Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta7404.12.20187

11158-2017 (032)

Turun hallinto-oikeuden päätös vuoden 2018 jätetaksaa koskevasta valituksesta

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 74

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen 27.11.2018:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 31.11.2018 tehnyt päätöksen vuoden 2018 alusta voimaa tulleesta jätetaksasta. Liedon kunta valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka on hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina.

Liedon kunta oli valituksessaan vaatinut taksaa koskevan päätöksen kumoamista ensisijaisesti siltä osin kuin siinä on päätetty periä jätehuollon perusmaksua. Mikäli perusmaksu jää voimaan, on päätöstä vaadittu toissijaisesti kumottavaksi siltä osin kuin asumattomilta kiinteistöiltä on päätetty periä perusmaksua.

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut

Turun hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että jätehuoltolautakunnan päätös asiassa ei ole lainvastainen eikä päätöstä näin ollen ole syytä muuttaa.

Perusteluinaan hallinto oikeus on esittänyt mm. seuraavaa:

Hallinto-oikeus on 12.12.2017 antamassaan vuoden 2017 taksaa koskevassa päätöksessä katsonut, että jätehuoltolautakunta on voinut päättää perusmaksun käyttöön ottamisesta. Vuoden 2018 taksassa olevan jätehuollon perusmaksun perimisen laillisuutta ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syytä arvioida toisin.

Nyt kysymyksessä olevalla jätetaksalla on muutettu jätemaksun perusteita aikaisempaan taksaan verrattuna siten, että perusmaksu on otettu käyttöön myös asumattomien omakotitalo- ja pienkiinteistöjen osalta. Hallinto-oikeus on todennut, että kunnan jätehuoltojärjestelmän on oltava valmis jatkuvasti vastaanottamaan jätettä, jos asumattoman ja asuinkelpoisen kiinteistön asumistilanne muuttuu. Hallinto-oikeus muistuttaa, että oikeuskäytännössä on vapaa-ajan kiinteistöjen osalta vakiintuneesti katsottu, että kiinteistön omistaja, jonka kiinteistö on käytettävissä vapaa-ajan asumiseen ja jonka kiinteistöllä siten voi syntyä jätettä, on velvollinen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustannuksiin.

Taksassa ei ole muiden asumiskiinteistötyyppien (yli 4 huoneistoa) osalta eritelty erikseen asumattomia huoneistoja, joten niistä on jo aiemmin tullut maksaa jätehuollon perusmaksua. Myöskään vapaa-ajan kiinteistön perusmaksu ei riipu käyttöasteesta. Asumattomien omakoti- ja pientalokiinteistöjenjätehuollon perusmaksu tasapuolistaa erilaisten asuinkiinteistöjen kohtelua.

Taksan mukainen jätehuollon perusmaksu asumattomille omakoti- ja pientaloille on saman suuruinen kuin vapaa-ajan asuntojen perusmaksu ja selvästi pienempi kuin saman kokoisten asuinkäytössä olevien omakoti- ja pientalojen maksu, joten maksua voidaan pitää määrältään kohtuullisena.

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden päätös 21.11.2018

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.