Liikuntalautakunnan lausunto Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta  

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntasuunnittelijat Amanda Ojala ja Janina Mäkinen: 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä liikuntalautakunnalta 4.9.2023 (6017-2023). Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö lautakunta osaltaan laaditun hankeselvityksen.

Taustaa 

Teräsrautelan koulu on rakennettu vuonna 1956 ja saneerattu sekä laajennettu vuonna 1990. Peruskorjauksen hankesuunnitelma perustuu Raksystems Oy:n vuonna 2017 laatimaan kuntoarvioon rakennuksesta, koulun henkilökunnan ilmoittamiin teknisiin ja toiminnallisiin tarpeisiin sekä asiantuntijatiimin näkemykseen korjaustarpeista. Rakennuksesta tehdään kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, joka valmistuu joulukuuhun 2023 mennessä.

Teräsrautelan koulu muodostuu Suikkilan ja Teräsrautelan yksiköistä, joiden tiloissa toimivat luokat 1–6, esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Suikkilan yksikkö toimii tällä hetkellä väistötiloissa Teräsrautelan yksikön viereisellä Nuppulankentällä, mutta siirtyy uusiin tiloihin uudisrakennuksen valmistuttua vuonna 2024. Siirron jälkeen Teräsrautelan yksikköön jäävät perusopetuksen luokat 4–6. Teräsrautelan koulu saa Suikkilan koululta vapautuvat väistötilat käyttöönsä ja osa opetuksesta siirretään Rieskalähteen koululle remontin ajaksi. Kun osa lapsista siirtyy Suikkilan kouluun, otetaan esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan vapautuvat tilat jatkossa opetuskäyttöön, kuten pienryhmätiloiksi. Tällä hetkellä Teräsrautelan yksikössä on 149 oppilasta. Peruskorjauksen myötä oppilasmääräkapasiteettia on tavoitteena kasvattaa ja henkilökunnan arvioitu määrä on 23–25. Teräsrautelan koulun peruskorjauksen on tavoite valmistua vuonna 2027.

Hankesuunnitelmasta

Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä toimitilojen rakennuttamisen, tilapalveluiden ja koulun kanssa. Hankesuunnitelman mukaan koulurakennus vaatii laajaa peruskorjausta, kuten kaikkien tilapintojen, teknisten järjestelmien ja vesikatteen uusimisen. Koulurakennus säilyy peruskorjauksessa perustoiminnoiltaan ja tilajärjestelyiltään pitkälti nykyisellään. Muutos- ja parannustarpeet kohdistuvat ensi sijassa muun muassa opetustilojen määrän kasvattamiseen. Teräsrautelan koulun tilaohjelmassa esitetään liikuntatilojen pysyvän samankokoisina kuin aikaisemmin, sillä mitään tilamuutoksia koulun koon suhteen ei ole tarkoitus tehdä.

Liikuntasalin esitetään myös jatkossa olevan 294,5 m2 kokoinen sali. Liikuntasalin mitat ovat noin 22 m x 13 m, joten sali mahdollistaa lentopallon täysimittaisen kentän 2 metrin turva-alueilla, sulkapallon täysimittaisen kentän sekä lentopallon ja koripallon harjoituskentät pienillä turva-alueilla. Peruskorjauksen yhteydessä salin lattia kunnostetaan ja pelialuemerkinnät uusitaan. Salin vapaa korkeus on 7 metriä. Peruskorjauksen yhteydessä tulee huomioida, että liikuntasalin turvallisuus ja toimivuus paranevat tasaisella yhtenäisellä seinäpinnalla, minkä takia lähtökohtana on välttää erityyppisiä ulokkeita, kuten rakennepalkkeja. Lisäksi liikuntasalin kunnossapidon kannalta lattian pinnan vaihtoa massalattiaksi tulisi tarkastella toteutussuunnittelun yhteydessä. Liikuntasaliin on tavoitteena lisätä peruskorjauksen yhteydessä väliverho, mikäli rakenteet kestävät. Liikuntapalvelut kannattavat väliverhoa tilankäytön maksimoinnin kannalta.

Liikuntasalista on suora pääsy 41 m2 kokoiseen voimisteluvälinevarastoon. Lisäksi liikuntasalin yhteydessä on 10m2 kokoinen tuolivarasto, kaksi 28m2 kokoista pukuhuonetta, kaksi 13 m2 kokoista pesuhuonetta, kaksi 5m2 kokoista opettajien pukuhuonetta, 3,5m2 kokoinen valvojan tila sekä pieni eteinen. Edellä mainitut tilat on tarkoituksena uudistaa kokonaisuudessaan, mutta tilojen koot pysyvät entisellään. Voimisteluvälinevaraston uusimisen yhteydessä tulee huomioida koulun mahdollinen tarve lukolliselle varaston osalle.

Liikuntasali on ollut aktiivisessa iltakäytössä, jota se varmasti on myös peruskorjauksen jälkeen. Arki-iltaisin vuorot ovat olleet pitkälti täyteen varattuja. Suosituimpina lajeina salissa on iltakäyttäjien toimesta ollut lentopallo, koripallo ja voimistelu. Iltakäyttäjille on erillinen esteetön sisäänkäynti.

Peruskorjauksen yhteydessä myös välituntipihaa on tarkoitus laajentaa tontin muodot huomioiden. Tarpeen mukaan haastavimmat pihan osuudet muokataan uudelleen. Hankesuunnitelmassa esitetään, että piha-alueelle lisätään rakenteita ja leikkivälineitä parantamaan lasten viihtyvyyttä. Olosuhteita kehittämällä pyritään kannustamaan liikunnalliseen aktivoitumiseen. Koulun piha-aluetta tulee kehittää Pormestariohjelman ja kaupunginvaltuuston päättämien Turku liikuttaa kaikkia -linjausten (11.4.2022 § 67) mukaisesti kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena. Lisäksi koulun piha-aluetta tulee kehittää osana ulkoliikuntapaikkaverkostoa, tarjoten aktiiviseen toimintaan kannustavaa ympäristöä. Monipuolinen ja luonnonmukainen ympäristö tukee lasten fyysistä kehitystä tarjoamalla vaihtelevia alustoja. Lisäksi pihalle tulee sijoittaa liikunnallisia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä, jotka kehittävät lasten ja nuorten motorisia taitoja ja kannustavat luontaiseen liikkumiseen.

Hankesuunnitelmassa esitetään, että koulun viereinen Nuppulankenttä kunnostetaan, kun väistötilarakennuksesta voidaan luopua ja se siirretään pois kentältä. Nuppulankentän lisäksi alueella sijaitsee Suikkilan tenniskentät sekä vuonna 2024 valmistuvan Suikkilan koulun ulkoliikunta– ja sisäliikuntaolosuhteet, joita Teräsrautelan yksikkö voi tarvittaessa hyödyntää. Turvalliset ja asianmukaiset kulkureitit liikuntapaikkojen ja koulujen välillä tulee hankkeen yhteydessä varmistaa. Koulurakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsee aidattu leikkialue, jota esiopetuksessa olevat lapset ovat tähän asti käyttäneet. Jatkossa myös tämä leikkialue tulee koululaisten käyttöön.

Johtopäätökset

Liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan Teräsrautelan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman yllä olevin huomion. Hankesuunnitelmassa esitetyt liikuntaolosuhteet edellyttävät riittävän investointibudjetin lisäksi ylläpitoon varattavat resurssit liikuntapalveluiden budjettiin, jotta olosuhteita voidaan ylläpitää ja tarjota ympäri vuoden korkealla käyttöasteella kuntalaisille. Lisäksi liikunnallisten ja aktivoivien olosuhteiden toteutuksessa tulee huomioida liikuntapaikkaverkon linjaukset.

Liikuntapalveluita tulee osallistaa peruskorjauksen toteutussuunnitteluun muun muassa liikuntasalin kunnostuksen, lajiviivojen, varustelun, väliverhoratkaisun, Nuppulankentän kunnostamisen ja koulun piha-alueen varustamisen osalta.