Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2101.03.20186

2032-2018 (00 01 04)

Ympäristötoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2017

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä ympäristötoimialan vuoden 2017 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Lsjhlk § 21

Hallintojohtaja Harri Lehtinen 12.2.2018:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia Turun kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvia toimielimiä ja tilivelvollista johtoa. Sisäinen valvonta on osa kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2014 § 99 hyväksynyt Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa koordinoi konsernihallinnon sisäinen tarkastus. Riskienhallintaa ja sen järjestämistä koordinoi riskienhallintapäällikkö. Konsernihallinnon sisäisen tarkastuksen tehtävänä on valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä ja niiden tuloksellisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat kiinteä osa kaupunkikonsernin ja sen toimintayksikköjen tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan säännösten ja ohjeiden noudattamista sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja omaisuuden turvaamista uhkaavia tekijöitä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Toimialojen ja liikelaitosten johtavien viranhaltijoiden tulee toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Lauta- ja johtokuntien tulee valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa omalla vastuualueellaan. Kukin lautakunta ja johtokunta vastaavat oman vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien menettelytapojen hyväksymisestä ja niiden toimeenpanon valvonnasta ja varmentamisesta.

Toimialat ja liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat yhteisöt laativat riskienhallintasuunnitelmat, joissa määritellään keskeiset riskit ja riskienhallintakeinot. Lauta- ja johtokunnat ja yhteisöjen hallitukset hyväksyvät omilta vastuualueiltaan vastaavan selonteon ja riskiarvion. Toimintayksikköjen selonteko ja riskiarvio pohjautuvat dokumentoituun itsearviointiin ja se tulee käsitellä toimielimessä.

Sisäisen valvonnan tilaa ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Ympäristötoimialan ja kiinteistötoimialan vuodenvaiheessa tapahtuneen yhdistymisen vuoksi toimialan päälautakuntana toimiva kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt molempien toimialojen selonteot 20.2.2018 § 100. Koska seudullinen jätehuolto on kuulunut vuonna 2017 ympäristötoimialalle, tuodaan lautakuntaan tiedoksi ympäristötoimialan selonteko. 

Arvioinnissa on käytetty COSO-ERM arviointitaulukkoa.

Oheismateriaali 1COSO-ERM Turku 2017, Yto (salassa pidettävä JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 2Selonteko, Yto (salassa pidettävä JulkL 24 §:n kohta 8)

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä ympäristötoimialan vuoden 2017 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.