Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta10524.10.20235

3158-2023 (02 02 02)

Liikuntalautakunnan vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Liiklk § 105

Konsernihallinnon talouspalvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 16.10.2023:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2023. Osavuosikatsaus sisältää talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seurantatiedot sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Liikuntalautakunta tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 177.351 eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän 39.693 eurolla ja menojen 217.047 eurolla. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Sähkön hinnannousun vaikutus menoihin ennakoidaan olevan noin 0,5 milj. euroa. Tehdyn linjauksen mukaan sähkön kustannustason kasvuun ei ole varauduttu palvelukokonaisuuksien talousarvioesityksissä.

Henkilöstökulujen ylittävät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Kasvuun sisältyy sekä palkankorotuksia että kasvanutta sijaisten ja tilapäisen työvoiman käyttöä. Saaduissa tuissa ja avustuksissa on noin 0,3 miljoonaa euroa sellaista budjetoimatonta tuloa, joka toteutuu myös toimintakuluna. Merkittävä osa tuosta summasta on projektihenkilöstön henkilöstökulua.

Talousarviotavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

Liikuntapalveluiden sähkökustannukset ylittyvä budjetoidusta ennusteen mukaan 504.311 euroa. Kaupungin yhteisiin kuluihin on budjetoitu suhdannevarausta, joka on tarkoitettu kompensoimaan vuoden aikana tapahtuvia voimakkaita hinnanmuutoksia. Liikuntalautakunnan on perusteltua esittää osavuosi-katsauksen yhteydessä lisämäärärahaa kasvaneiden sähkökustannusten kattamiseen. Lisämääräraha on perustelua pyytää nettopoikkeaman suuruisena.

Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seuranta

Pormestariohjelman toimenpiteet ovat edenneet liikunnan palvelukokonaisuudessa heinä-syyskuussa suunnitelmien mukaisesti. Leikkipaikkoja kehitetään kaikenikäisten ihmisten kohtaamispaikoiksi yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kanssa. Liikunnan avustusjärjestelmäuudistus etenee päätösten mukaisessa aikataulussa. Lasten ja nuorten liikkumista edistetään mm. osana koulupäiviä sekä Harrastamisen Turun mallin avulla.

Talousarviolausekkeessa mainittua skeittipuistoa esitetään toteutettavaksi Kupittaan puistoon vuosien 2026–2028 välillä. Koulujen piha-alueiden hyödyntämistä kouluaikojen ulkopuolella edistetään yhdessä lasten ja nuorten muutos-hankkeen sekä tilapalveluiden kanssa.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste

Uuden Turun toiminta- ja johtamismalli sekä sitä tukeva organisaatio on päivittynyt kuluvan vuoden aikana. Osana em. uudelleenorganisointia kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.04.2023 § 73 kaupungin päivitetyn hallinto-säännön, joka on astunut voimaan 1.6.2023. Uuden hallintosäännön mukaan Turussa on kuusi palvelukokonaisuutta: kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja opetuksen, kulttuurin, lasten ja nuorten, liikunnan ja elinvoiman palvelukoko-naisuudet.

Syyskuun raportointitilanteen mukaan vuoden 2023 arvioitu henkilötyövuosien käyttö on liikunnan palvelukokonaisuudessa 110 htv.

Liite 1​Liikuntalautakunnan ennuste tiliryhmittäin

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että liikuntalautakunnan menomäärärahaa lisätään 177.351 eurolla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö liikuntapalvelupäällikkö Oskari Nummi.

Jakelu

esiKaupunginhallitus


Liitteet:

Liiklk § 105
Liite 1:Liikuntalautakunnan ennuste tiliryhmittäin