Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta7104.12.20184

14244-2018 (11 03 02)

Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljetetut jätemäärät vuonna 2017

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan on jätehuollon järjestämistehtävän toteuttamiseksi seurattava kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella. Jätteenkuljettajien ilmoittamien tietojen mukaan vuonna 2017 polttokelpoista jätettä on kuljetettu 53 524,03 tonnia Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja 8,12 tonnia muihin vastaanottopaikkoihin. Sako- ja umpikaivolietteitä kuljettajat ovat ilmoittaneet kuljettaneensa 47 310,99 m3 LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja 2 113 m3 muihin vastaanottopaikkoihin. LSJH:lle sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueelta vastaanottamien jätteiden määrä on suurempi kuin kuljettajien jätehuoltoviranomaiselle ilmoittama kuljetettujen jätteiden määrä. Kaikilta kuljettajilta ei ole saatu tietoa kuljetettujen jätteiden määristä.

Lsjhlk § 71

Suunnittelija Pirjo Rinne 29.11.2018:

Jätelain (646/2011) 39 §:n mukaisesti jätteen kuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot neljännesvuosittain, jos tämä on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista. Kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Jätelain 35 §:n ja Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten 35 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvat jätteet on toimitettava käsiteltäväksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen on jätelain 37 § mukaisesti seurattava ja valvottava kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten täyttymistä.

Jätehuoltolautakunnan saamien tietojen mukaan vuonna 2017 sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella toimi 50 jätteenkuljettajaa, jotka ovat kuljettaneet jätteitä kiinteistöittäisesti. Näistä 45 on toimittanut jätehuoltoviranomaiselle tiedot kuljetetuista jätemääristä jätelajeittain ja toimituspaikoittain. Kaikkia tietoja ei ole saatu jätehuoltoviranomaisen pyynnöistä ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvontatoimista huolimatta.

Kuljettajat ovat toimittaneet jätteet pääsääntöisesti LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin, mutta myös ns. jätteen ohivientiä muihin vastaanottopaikkoihin on tapahtunut. Polttokelpoista jätettä on kuljetettu LSJH:n Korvenmäen ja Topinojan jätekeskusten lisäksi yhteen muuhun vastaanottopaikkaan ja biojätettä kahteen vastaanottopaikkaan. Sako- ja umpikaivolietteitä on kuljetettu Gasumin Turun laitoksen, Salon keskuspuhdistamon, Paraisten kaupungin alueen jätevedenpuhdistamoiden ja Pöytyän Kyrön puhdistamon lisäksi 11 muuhun vastaanottopaikkaan. Alla on kooste kuljettajien ilmoittamista jätemääristä, jotka on kuljetettu LSJH:n osoittamiin ja tuottajayhteisön vastaanottopaikkoihin sekä muihin vastaanottopaikkoihin. Koosteesta puuttuu kahden kiinteitä jätteitä kuljettavan yrityksen tiedot ja kolmen lietteitä kuljettavan yrityksen tiedot.

 

 

 

 

 

Jätelaji

LSJH:n

osoittamat

vastaanottopaikat

(kiinteät jätteet

tonnia, lietteet

m3) *

Tuottajayhteisön

vastaanottopaikat

(tonnia) *

Tuottajayhteisön

ja LSJH:n

vastaanottopaikat

(tonnia) *

Muut

vastaanottopaikat

(kiinteät jätteet

tonnia; lietteet

m3) *

Polttokelpoinen jäte53 524,03  8,12
Biojäte5 449,14  8,04
Lasipakkaukset 1 108,14  
Metalli  877,04 
Kartonkipakkaukset  2 931,62  
Muovipakkaukset  50,45  
Sako- ja umpikaivoliete47 310,99  2 113

*Kuljettajien ilmoittamista jätemääristä puuttuu yhden keskisuuren jätteenkuljettajan ja yhden pienemmän yrityksen tiedot.

Taulukko 1: Jätteenkuljettajien ilmoittamat vastaanottopaikkoihin toimitetut jätemäärät vuonna 2017.

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltoviranomaiselle vuonna 2017 sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa vastaanotettujen jätteiden määrät. Kuljettajien ilmoittamat määrät ovat pienemmät kuin LSJH:n vastaanottamat jätemäärät. Aineistosta puuttuu kahden jätteenkuljettajan tiedot.

 

 

 

 

 

Jätelaji

Kuljettajien

ilmoittamat LSJH:n

vastaanottopaikkoihin

toimitetut jätemäärät

(tonnia) *

LSJH:n

vastaanottamat

sopimusperusteisen

jätteenkuljetuksen

jätemäärät (tonnia)

Kuljettajien

ilmoittamien

jätemäärien osuus

LSJH:lle

toimitetuista

jätemääristä

Polttokelpoinen jäte53524,0367023,1480 %
Biojäte5449,146335,286 %

*Kuljettajien ilmoittamista jätemääristä puuttuu yhden keskisuuren jätteenkuljettajan ja yhden pienemmän yrityksen tiedot.

Taulukko 2: Kuljettajien ilmoittamat LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin vuonna 2017 toimittamat jätemäärät ja LSJH:n vastaanottamat jätemäärät.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.