähnyt perustetta maksujen nostolle Salon alueella, sillä aiemmin lietteen vastaanotossa sovelletut Liikelaitos Salon Veden jätevedenpuhdistamon vastaanottomaksut olivat kattaneet vastaanotosta aiheutuneet kustannukset. Kohonnut maksu ei kannusta Salon kaupungin valituksen mukaan etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon ja aiheuttaa lisäksi ympäristölle riskin, jos lietettä ei enää tuotaisi asialliseen vastaanottoon kohonneen maksun vuoksi. Sekä Salon kaupunki että Salon yrittäjät ry esittivät valituksissaan lisäksi, että kohonnut lietteen vastaanottomaksu asettaa viemäriverkoston ulkopuolella asuvat salolaiset eriarvoiseen asemaan kuin viemäriverkoston piirissä asuvat. Salolaiset myös kompensoivat korkeampien maksujen johdosta muun jätehuollon yhteistyöalueen asukkaiden lietemaksuja. Salon yrittäjät ry huomautti valituksessaan, ettei asiaan liittyvä palvelutaso muutu maksun huomattavasta noususta huolimatta. Maksuja pidettiin molemmissa valituksissa kohtuuttoman korkeina.

Turun hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että jätelaissa ei edellytetä eri suuruisia maksuja yhteistoiminta-alueen eri osissa silloinkaan, kun palvelu olisi järjestettävissä tietyssä osassa aluetta edullisemmin kuin muualla. Yhteistoimintaan siirryttäessä maksut voivat hallinto-oikeuden päätöksen mukaan joko nousta tai laskea aiempaan verrattuna palvelutason säilyessä samana. Maksujen tasapuolisuutta ja kohtuullisuutta on hallinto-oikeuden päätöksen mukaan arvioitava yhteistoiminta-alueella koko toimialueen tasolla. Asiassa on otettava huomioon, että jätehuoltoviranomaisen on seurattava jätemaksukertymää ja tehtävä jätemaksuihin muutoksia tarvittaessa, jotta maksut ovat jätelain mukaisesti tuotoltaan kohtuullisia.

Viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä koskevien lietemaksujen ja viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevesimaksujen vertailusta hallinto-oikeus toteaa, ettei vesihuoltolain soveltamisalaan kuuluvat maksut vaikuta jätelain nojalla määrättyjen jätemaksujen tasapuolisuuden tai lainmukaisuuden arviointiin.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt tasasuuruisista lietteiden vastaanottomaksuista koko alueelle myös myöhemmissä taksapäätöksissään. Uudemmat taksat ovat voimaan tullessaan kumonneet aiemmat taksat. Vuotta 2023 koskevasta jätehuoltolautakunnan taksapäätöksestä (1.12.2022 § 65) ei ole jätetty Turun hallinto-oikeuteen valituksia 2.2.23 Turun hallinto-oikeudelta puhelimitse saadun tiedon mukaan. Valitusaika päättyi 16.1.23.​

Oheismateriaali 1​Turun hallinto-oikeuden päätös 14.12.2022

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.