Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2001.03.20185

11158-2017 (032)

Lausunto Liedon kunnan jätetaksaa 2018 koskevasta valituksesta

Tiivistelmä:

Liedon kunta on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä 30.11.2017 § 71 koskien jätetaksaa 1.1.2018 alkaen. Hallinto-oikeus pyytää jätehuoltolautakunnalta valituksesta lausuntoa 6.3.2018 mennessä.

Lsjhlk § 20

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 16.2.2018:

Liedon kunta valittaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan taksapäätöksestä 30.11.2017 § 71 Turun hallinto-oikeuteen ja vaatii jätetaksaa muutettavaksi siten, että

  1. jätehuollon perusmaksu poistetaan jätemaksutaksasta
  2. mikäli perusmaksu jää voimaan, asumattomille kiinteistöille ei osoiteta jätehuollon perusmaksua.

Valituksen perustelut ilmenevät valitusasiakirjoista, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina.

Liedon kunta viittaa valituksensa perusteluissa mm. siihen, ettei asumattomille asuinrakennuksille tarvitse tuottaa jätehuoltopalveluita muutoin kuin rekisteriin liittyvien tehtävien osalta ja että asumattomuus ei ole kiinteistön käyttöä, jolloin jätelain mukainen käyttötarkoitukseen perustuva jätemaksujen määrääminen ei tulisi kyseeseen. Liedon kunta katsoo, että kiinteistönomistajille, jotka ovat laitoshoidossa, koituu ongelmia perusmaksun maksuperusteiden muutoksesta. Lisäksi Liedon kunta esittää huolensa jätehuoltoviranomaisen resurssien kustannustehokkaasta käytöstä, mikä valituksen mukaan voi vaarantua asumattomien talojen omistajien yhteydenotosta, maksujen muutoksista ja muista yksittäisistä toimenpiteistä laskutukseen liittyen. Liedon kunnan mielestä jätehuoltolautakunnan rekisterin luominen on kesken. Liedon kunta katsoo myös, että jätehuollon laskutuksen esille tuomat rekisterivirheet aiheuttavat kustannuksia kunnille ja valtionhallinnolle, jotka joutuvat korjaamaan rekistereitään jätemaksujen laskutusta varten. Liedon kunta mainitsee myös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n markkinaehtoisen liiketoiminnan tuottojen olevan este perusmaksun käytölle.

Turun hallinto-oikeus pyytää valituksesta lausuntoa ja liittämään siihen muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat sekä sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista sekä ilmoittamaan yhteyshenkilön mahdollisten lisätietojen antamista varten.

Määräaika lausunnon antamiselle on 6.3.2018 saakka.

Turun hallinto-oikeudelle on valmisteltu seuraava lausunto Liedon kunnan valituksesta:

Lounais-Suomen kunnat ja kaupungit ovat sopineet jätehuollon yhteistyöstä ja lakisääteisten jätehuoltotehtäviensä siirtämisestä yhteisesti omistamansa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n huolehdittavaksi. Samalla kunnat ja kaupungit sopivat alueen yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta jätelain 23 § mukaisesti. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle kuuluvat näin ollen 17 yhteistyökunnan jätehuollon viranomaistehtävät, joista eräs on jätetaksan hyväksyminen.

Vaatimus poistaa jätehuollon perusmaksu taksasta

Jätehuollon perusmaksu otettiin Lounais-Suomessa käyttöön jätehuoltolautakunnan päätöksellä 1.12.2016 § 82. Turun hallinto-oikeus on jo käsitellyt Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin valitukset koskien perusmaksun käyttöönottoa päätöksessään 12.12.2017 17/0378/1. Hallinto-oikeus totesi, että jätehuoltolautakunta on päätöksenteossaan noudattanut kuntalakia, ja että jätelaki 78 §:n 3 momentti ja asiassa erikseen esitetyt perustelut huomioiden jätehuoltolautakunta on voinut päättää ottaa käyttöön perusmaksun. Perusmaksua ei ole syytä poistaa taksasta Liedon kunnan uuden vaatimuksen vuoksi.

Liedon kunta esittää, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n markkinaehtoisen toiminnan tulo olisi este jätehuollon perusmaksun voimassa ololle. Näin ei kuitenkaan ole. Jätehuollon perusmaksu on osa julkisoikeudellista jätetaksaa, jolla on katettava jätelain mukaan kunnille jätehuollosta aiheutuvat kustannukset. Jätetaksan maksuilla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle. Liedon kunnan valituksessaan mainitsema Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n markkinaehtoinen toiminta ei sisälly jätetaksaan. Markkinaehtoisella toiminnalla voi subventoida jätetaksatulolla katettavia kuntalaisten jätehuoltopalveluita, mikäli yhtiön omistajat näin päättävät. Jätehuoltolautakunnalla ei ole päätösvaltaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n omistajaohjaukseen, eikä näin ollen sen markkinaehtoisesta toiminnastaan saaman tulon käyttöön.

Vaatimus poistaa asumattomien kiinteistöjen perusmaksu taksasta

Jätetaksaa muutettiin vuodelle 2018 perusmaksun osalta siten, että jätehuollon perusmaksu määrätään kiinteistönhaltijan tai omistajan maksettavaksi myös kiinteistöllä sijaitsevien asumattomien omakoti- ja pientaloasuntojen perusteella. Muutos taksaan tehtiin siksi, että palveluiden järjestämisestä ja ylläpidosta aiheutuu asunnon käyttötilanteesta riippumatta jatkuvasti todellisia kustannuksia, jotka on katettava jätemaksutuloilla.

Asumattomien omakoti- ja pientalojen perusmaksu (15,00 €/vuosi/asunto) on euromääräisesti sama kuin vapaa-ajan asuntojen maksu, eli se on alempi kuin asuttujen omakoti- ja pientalojen maksu (23,85 €/vuosi/asunto). Alemmalla maksulla huomioidaan, että kyseisissä asunnoissa ei asuta, eikä niitä tyypillisesti käytetä säännöllisesti. Jätehuoltopalveluja on kuitenkin ylläpidettävä näidenkin kiinteistöjen haltijoita varten jatkuvasti, jotta ne olisivat heidän saatavillaan heti, kun kiinteistöllä jälleen asutaan tai siellä muutoin syntyy jätettä. Vastaava tilanne on vapaa-ajan asunnoilla, joiden käyttö saattaa olla hyvinkin epäsäännöllistä tai vähäistä, mutta joille ylläpidetään jätehuoltopalveluita ympäri vuoden.

Jätehuollon perusmaksu ei ole vuositasolla kohtuuton kustannus käyttökuntoisen asuinrakennuksen infraan kuuluvan palvelun ylläpidosta. Jos kuitenkin yksittäisen asuinrakennuksen olosuhteet ovat sellaiset, että taksanmukainen jätemaksu on kohtuuton, voi jätehuoltoviranomainen määrätä hakemuksesta tai omasta aloitteestaan maksun taksasta poiketen tai jättää maksun määräämättä. Maksuvelvollisella on lisäksi mahdollisuus hakea jätehuoltoviranomaiselta muutosta maksuun jätemaksulaskun saatuaan. Ohjeet muutoksenhakuun ovat aina laskun liitteenä.

Yhteydenottojen, maksumuistutusten ja laskutusten selvittely ovat eräitä jätehuoltoviranomaisen rutiinitehtäviä ja työt voidaan suorittaa jätehuoltoviranomaisen nykyisillä resursseilla. Yhteydenottojen ja muistutusten määrän voidaan olettaa vähenevän kun jätehuollon perusmaksu on ollut käytössä muutaman vuoden. Jätehuoltoviranomaisen pohjarekisteri alueen jätemaksuvelvollisista kiinteistöistä on jo nyt tasoltaan hyvä. Rekisteri vaatii luonnollisesti jatkuvaa ylläpitoa mm. asukkaiden muuttojen, syntymien, kuolemien ja uusien asuntojen rakentamisen johdosta. Jätehuoltolautakunta katsoo, että jätemaksujen kautta tapahtunut eri toimijoiden rekisterien ajantasaisuuden parantuminen on positiivinen muutos ja palvelee muun muassa kuntien kiinteistöverotusta, rakennusvalvontaa ja ympäristövalvontaa.

Taksan 2018 valmistelu ja päätöksenteko

Jätehuoltolautakunta kuulee yhteistyökuntia lausuntopyynnöin merkittävimmissä päätöksissään, kuten jätetaksan perusteiden muutoksissa. Näin tehtiin myös vuoden 2018 jätetaksasta päätettäessä, sillä päätös sisälsi maksujen perusteen muutoksen jätehuollon perusmaksun osalta. Kuntien näkemykset perusmaksun määräämisen perusteesta asumattomille omakoti- ja pientaloasunnoille vaihtelivat; osa kunnista kannatti, osa vastusti sekä osa jätti ottamatta asiaan kantaa.

Taksan valmistelusta kuulutettiin virallisilla ilmoitustauluilla ja jätetaksaluonnosta pidettiin yleisesti nähtävillä kuntien ja kaupunkien virastoissa sekä internetsivuilla 13. – 27.11.2017 ajan, jolloin siihen oli yleinen vaikutusmahdollisuus. Lausuntoja saatiin yhteistyökuntien lisäksi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:ltä ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Taksan valmistelun lähtökohtana on jätehuoltopalveluista syntyneiden kulujen kattaminen mahdollisimman oikeudenmukaisesti kiinteistönhaltijoiden kesken. Taksamuutoksen valmistelun perusteena on ollut pyrkimys poistaa jätemaksujen ja kiinteistörekisterin parissa tehdyssä käytännön työssä ilmenneitä epätasa-arvoisuuksia kiinteistönhaltijoiden väliltä. Arvio taksamuutoksen vaikutuksesta jätemaksutuloon tehtiin ennen taksaehdotuksen viemistä jätehuoltolautakunnan päätettäväksi. Taksamuutosehdotus oli näin ollen harkittu ja huolellisesti valmisteltu, ja se vahvistui äänestyksen jälkeen (9 - 5, 1 poissa) jätehuoltolautakunnan päätökseksi vuoden 2018 taksasta. Jätehuoltolautakunta katsoo, ettei Liedon kunnan valituksessa esitetä seikkoja, joiden perusteella päätöstä tulisi muuttaa.

Lisätietoja asiassa antaa jätehuoltoasiamies Satu Ojala 0447276827, satu.ma.ojala@turku.fi

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Liedon kunnan valituksesta koskien jätemaksutaksan hyväksymistä Lsjhlk 30.11.2017 § 71

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon Turun hallinto-oikeudelle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus