Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta7004.12.20183

12602-2018 (02 05 00)

Jätetaksa 1.1.2019 alkaen

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on hyväksyä toimialueensa jätetaksa. Jätetaksa sisältää voimassa olevat kunnan jätemaksut ja niiden perusteet sekä euromääräiset jätemaksut. Taksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan jätehuoltopalveluiden aiheuttamat kustannukset yhteistyökuntien alueella. Taksaehdotus vuodelle 2019 sisältää uutena vastaanotto- ja käsittelymaksut sako- ja umpikaivolietteille koko toimialueelle.

Lsjhlk § 70

Jätehuoltolautakunnalle on esitelty 22.11.2018 kokouksessa jätetaksan 2019 taustoja ja jätehuollon rahoituksen perusteita sekä myös taksan ja jätemaksujen yksityiskohtaisempia muutosehdotuksia 1.1.2019 alkaen.

Kuuleminen

Taksaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 5.11. - 19.11., jolloin kuntalaisten ja muiden tahojen on ollut mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä. Nähtävillä olosta on kuulutettu myös alueen lehdissä. Kuulemisaikana saapuneet kannanotot (2 kpl) ovat kokouksessa lautakunnan käytettävissä. Liedon kunnan kannanotto käsittelee lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksujen muutosta. Toisessa saapuneessa kannanotossa esitetään lietteen omatoimisen käsittelyn määrittelyä mukaan jätetaksaan. Esitettyä muutosta ei ole syytä tehdä taksaan, sillä omatoimiseen lietteenkäsittelyyn ei liity taksanmukaisia jätemaksuja. Lietteen omatoiminen käsittely on mahdollistettu jätehuoltomääräyksissä.

Salon kaupunginhallitus on ottanut lietteen käsittelymaksuihin kantaa 7.5.2018. Kannanotto on tuotu jätehuoltolautakunnan tietoon kokouksessa 22.11.2018.

Jätetaksan perusteet ja maksujen muutokset

Kunnan jätetaksan ja maksujen perusteista määrätään jätelaissa (78 § ja 79 § sekä 85 §). Jätemaksujen tulee kattaa kunnan jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa (liite 2) ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätelain perusteluissa on myös linjattu, että maksujen tulisi olla palvelutasoon nähden tasapuolisia ja kohtuullisia niin, ettei eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai kunnan eri alueita aseteta perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan.

Jätemaksujen perusteita taksassa ovat pääsääntöisesti jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät kuljetusmaksun ja käsittelymaksun. Kuljetusmaksu voi vaihdella alueittain kuljetusolosuhteiden johdosta. Käsittelymaksut ovat yhteneväisiä koko alueella.

Kaikkien jätehuoltopalveluiden kohdalla, esimerkiksi aluekeräyksen, ei ole mahdollista selvittää palvelun piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrää tai laatua. Tällöin maksujen perusteena ovat palvelun järjestämisestä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrä ja kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoitukset.

Jätehuollon perusmaksun perusteena on kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoitus ja asuinhuoneistojen lukumäärä. Perusmaksulla ylläpidetään käyttöhetkellä maksuttomia lakisääteisiä jätehuoltopalveluja, kuten jäteasemien ja lajitteluasemien ylläpitoa, vaarallisen jätteen keräystä ja vastaanottoa, tuottajien pakkausjätekeräystä täydentäviä hyötyjätepisteitä ja jäteneuvontaa sekä jätehuollon viranomaistehtäviä.

Taksan sisältämiin euromääräisiin maksuihin on tarkistettu kuljetusindeksin mukaiset muutokset sekä Vahdon jätteenkuljetuksen ja Kemiönsaaren lietteenkuljetuksen kilpailutusten vaikutukset. Asumisessa syntyneen polttokelpoisen jätteen ja biojätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut pysyvät ennallaan.

Sako- ja umpikaivolietteen käsittely- ja vastaanottomaksut

Kunnan vastuulle kuuluva sako- ja umpikaivoliete on kuljetettava jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottoon. Lounais-Suomessa sako- ja umpikaivolietteen, kuten muunkin kuntavastuulle kuuluvan jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikan järjestää ja määrittelee Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Tämä kuuluu kuntien Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle antamiin jätehuollon operatiivisiin tehtäviin.

Jätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset ja niiden kattaminen sisältyvät jätteen käsittelijöiden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välisiin sopimuksiin. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja lietteiden vastaanottopaikat ovat sopineet myös alueista, joilta lietettä voidaan käsittelypaikkaan tuoda. Vastaanottopaikkojen tulee seurata lietekuormien alkuperää siirtoasiakirjojen avulla.

Alueilla, joissa kunta ei järjestä jätteen kuljetusta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy laskuttaa kiinteistönhaltijan valitsemaa jätteen kuljettajaa jätetaksan mukaan jätteen käsittelystä tämän tuodessa jätteen vastaanottopaikkaan. Jätteen kuljettaja on velvollinen jätelain 85 §:n nojalla erittelemään kiinteistönhaltijalle osoitetussa laskussa kunnalle maksetun käsittelymaksun osuuden sekä kuljetukseen kuuluvan osuuden. Kunnan järjestämässä lietteenkuljetuksessa Kemiönsaarella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy laskuttaa jätetaksan mukaan asiakkaalta sekä kuljetus- että käsittelymaksut.

Vastaanottopaikkakohtaiset maksut

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2018, että jätetaksan valmistelua sako- ja umpikaivolietteen osalta jatketaan siten, että Salossa taksa pohjautuu liikelaitos Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välillä neuvoteltavaan puhdistamokohtaiseen kustannukseen.

Vastaanottopaikkakohtaisia maksuja on tutkittu ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on toimittanut lautakunnalle ehdotuksen vastaanottopaikkakohtaisista maksuista 1.4.2019 alkaen. Oheismateriaalina on taulukko mahdollisista vastaanottopaikkakohtaisista maksuista, jotka perustuvat koko alueella kunkin vastaanottopisteen hinnoitteluun. Pelkästään Salon aluetta koskeva vastaanottopaikkakohtainen maksu ei ole perusteltavissa alueellisessa jätehuoltoyhteistyössä jäljempänä esitetyn mukaan.

Vastaanottopaikkakohtaisten maksujen etuna on maksujen kohtuuttoman nousun välttäminen alueilla, joilla sako- ja umpikaivolietteen vastaanoton ja käsittelyn maksut ovat olleet taksaluonnoksen tasamaksuihin (sakokaivoliete 16,32 €/m3 ja umpisäiliöliete 11,93 €) verraten selvästi alhaisempia. Tosin maksujen nykyisistä tasoeroista johtuen tasamaksut aiheuttaisivat osalla vastaanottopaikoista ja lietelaaduista myös maksujen alenemisia nykyisistään.

Jätelain perusteluiden mukaan tasapuolisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai eri alueita aseteta hinnoittelussa perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy osoittaa lietteelle vastaanottopaikat. Yhtiön ja eri vastaanottopaikkojen välisissä sopimuksissa on määritelty alueet, joilta lietettä kuljetetaan kuhunkin vastaanottopaikkaan. Maksujen tasapuolisuutta ja kohtuullisuutta on arvioitava myös kunkin vastaanottopaikan ”kuljetusalueen” sisällä. Mikäli yhtiön ja vastaanottopaikan välisessä sopimuksessa määritelty ”kuljetusalue” poikkeaa kuntarajoista, saman kunnan asukkailla on toisistaan poikkeavat käsittelymaksut asuinpaikkansa perusteella. Tällainen tilanne syntyy muun muassa Pöytyällä, jossa Pöytyän Kyrön alueella lietteitä otetaan vastaan paikallisella jätevedenpuhdistamolla, mutta muusta osasta kuntaa liete on kuljetettava Turkuun. Vastaanottopaikkojen kustannuksiin perustuvia jätemaksuja sovellettaessa pöytyäläiset maksaisivat käsittelystä eri hintoja riippuen siitä missä kohtaa kuntaa asuvat. Tällainen järjestelmä on jätelain hengen vastainen ja olisi helposti vältettävissä noudattamalla tasataksaa. Jätehuollon toimivuuden kannalta taas kuntarajoja noudattelevat ”kuljetusalueet” eivät ole tarkoituksenmukaisia.

Lietteen vastaanottomaksujen määrääminen vastaanottopaikan mukaan voidaan kuitenkin katsoa jätelain mukaiseksi riittäväksi perusteeksi poiketa tasapuolisuudesta, koska tällöin kyse on eri vastaanottopaikoissa muodostuvista erilaisista käsittelykustannuksista. Taksarakenne on kuitenkin yllä kuvatusti jätelain hengen vastainen. Tästä huolimatta tasapuolisuutta on arvioitava koko yhteisen jätehuoltoalueen näkökulmasta. Pelkästään Salon alueen hinnoittelu muusta alueesta poikkeavalla tavalla ei ole jätelaissa tarkoitettua
tasapuolisuutta ja tällainen hinnoittelu on siten jätelain vastainen.

Liite 1Jätetaksa 1.1.2019 alkaen Lounais-Suomessa

Liite 2Palvelutasokuvaus vuodelle 2019

Oheismateriaali 1Vastaanottopaikkakohtaiset sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksut

Oheismateriaali 2Liedon kunnan kannanotto

Oheismateriaali 3Pekka Leskisen kannanotto

Oheismateriaali 4Salon kaupunginhallituksen kannanotto 7.5.2018

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen Jätehuoltolautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen jätetaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2019. Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksut (taulukko 4.1.4.) tulee voimaan 1.4.2019 alkaen.

PäätösLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen jätetaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2019. Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksut (taulukko 4.1.4.) tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Taksat tulevat voimaan mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Päätös asiassa tehtiin Rautasen Kallion kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Ennen päätöksentekoa esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Päätöksenteko

Päätös asiassa tehtiin yhden äänestyksen jälkeen.

Rautasen Kallion kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Jormakka, Kivelä, Kälviäinen, Ratilainen, Salminen, Suominen ja Tuovinen.

Havian Tammen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Vähä-Rahka ja Ylhäinen.

Rautasen Kallion kannattamana tekemä muutosehdotus tuli tässä vaiheessa päätökseksi äänin 9-4, 2 poissa.

Havian Tammen kannattamana tekemä muutosehdotus oli seuraava:

Esitän, että jätehuoltolautakunta päättää lietetaksat koko toimialueellaan valmistellun puhdistamokohtaisen taulukon mukaisesti (oheismateriaali 1).

Salovius-Lauren ja Seikola olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvAuran kunta
tpvKaarinan kaupunki
tpvKemiönsaaren kunta
tpvLiedon kunta
tpvLounais-Suomen Jätehuolto Oy
tpvMarttilan kunta
tpvMaskun kunta
tpvMynämäen kunta
tpvNaantalin kaupunki
tpvNousiaisten kunta
tpvPaimion kaupunki
tpvParaisten kaupunki
tpvPöytyän kunta
tpvRaision kaupunki
tpvRuskon kunta
tpvSalon kaupunki
tpvSauvon kunta
tpvKaupunginhallitus
tiedSuomela Sari


Liitteet:

Lsjhlk § 70
Liite 1:Jätetaksa 1.1.2019 alkaen Lounais-Suomessa
Liite 2:Palvelutasokuvaus vuodelle 2019