Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11024.10.202310

6729-2023 (00 01 05, 10 03 02)

Liikuntalautakunnan lausunto Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä: -

Liiklk § 110

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja liikuntasuunnittelija Janina Mäkinen: 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta, liikuntalautakunnalta sekä nuorisolautakunnalta 2.10.2023 (6729-2023). Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö lautakunta osaltaan laaditun hankeselvityksen.

Taustaa 

Jäkärlän koulurakennus koostuu kahdesta osasta, jotka on rakennettu vuosina 1958 ja 1987. Koulurakennus on teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennuksen kuntotutkimuksissa on havaittu rakenne- ja sisäilmaongelmia, jonka takia rakennus on ollut käytössä lukuvuoden 2022–2023 loppuun asti. Kaupunginhallitus on tehnyt (3.4.2023 § 138) periaatepäätöksen, jonka seurauksena Jäkärlän koulu sijoitettiin väistöön Kärsämäkeen. Päätöksen mukaan Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin toiminnan on käynnistyttävä Jäkärlässä viimeistään lukuvuoden 2026–2027 alussa.

Nykyinen koulurakennus tullaan purkamaan vuoden 2024 alussa. Koulun kanssa samalla tontilla on liikunta- ja päiväkotirakennukset, jotka ovat normaalissa käyttökunnossa ja jatkavat näin toimintaansa nykyisellään.

Hankesuunnitelman tavoitteena on, että Jäkärlän purettavan koulun ja asuntolan nykyiselle paikalle toteutetaan uudisrakennus, johon tulevat tilat kaksisarjaiselle alakoululle (240 lasta), sekä lisäksi viidelle päiväkotiryhmälle (105 lasta) ja kolmelle esiopetusryhmälle (63 lasta). Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta varataan tilaa 50–60 lapselle. Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen on määrä valmistua syksyksi 2026.

Hankesuunnitelmasta

Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tilapalveluiden, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden, kaavoituksen, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden, varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, liikuntapalveluiden ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Uusi koulu ja päiväkoti rakennetaan Jäkärlän purettavan koulun ja asuntolan nykyiselle paikalle uudisrakennuksena. Tilaohjelman mitoituksen pohjana ovat koulun nykytila sekä päiväkoti- ja perusopetuskonseptien mitoitusperiaatteet. Koulun liikuntaolosuhteet muodostuvat myös jatkossa Jäkärlän liikuntahallista ja urheilupuistosta sekä koulun välituntipihasta.

Jäkärlän liikuntahallissa on 402,3m2 kokoinen sali. Salissa on kenttäviivoitukset koripalloon, sulkapalloon, lentopalloon ja tennikseen. Lisäksi sali on jaettavissa väliverholla kahteen osaan, joka mahdollistaa tilan tehokkaamman käytön niin päivä kuin ilta-aikaan. Vapaa korkeus salissa on 8,5 m minkä vuoksi se soveltuu hyvin mm. eri palloilulajeihin. Uuden koulun ja päiväkodin rakentamishankkeessa saliin ei tehdä rakenteellisia uudistuksia. Sen sijaan erillisenä hankkeena olisi hyvä tarkastella liikuntasalin käytettävyyttä muun muassa salin varustelun ja mahdollisten pienten uudistusten osalta. Erityisesti salin pääkorit tulisi vaihtaa uusiin moottoroituihin koreihin ja varmistaa, että sali on varusteltu asianmukaisilla välineillä. Lisäksi voidaan uusia tarvittavilta osin salin pintoja. Näiden uudistusten olisi hyvä valmistua uuden koulun ja päiväkodin kanssa samanaikaisesti.

Uudisrakennuksen osalta varhaiskasvatuksen tiloihin on esitetty 100m2 kokoista monitoimisalia, joka sisältää varastotilan. Myös aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnalle on esitetty 100m2 kokoista monitoimitilaa, jota nuorisotyö voi tarvittaessa hyödyntää. Monitoimitilojen tulisi mahdollistaa myös liikunnallinen toiminta päiväkodin, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan sekä nuorisotyön osalta, jotta turvataan liikkumaan mahdollistavien tilojen riittävyys.

Koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Jäkärlän urheilupuistossa on tällä hetkellä yleisurheilukenttä, jäädytettävä hiekkakenttä, tenniskenttä ja pukuhuonein varusteltu huoltorakennus. Urheilupuisto palvelee niin liikunnan opetuksessa kuin välituntiliikunnassa kaikkia uuden rakennuksen käyttäjiä. Liikuntaolosuhteet on tarkoitus peruskorjata kokonaisuudessaan tulevien vuosien aikana. Peruskorjauksen myötä urheilupuistossa tulisi jatkossa olemaan yleisurheilukentän lisäksi muun muassa talvisin jäädytettävä hiekkatekonurmikenttä, skeittipaikka ja monitoimikenttä. Peruskorjaus tulee parantamaan huomattavasti paitsi koulun myös alueen omatoimiliikkujien sekä liikunta- ja urheiluseurojen olosuhteita ja on Pormestariohjelman sekä kaupunginvaltuuston päättämien liikuntapaikkaverkkolinjausten mukainen.

Suorituspaikkojen lisäksi myös huoltorakennus tulisi peruskorjata tarvittavilta osin tekniset vaatimukset huomioiden, jotta rakennus palvelee puiston käyttäjiä tarjoten muun muassa koululiikuntaan pukuhuone- ja wc-tilat. Peruskorjauksen aikataulu tulisi yhteensovittaa Jäkärlän urheilupuiston peruskorjauksen sekä Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin rakentamisen kanssa. Koulun läheisyyteen kaavoitetun uuden paikoitusalueen tulisi palvella jatkossa myös urheilupuiston ja liikuntahallin käyttäjiä.

Koulun piha-alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon Jäkärlän urheilupuiston peruskorjaus ja sen yhteydessä suunnitellut toiminnot, jotta alueet muodostavat yhdessä toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Koulun piha-aluetta tulee kehittää Pormestariohjelman ja kaupunginvaltuuston päättämien Turku liikuttaa kaikkia -linjausten (11.4.2022 § 67) mukaisesti kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena. Lisäksi koulun piha-aluetta tulee kehittää osana ulkoliikuntapaikkaverkostoa, tarjoten aktiiviseen toimintaan kannustavaa ympäristöä. Piha-alueesta tulee suunnitella monipuolinen liikkumaan aktivoiva kokonaisuus, joka kehittää lasten motorisia taitoja. Piha-alueelle tulee sijoittaa liikunnallisia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä, erilaisia alustoja ja liikkumaan kannustavia rakenteita, jotka kehittävät lasten ja nuorten motorisia taitoja sekä kannustavat luontaiseen liikkumiseen.

Varsinaisten liikuntatilojen ja piha-alueen lisäksi koulu- ja päiväkotirakennukseen voidaan sijoittaa tilan salliessa erilaisia aktivoivia ja liikkumiseen kannustavia elementtejä, kuten pingispöytiä tai kiipeilyotteita.

Oheismateriaali 1Lausuntopyyntö Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta​

Oheismateriaali 2Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma​

Oheismateriaali 3​Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin tilaohjelma

Johtopäätökset

Liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelman yllä olevin huomioin. Lisäksi liikunnallisten ja aktivoivien olosuhteiden toteutuksessa tulee huomioida liikuntapaikkaverkon linjaukset. Liikuntapalveluita tulee osallistaa peruskorjauksen toteutussuunnitteluun muun muassa piha-alueen ja rakennukseen tulevien liikuntaan soveltuvien monitoimitilojen osalta. Lisäksi Jäkärlän urheilupuiston peruskorjauksen aikatauluttaminen niin, että se valmistuu saman aikaisesti uuden koulun ja päiväkodin kanssa on tärkeää.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta hyväksyy Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman ja päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä mainitun lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö liikuntapalvelupäällikkö Oskari Nummi.

Jakelu

lausKaupunginhallitus