Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta1901.03.20184

11158-2017 (032)

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuja koskevan jätetaksan valmistelu

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tulee päättää lietteiden vastaanottoa ja käsittelyä koskevista maksuista alueilla, joilla lietteenkuljetus tapahtuu sopimusperusteisesti kiinteistön haltijan järjestämänä. Vastaanottopaikkojen määrittelemät vastaanottomaksut poikkeavat toisistaan sekä vastaanottopaikoittain että lietteen laadun mukaan. Lietteenkuljetusta koskevan jätetaksan valmistelun helpottamiseksi lautakunnalta pyydetään kannanottoa ja linjausta siitä, millä periaatteella jätetaksa on syytä valmistella. Lautakunnalle esitetään, että jätetaksa valmistellaan tasataksana, jolloin kaikissa vastaanottopisteissä olisi sama vastaanotto- ja käsittelymaksu.

Lsjhlk § 19

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala, vs. jätehuoltoasiamies Pirjo Rinne 16.2.2018:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) sekä yhteistyöalueen kuntien ja kaupunkien ympäristönsuojelumääräykset sisältävät viemäriverkostojen ulkopuolella syntyville jätevesille käsittelyvaatimuksia. Lain, asetuksen ja määräysten mukainen jätevesien käsittely tai kerääminen kiinteistöllä tuottaa kiinteistöjen lietekaivoihin ja säiliöihin jätevesilietettä, joka on jätelaissa (32 §) määritelty kunnan vastuulle kuuluvaksi jätteeksi.

Lounais-Suomen kunnat ja kaupungit ovat antaneet vastuulleen kuuluvan jätehuollon järjestämisen jätelain 41 §:n mukaisesti omistamalleen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle, jolloin myös vastuu sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollosta on siirtynyt Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle.

Lainsäädäntö sekä muut ohjeet jätemaksujen määräämisessä

Jätelaissa 646/2011säädetään yleisistä periaatteista, joita on noudatettava jätehuollon järjestämisessä (35 §) sekä jätemaksujen määräämisessä (78 §, 79 §).

Jätemaksun määräämisen yleisiä perusteita jätelain mukaan ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat.

Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Lisäksi jätemaksujen tulisi olla kohtuullisia ja syrjimättömiä riippumatta siitä, miten jätteenkuljetus on järjestetty.

Jätemaksujen on katettava kokonaisuudessaan kunnalle jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, sillä kustannuksia ei voi kattaa muista maksuista tai verotuloista. Taksaan perustuvan yksittäisen maksun ei tarvitse kuitenkaan suoraan vastata kyseisen palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, vaan maksut voivat olla subventoituja, jolloin ne kattavat vain osan palvelun tuottamisen kustannuksista. Maksut voivat olla myös toiseen suuntaan kannustavia eli ylikatteisia. (Kuntaliitto 2006: Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita.)

Jätehuoltopoliittinen ohjelma Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen kunnat ja kaupungit ovat yhdessä valmistelleet ja hyväksyneet alueelle jätehuoltopoliittisen ohjelman vuosiksi 2017–2022. Ohjelma on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sekä näiden osakaskuntien yhteinen näkemys siitä, millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään. Esityslistan oheismateriaalina on taulukko, johon jätehuoltopoliittisen ohjelman tavoitteet ovat tiivistetty. Erityisesti tavoitteet, jotka taulukkoon on numeroitu 8–10 välille, sisältävät lietehuoltoon ja maksuihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Lietehuollon kehittämisen tarkoitus on edistää vesistöjen suojelua alueella. Jätehuoltolautakunnan mahdollisuudet vaikuttaa lietehuoltoon ovat ensisijaisesti taksapolitiikassa ja jätehuoltomääräyksissä sekä jätteenkuljetusjärjestelmässä. Ohjelmassa on linjattu, että jätemaksujen on tarkoitus ohjata ”aiheuttaja maksaa” -periaatteella, mutta maksuja on kuitenkin mahdollisuus tasata siten, että ne säilyvät kohtuullisina kaikille. Kohtuullisilla maksuilla pyritään estämään ympäristön pilaamisen riskiä.

Lietemaksujen perusteet ja laskutus

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 30.11.2017 kokouksessaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien jätteiden taksasta, jonka sisältämillä maksuilla Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toteuttaa kunnalliset jätehuoltopalvelut. Taksan ulkopuolelle tuolloin jäivät sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut alueilla, joilla lietteenkuljetus tapahtuu ns. sopimusperusteisesti kiinteistön haltijan järjestämänä. Tämä johtui siitä, että neuvottelut vastaanotto- ja käsittelypaikkojen ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välillä olivat kesken. Sopimukset toimijoiden välille on tarkoitus saada valmiiksi helmikuun aikana.

Jätetaksan maksujen lähtökohtana ovat lietteiden vastaanotto- ja käsittelylaitoksille sekä Lounais-Suomen Jätehuollolle aiheutuvat kustannukset. Kunnalliseen jätetaksaan valmisteltavat vastaanotto- ja käsittelymaksut sisältäisivät vastaanoton ja käsittelyn aiheuttamien kustannusten lisäksi hallinnon kustannuksia. Kustannuksia syntyy keräykseen, kuljettamiseen ja käsittelyyn liittyvästä yhteistyöstä yrittäjien ja LSJH:n välilllä, laskutuksesta, asiakaspalvelusta ja lietehuollon kehittämisestä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tulee laskuttamaan taksanmukaiset vastaanotto- ja käsittelymaksut ns. sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueilla lietteen kuljetusyrittäjiltä, jotka tuovat lietettä vastaanottopaikkoihin. Sama periaate on käytössä tavanomaisen jätteen kuljetuksissa, jossa kuljettajat tuovat kotitalousjätteen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksiin. Asukkailta ei vaadita toimenpiteitä uuden lietetaksan vuoksi. Yrittäjät laskuttavat asiakkailtaan kuljetusmaksun sekä vastaanotto- ja käsittelymaksun, kuten aikaisemminkin. Yrittäjien on jätelain 85 §:n 3. mom. mukaan eriteltävä asiakkaalle sekä tarjouksessaan että laskulla kuljetuksen osuus ja kunnan jätetaksan mukaisen jätteen käsittelyn osuus.

Sako- ja umpikaivolietteet kerätään tällä hetkellä neljältä erilliseltä alueelta vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Alueet ovat Salo, Parainen, Turun seutu ja Kemiönsaari. Seuraavaan taulukkoon on koottu vastaanottopaikkojen vastaanotto- ja käsittelymaksut ilman arvonlisäveroa vuodelta 2017:

Hinnat €/m3 Salo Parainen Turun seutu Kemiönsaari
umpikaivoliete 4,24 6,00 13,74 12,00
sakokaivoliete 8,82 26,00 13,74 15,00

Jätehuoltolautakunnalla on mahdollisuus harkintansa mukaan tasata vastaanoton erihintaisuutta jätetaksassaan. Maksujen tasaus voi tapahtua vastaanottopaikkojen erisuuruisten vastaanottomaksujen välillä, eri lietelaatuja koskevien käsittelymaksujen välillä tai näitä molempia koskien.

Paraisten ja Salon puhdistamoilta saatujen tietojen mukaan viime vuosina saapuneesta lietteestä n. 30 % on ollut sakokaivolietettä ja n. 70 % umpisäiliölietteitä.

Lietelaatujen vastaanoton ja käsittelyn erihintaisuutta on perusteltu umpisäiliöiden jätevesilietteen laimeammalla pitoisuudella ja umpisäiliöiden tavallisesti tiheämmällä tyhjennystarpeella verraten sakokaivoihin, joihin kertyy kiinteämpää lietettä tyhjennettäväksi. Suurempien vastaanottopaikkojen kannalta yksittäisen kiinteistön jätevesilietteiden laadulla ja pitoisuudella ei ole juuri merkitystä.  Tyypillisesti puhdistamolle saapuvissa kuormissa on eri kiinteistöiltä ja erityyppisistä säiliöistä ja sakokaivoista kerättyä lietettä sekaisin. Pienemmillä vastaanottopaikoilla yksittäisen kuorman laatu voi olla merkittävämpi vastaanottopisteen prosessille. Sako- ja umpikaivolietteiden eri maksut vaatisivat mahdollisesti uusia järjestelyjä niissä vastaanottopaikoissa, joissa ei lietteen laatuja ole aiemmin huomioitu. Lietelaatujen sama hinta olisi luonnollisesti vastaanoton ja laskutuksen kannalta yksinkertaisempaa.

Lietelaatuja koskevien maksujen eron merkitys on kohdistunut lähinnä kotitalouksiin, joissa jätevedet kerätään umpisäiliöihin. Kotitaloudet eivät voi jätetaksan ohjaamana aina valita jäteveden käsittelymenetelmäänsä, sillä jätevesien käsittelyn tasosta määrätään lainsäädännössä ja kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä. Esimerkiksi pohjavesialueilla tai vesistöjen läheisyydessä ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan velvoittaa keräämään kiinteistön wc-jätevedet umpisäiliöön. Vaihtoehtona on myös kuivakäymäläratkaisu, josta jätevesiä ei synny.

Kemiönsaaressa lietteen kuljetus ja vastaanotto on ollut kunnan järjestämä palvelu 1.1.2013 alkaen. Kemiönsaaren lietteen kuljetus- ja käsittelymaksut ovat näin ollen sisältyneet jätetaksaan jo useamman vuoden. Jätehuoltolautakunta voi ottaa taksavalmistelussa kantaa myös siihen, onko kuljetusjärjestelmä syytä huomioida lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksuissa Kemiönsaaren kohdalla.

Jätetaksaa 2018 valmisteltaessa kunnilta pyydettiin lausuntoja erityisesti koskien lietteen vastaanottomaksujen määräämistä. Tiivistelmä kuntien lausunnoista, niiltä osin kuin lausunnot koskivat lietteen vastaanottomaksuja, on esityslistan oheismateriaalina.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n edustaja kertoo jätehuoltolautakunnalle kokouksessa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja vastaanottopaikkojen välisistä sopimuksista ja käytännöistä sekä vuoden 2018 maksujen tasosta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle valmistellussa päätösehdotuksessa esitetään, että jätetaksassa lietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksut ovat samat koko alueella vastaanottopaikasta riippumatta. Perusteluna ehdotukselle on se, että jätemaksujen tulee olla syrjimättömiä ja kohtuullisia. Kotitalouden sijainnin ei ole syytä ratkaista siihen kohdistuvaa jätteen vastaanoton ja käsittelyn maksua jätehuoltolautakunnan toimialueella. Koko alueen yhteiset lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksut tulisivat voimaan myös Kemiönsaarella.

Sakokaivojen ja umpisäiliöiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuille voidaan luoda eri maksuluokat, mikäli lautakunta katsoo tarpeelliseksi huomioida umpisäiliöiden ja sakokaivojen erilaiset tyhjennystarpeet ja ympäristövaikutukset. Kokoukseen tuodaan alustavat arviot, millä tasolla maksut olisivat, jos lietteiden laatu huomioidaan maksuissa.

Oheismateriaali 1Tiivistelmä kuntien lausunnoista koskien lietetaksaa

Oheismateriaali 2Jätehuoltopoliittisen ohjelman tavoitteet -taulukko

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksut voidaan yhtenäistää jätetaksassa siten, että ne ovat samat kaikissa alueen kunnissa riippumatta vastaanottopisteestä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Havian Rautasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.