Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta4818.04.20235

3158-2023 (02 02 02)

Vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Liiklk § 48

Konsernihallinnon yhteiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 13.4.2023:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2023. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 19.12.2022 § 523 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräyksen mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella.

Toimintatuottojen ja – kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Liikuntalautakunta tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 311​ 247 eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän 599​ 410 eurolla ja menojen 910​ 657 eurolla. Tulot ovat kasvaneet hieman yli kolmanneksella verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kunta-alan voimassa oleva sopimuskausi on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022-30.4.2025, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2023 arvioitiin talousarviossa olevan noin 3,05 % vuoteen 2022 verrattuna, joka on budjetoitu suoraan palvelukokonaisuuksille. Palkankorotusten todellinen kustannusvaikutus kevään 2023 sopimusneuvotteluissa vahvistetun “perälaudan” jälkeen on 4,85 %.

​Liikuntalautakunnan osalta kunta-alan sopimuksen kustannusvaikutus vuoden 2023 henkilöstömenoihin on 250​ 000 euroa. Henkilöstökustannusten kasvuun liittyvä varaus näkyy ennusteen muissa toimintakuluissa. Lisäksi ennusteluvuissa on otettu huomioon Ruissalon Saaronniemen rakennuksista ja kiinteistöistä aiheutuvat sisäiset vuokrakustannukset, noin 191​ 000 euroa.

Talousarviotavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

​Kaupunginhallitus päätti 7.11.2022 § 465 tekemällään päätöksellä, että vapaa-ajan palvelukokonaisuuden matkailupalvelujen palvelualueen kehittämisen toiminnot ja henkilöstö luovutetaan liikkeenluovutuksella Visit Turku Archipelago Oy:lle 1.1.2023 alkaen ja samalla oikeuttanut kansliapäällikön tekemään sopimuksiin ja niiden liitteisiin tarvittavia muutoksia.

​Kansliapäällikkö on 5.12.2022 § 387 päättänyt kaupunginhallituksen edellä mainitun päätöksen täytäntöönpanosta. Päätöksen osana hyväksytyn liikkeenluovutussopimuksen kohdassa 3.8. on todettu, että Turun kaupungille jäävät Ruissalon Saaronniemeä koskevat, sopimuksen.

Vapaa-aikajohtajan on 12.12.2022 § 62 päättänyt Saaronniemeä koskevien edellä mainittujen sopimusten hallinnointi siirretään vapaa-ajan palvelukokonaisuuden matkailupalvelualueelta liikuntapalvelujen palvelualueelle 1.1.2023 alkaen.

Sopimusvastuun siirron toteuttaminen edellyttää, että sopimusten hallinnointiin tarvittavien kustannusten määrärahavaraus (netto) 315.​000 € ohjataan liikuntalautakunnan talousarvioon ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

​Sopimusten hallinnointiin ja operointiin tarvittavien määrärahojen on aiempien tilinpäätösten perusteella arvioitu olevan (netto) 315.​000 €, mikä summa on vuoden 2023 talousarvioon kirjattu määrärahavarauksena konsernihallinnon kustannuspaikalle 14111 KH/rakennemuutos ja suhdannevaraus, ja josta määräraha ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä on tarkoitettu ohjattavaksi liikuntalautakunnan talousarvioon.

Ruissalon Saaronniemen leirintäalueen ja muiden toimintojen ylläpitäminen aiheuttaa liikuntalautakunnalle vuonna 2023 arviolta 700​ 000 euron menot ja 385​ 000 euron tulot. Muutokset eivät vaikuta koko kaupungin talousarvion toimintakatteeseen.

Liite 1​Käyttötalouden ennuste

Liite 2​Investointien ennuste

Liite 3​Toiminnan tavoitteiden seuranta

​vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee vuoden 1/2023 osavuosikatsauksen tiedoksi.​

Lisäksi liikuntalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti liikuntalautakunnan tulomäärärahaa korotetaan 385​ 000 eurolla ja menomäärärahaa 700​ 000 eurolla edellä esitetyn mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Liiklk § 48
Liite 1:Käyttötalouden ennuste
Liite 2:Investointien ennuste
Liite 3:Toiminnan tavoitteiden seuranta