Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 16, 17, 19-24

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista oikaisuvaatimusviranomaiselle. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pykälät: 18

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Osoite: PL 355, Puolalankatu 5, 20101 Turku

Sähköposti: jatehuoltolautakunta@turku.fi

Valitusosoitus hallinto-oikeuteen

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnallisvalitus, pykälät:

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus

Osoite: PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi