Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3426.04.20183

4669-2018 (14.06)

Lietehuollon tilanne Lounais-Suomessa sekä lietteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Tiivistelmä:

Kunnan vastuulle kuuluvaa lietehuoltoa Lounais-Suomessa on selvitetty LCA Consulting:n helmikuussa 2018 valmistuneessa selvityksessä, joka esitellään jätehuoltolautakunnalle. Lisäksi Valonian vesiasiantuntija on kutsuttu kertomaan lautakunnalle haja-asutuksen jätevesien ja jätevesilietteen ympäristövaikutuksista. Lautakunnalle esitetään myös lietteenkuljetuksen tilannetta lautakunnalle raportoitujen kuljetusten perusteella.

Lsjhlk § 34

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 18.4.2018:

Tausta

Kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset kiinteistöiltä vastaanottoon ovat Lounais-Suomessa järjestetty edelleen vuoden 1993 jätelain mukaisena sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena. Toimialueen jätehuoltolautakunnat päättivät vuonna 2013 järjestää jätteenkuljetukset, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset, nykyisen jätelain (646/2011) mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätökset kuitenkin kumoutuivat Korkeimmassa hallinto-oikeudessa keväällä 2016, sillä Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei edellytyksiä kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetuksille oltu päätöksessä perusteltu riittävästi.

Jätelain mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos

  1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin;
  2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
  3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti alueen jätteiden kuljetusjärjestelmästä uudelleen 23.5.2017, siten, että jätteenkuljetus järjestetään jätelain 37 §:n mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena. Samassa päätöksessä se palautti kuljetusjärjestelmän sako- ja umpikaivolietteen osalta uuteen valmisteluun. Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, jossa päätös on edelleen käsittelyssä.

Uusi selvitys ja materiaalit

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on tilannut LCA Consulting Oy:ltä lieteselvityksen, johon on muun muassa kerätty tietoa sako- ja umpikaivolietteiden muodostumisesta, keräyksestä ja käsittelystä LSJH:n toimialueella sekä lietteen keräyksen ja käsittelyn käytössä olevia toimintamalleja muualla Suomessa. Lieteselvitys esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Haja-asutusalueen jätevesillä ja jätevesilietteillä on vaikutuksia ympäristöön sekä pinta- ja pohjavesien tilaan. Maantieteellisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialue on kokonaan Saaristomeren valuma-aluetta. Lounais-Suomen joet laskevat laajaan ja tiheään saaristoon, jonka mataluus ja veden hidas vaihtuvuus altistavat sen rehevöitymiselle. Haja-asutuksen jätevesien ja jätevesilietteiden ympäristö- ja vesistövaikutuksista sekä haja-asutuksen lietteiden hyödyntämisen mahdollisuuksista kertoo kokouksessa Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Lisäksi lautakunnan tietoon tuodaan muu materiaali, joka on ollut jätehuoltolautakunnan käytettävissä kokonaisuudessaan tai osittain 23.5.2017 jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöstä tehtäessä sekä käydään lävitse lietteidenkuljetuksen tilanne lautakunnalle raportoitujen kuljetustietojen perusteella.

Päätöksenteko lietteitä koskevassa kuljetusjärjestelmässä

Jätehuoltolautakuntaa koskevan sopimuksen mukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä päätettäessä lautakunnan on pyydettävä osakaskunnilta lausuntoa ennen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen tekoa. Kunnat ovat lausuneet kuljetusjärjestelmästä viimeksi noin vuosi sitten. Jos tämän jälkeen on ilmennyt uutta ja olennaista tietoa, olisi lausunnot pyydettävä uudelleen.

Jätehuoltolautakunta voi käydä valmistelun tueksi keskustelun sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän valmistelusta ja aikataulusta. Ennen päätöksen tekoa jätehuoltolautakunnan on varattava vaikutusmahdollisuus kuntalaisille sekä muille tahoille, joihin päätöksellä on vaikutusta.

Oheismateriaali¨1Lieteselvitys 7.2.2018

Oheismateriaali 2Kunnan vastuulle kuuluva jätteenkuljetus Lounais-Suomessa

Oheismateriaali 3Katsaus lietehuoltoon Lounais-Suomessa

Oheismateriaali 4Haja-asutuksen jätevesilietteiden keräys

Oheismateriaali 5Kuntien lausunnot

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta merkitsee selvitykset ja muun materiaalin sekä valmistelun vaiheen tiedoksi. Lisäksi jätehuoltolautakunta päättää käynnistää sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan kuulemisen ja pyytää jäsenkunnilta, jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä lausunnot asiasta.  

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksen alussa Jarkko Leka Valoniasta esitteli haja-asutuksen jätevesien ja jätevesilietteiden ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia lietteen hyötykäytölle ja Antti Niskanen LCA Consulting:sta esitteli tutkimustaan sako- ja umpikaivolietteen keräyksestä ja käsittelystä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimialueella.

Asian esitteli valvontajohtajan sijaisena jätehuoltoasiamies Satu Ojala.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu