Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9926.09.202312

3933-2023 (00 01 02, 12 04 02)

Vastaus valtuutettu Joni Laakson ym. aloitteeseen kaupungin luistelukenttien jäädytyskäytäntöjen kehittämisestä

Tiivistelmä: -

Liiklk § 99

Liikuntasuunnittelijat Amanda Ojala ja Janina Mäkinen:

Joni Laakso ym. ovat tehneet aloitteen 23.5.2023 koskien kaupungin luistelukenttien jäädytyskäytäntöjen kehittämistä. Allekirjoittaneet esittävät, että kaupungin tulisi luopua kalenteriin sidotusta viikkoperusteisesta jäädytyskäytännöstä. Aloitteen mukaan kaupungin sopimuskumppaneiden tulisi olla aikaisempaa ketterämpiä ja kumppaneita tulisi hankkia laajemmalta pohjalta, mikäli kaupungin tahtotilana on jatkossakin tuottaa luonnonjääkenttiä ulkopuolisia palveluntarjoajia hyödyntäen. Allekirjoittaneiden mukaan sopimuskumppaneita tulisi hakea alueellisesti, jolloin esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat riittävin resurssein voisivat ylläpitää ulkojäitä asiallista korvausta vastaan ja samalla saada lisätuloja paikallisten harrastustoimintojen kehittämiseen. Aloitteen allekirjoittaneiden mukaan joustavat sopimukset paikallisten toimijoiden kanssa voisivat mahdollistaa kaupungin tilaaman palvelun paranemisen, kustannussäästöjä sekä jäädytyskauden pidentämisen, jonka myötä alueella liikkuvien kuntalaisten liikunnalliset päivät luistelukentillä mahdollisesti lisääntyisivät.

Liikunnan palvelukokonaisuus tunnistaa luistelukenttien jäädytyskäytäntöihin liittyvän haasteen. Luistelukenttien jäädyttäminen on sääolosuhteista riippuvaista ja näin ollen vuosittaisten jäädytysviikkojen määrä saattaa vaihdella.

Kaupunki on toistaiseksi sisällyttänyt luistelukenttien jäädytyksen ja kunnossapidon alueurakoihin. Tulevaksi talveksi 2023–2024 jäädytyskäytäntöjä etelän, lännen ja keskustan alueurakoitsijan kanssa on kehitetty joustavammaksi. Kaukalot kyseisillä alueilla (6 kpl) kootaan lokakuun lopussa, jolloin kaukaloiden jäädytysvalmius on olemassa entistä aikaisemmin sääolosuhteiden niin salliessa. Toimintamallia kokeillaan tulevana talvena ja sen onnistumista sekä siihen liittyviä palautteita seurataan. Vastaavaa järjestelyä muiden alueurakoitsijoiden kanssa selvitetään.

Lisäksi liikunnan palvelukokonaisuus edistää seurojen, yhdistysten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa talkookenttiä. Tällöin jäädyttämisvastuusta tehdään sopimus talkookenttää ylläpitävän tahon kanssa. Talkookenttiä voidaan edistää joustavasti nopeallakin aikataululla, mikäli edellytykset, kuten veden saanti, tarvittavat välineet ja niiden säilytystila sekä vaadittavat sopimukset ovat kunnossa. Liikunnan palvelukokonaisuus maksaa talkookenttien osalta veden, sähkön, vaadittavat välineet sekä sisällyttää tarvittaessa talkookenttien tukitarpeita kuten esimerkiksi kentän pohjustustöitä (tasaus ja alkujäädytys) ja avustusta lisäauraustarpeeseen alueurakoihin.

Aloitteessa on nostettu esille varteenotettavia yhteistyövaihtoehtoja paikallisten toimijoiden kanssa. Liikunnan palvelukokonaisuus selvittää mahdollisuuksia kehittää talkookenttätoimintaa nykyistä houkuttelevammaksi yhteistyömuodoksi.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteen tekijälle ja merkitsee aloitteen käsitellyksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAhjosaari Tea
aoLaakso Joni-Juhani