Turun kaupunki    Muutoksenhaku   Liite

Liikuntalautakunta   26.9.2023 §:t 88-100

 

 

 

 

Muutoksenhakukiellot

 

Kieltojen perusteet

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

 

Pykälät: 88-96, 98-99

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

 

Pykälät: 97, 100

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain (nyk. laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa) nojalla. Hankintalain 134 §:n 1 momentin mukaan hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on tämän lain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaisesti.

Hankintalain 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Oikaisuvaatimusohjeet

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

Pykälät: 97

 

Hankintaoikaisuvaatimusohjeet

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalaissa tarkoitetun kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.

 

Pykälät: 100

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Turun kaupungin liikuntalautakunta

PL 4 (Blomberginaukio 4, 20720 Turku)

20101 Turku

 

Aika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

Valitusosoitus

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

 

Kunnallisvalitus, pykälät:

 

Hallintovalitus, pykälät:

 

Valitusviranomainen

 

Turun hallinto-oikeus

PL 32 (Sairashuoneenkatu 2 – 4)

20101 Turku

 

Åbo förvaltningsdomstol

PB 32 (Lasarettsgatan 2 – 4)

20101 Åbo

 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valituksen voi toimittaa paitsi postitse, myös sähköpostitse (turku.hao(at)oikeus.fi) tai faksina (029 56 42414) hallinto-oikeuden kirjaamoon.

 

Sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Muu valitusviranomainen

 

Osoite:

 

Postiosoite:

 

Pykälät:

 

Valitusaika päivää

 

Valituskirja

 

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Tiedoksisaanti

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon

seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

 

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen.

 

Lisätietoja

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.