Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta7606.06.20231

4328-2023 (02 06 00)

Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi liikunnan palvelukokonaisuuden viranhalti-joiden hankintavaltuudet.

Liiklk § 76

Konsernihallinnon yhteiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 5.6.2023:

Liikuntalautakunta on hyväksynyt alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuudet kokouksessaan 15.2.2022 § 13.

Kaupunginvaltuusto on 17.4.2023 § 73 päättänyt hallintosäännön muuttami-sesta. Muutos on tullut voimaan 1.6.2023. Hallintosäännön 79 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunta päättävät hankinnoista talousarvion puitteissa ja päättävät alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Tällä tarkoitetaan oikeutta tehdä hankintapäätös ja solmia sitoumus kaupungin puolesta.

Hankintavaltuudet omaavat viranhaltijat päättävät myös irtaimen omaisuu-den luovuttamisesta hankintavaltuuksiensa puitteissa, ellei erikseen ole toisin päätetty tai määrätty.

Kansliapäällikkö ja palvelujohtaja asettavat alaistensa oikeudet hyväksyä hankintaehdotus, ostotilaus, muistio tai kululasku, jotka pohjautuvat asian-omaisen palvelukokonaisuuden toimielimen tai viranhaltijan tekemiin han-kintapäätöksiin taikka yhteishankintapaikkoihin.

Liite 1​Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet 6.6.2023 alkaen

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat viranhaltijoiden hankin-tavaltuudet ehdolla, että viranhaltija ei saa käynnistää hankintamenettelyä ennen kuin tarjouspyyntö on toimitettu yli 150 000 euron hankinnoissa lauta-kunnan hyväksyttäväksi, yli 19 999 euron hankinnoissa liikuntapalvelujohtajan hyväksyttäväksi.

Samalla lautakunta päättää, että liitteessä mainittujen viranhaltijoiden vara-henkilöillä on vastaavat hankintavaltuudet heidän toimiessaan tässä tehtävässä.

Hankintavaltuus lasketaan hankinnan kokonaisarvona hankintapäätöstä koh-den ilman arvonlisäveroa. Päätös tulee voimaan 6.6.2023 alkaen.

Lisäksi lautakunta päättää kumota aikaisemman päätöksen 15.2.2022 § 13 ja että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedHaapanen Eeva
tiedHalonen Esko
tiedKalmari Markus
tiedLehmusvuori Juha
tiedMäkinen Janina
tiedNummi Oskari
tiedPulli Amanda
tiedPyöli Ismo
tiedSitaru-Niemi Jaana
tiedVarjonen Petri
tiedVirtanen Jukka


Liitteet:

Liiklk § 76
Liite 1:Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet 6.6.2023 alkaen