Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3526.04.20184

4736-2018 (11 03 02)

Jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan on jätehuollon järjestämistehtävän toteuttamiseksi seurattava kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Jos seurannassa ilmenee tarve puuttua havaittuun laiminlyöntiin, asiassa tarvittavat valvontatoimet kuuluvat valvontaviranomaisen tehtäväksi. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisen valvonta kuuluu kyseisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lsjhlk § 35

Vs. jätehuoltoasiamies Pirjo Rinne 19.4.2018:

Jätelain (646/2011) 41 §:n mukaisesti kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten 5 §:n mukaisesti kiinteistön haltija liittyy kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ottamalla yhteyttä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:öön. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy järjestää kiinteistölle jätehuoltomääräysten mukaisen jätteenkuljetuksen. Jätehuoltomääräysten 13 §:n mukaisesti kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytettävissään polttokelpoiselle jätteelle tarkoitettu jäteastia, joka tyhjennetään vähintään jätehuoltomääräysten 25 §:ssä annettujen pisimpien tyhjennysvälien mukaisesti.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy seuraa kiinteistöjen liittymistä jätehuoltoon. Kun uusi kiinteistö tai muuttunut haltijatieto tulee tietoon, yhtiö lähettää kiinteistön haltijalle tiedotuskirjeen, jossa neuvotaan kiinteistön jätehuollon järjestämisessä. Mikäli kiinteistön haltija ei tilaa jätteenkuljetusta, hänelle lähetetään kehotuskirje hoitaa jätehuolto kuntoon. Jos kiinteistön haltija ei vieläkään ole hoitanut jätehuoltoa kuntoon, LSJH lähettää tiedot näistä kiinteistöistä Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan seurantaa varten.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen on jätehuollon järjestämistehtävän toteuttamiseksi seurattava kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon sekä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämistä. Jos seurannassa ilmenee tarve puuttua havaittuun laiminlyöntiin, asiassa tarvittavat valvontatoimet, kuten hallintopakon käyttö kuuluvat valvontaviranomaisen tehtäväksi.

Jätelain 24 §:n mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ne valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun valvonnan kohteena oleva toiminta tapahtuu pääosin tai kokonaan kyseisen ympäristönsuojeluviranomaisen toimialueella (esimerkiksi yhden kunnan alueella).

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle tiedot kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella sijaitsevista kiinteistöistä, jotka eivät ole liittyneet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella. Tarkastelussa ovat mukana vain kiinteät jätteet, eivät lietteet. Kiinteistöjen kuntakohtaiset määrät on koottu oheiseen taulukkoon. Kiinteistökohtaiset tiedot ovat oheismateriaalina.

Taulukko 1. Kuntakohtainen kooste kiinteistöistä, jotka eivät ole liittyneet kunnan järjestämän kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kemiönsaari3
Masku85
Mynämäki59
Naantali137
Nousiainen11
Paraisten saaristo (Nauvo, Korppoo, Houtskari)136
Raisio28
Ruskon Vahdon kunnanosa31

Oheismateriaali 1Kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää pyytää kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia käynnistämään valvontatoimet kiinteistöistä, jotka eivät ole liittyneet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan sijaisena jätehuoltoasiamies Satu Ojala.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu