Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta5318.04.202310

2860-2023 (00 01 05)

Turun kaupungin liikuntapalveluiden osallistuminen Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Tiivistelmä: -

Liiklk § 53

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Järjestämisen tuloalue, asiantuntijat Merja Männikko ja Sari Sirkelä ja Ikäinstituutti, ohjelmajohtaja Pirjo Kalmari:

Alueellisen hyvinvointikertomuksen mukaan lähes 30 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä Varsinais-Suomen asukkaista kokee suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Tämä osuus on ollut selvässä kasvussa edelliseen mittauskertaan verrattuna. Valtakunnallisesti puolella 75+ ikäisistä arvioidaan olevan liikkumiskyvyn ongelmia ja liikuntasuositukset saavutetaan sitä heikoimmin, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Koronaepidemia on lisäksi vaikuttanut monilla tavoilla heikentävästi ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn ja mielen hyvinvointiin. Ikääntyneiden liikkumiskyvyn ylläpysyminen on yksi tärkeistä tekijöistä siinä, kuinka nopeasti joudutaan säännöllisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin.

Liikkumista edistäviä toimia tarvitaan. Esim. voima- ja tasapainoharjoittelu on tutkitusti tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja sekä hoitojaksoja. Kaatumisten ehkäisytyö tarjoaa myös kunnalle isomman valtionosuuden, (hyte-kertoimen) terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnissa käynnistyy keväällä Voimaa vanhuuteen -ohjelma, joka tarjoaa lisää osaamista ja yhteistyötä ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyöhön. Ohjelmassa on edistetty vuodesta 2005 alkaen (109 kuntaa) kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista. Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä kuntien, järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi päämääränä on rakentaa yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle, lisätä kuntien keskinäistä sekä hyvinvointialueen välistä yhteistyötä ikääntyneiden liikunnassa. Alueellisesti tullaan panostamaan erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelutoiminnan ja palveluketjujen kehittämiseen.

Turun on mahdollisuus hakea mentorointiohjelmaan nyt uudelleen. Kolmen vuoden maksuton mentorointi sisältää kuntakohtaisen ja alueellisen ohjauksen lisäksi mm. koulutuksia, webinaareja, oppi- ja viestintämateriaaleja, verkostotapaamisia sekä sisältöjä mielenhyvinvoinnin ja ikäystävällinen liikkumisympäristö -teemoista. Aiemmin ohjelmassa mukana olleet kunnat voivat keskittyä edelleen kehittämistä vaativiin Voimaa vanhuuteen -ohjelman teemoihin sekä yhteistyön rakentumiseen hyvinvointialueen kanssa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman sisältö on maksutonta, mutta kunnan kannattaa varautua henkilötyöpanosten lisäksi koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen sekä mahdollisesti liikuntatilojen kustannuksiin. Kunta sitoutuu osallistumaan vähintäänkin kouluttajakoulutuksiin, liikuntakampanjoihin ja raportoimaan vuosittain kehittämistyön etenemisestä.

Useat Voimaa vanhuuteen -kunnat ovat saaneet aluehallintovirastoilta haettavaa avustusta ikäihmisten liikunnan edistämistyöhön (Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset /OKM).

Valintakriteerit

• Kunta kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen. Myös aiemmin ohjelmassa olleet kunnat voivat hakea uudestaan.

• Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan hakemisesta on tehty lautakunta- tai viranhaltijapäätös, joka on välitetty tiedoksi keskeiselle lautakunnalle.

• Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi.

• Kunnassa on valmiina tai tarvittaessa kunta nimeää poikkisektorisen yhteistyöryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -toiminnan etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, kulttuuri- ja sivistystoimesta, vanhusneuvostosta sekä järjestöistä ja urheiluseurasta.

Voimaa vanhuuteen toimintamallia on esitetty Varhan ja alueen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintamalliksi. Asiaa on käsitelty Varsinais-Suomen kuntien liikuntatoimijoiden Rajattomasti liikuntaa –verkostossa sekä Varhan ja alueen kuntien virallisissa yhteistyöneuvotteluissa 8.3.2023. Toimintamalli on esitetty kirjattavaksi yhdeksi toimenpiteeksi valmistelussa olevaan alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ikääntyneiden toimintakyvyn edistämisen tavoitetta toteuttavaksi osaksi. Varhan toimesta on lähetetty kuntiin myös tiedote (1872­­-2023), jossa ilmoitetaan, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman hakuaikaa on jatkettu 30.4. asti.

Erityisasiantuntija Minna Lainio-Peltola, projektipäällikkö Saija Kultala ja liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen:

Turun kaupungin liikuntapalvelut on ollut tiiviisti mukana yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Voimaa vanhuuteen -valmisteluvaiheen yhteistyökeskusteluissa hyvinvointialueen ”Toimintakykyisenä ikääntyminen”-hankkeen kanssa syksyn 2022 aikana.

Liikuntapalveluissa on todettu, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman ns. perusmentorointitoimia ei enää toista kertaa tarvita Turussa, sillä mm. ikääntyneiden palvelujen kehittämistä on tehty jo pitkään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Palveluita kehitetään myös koko ajan mm. Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeen Liikkuva Turku –osakokonaisuuden ikääntyneiden kärkitoimien osana. Ikääntyneiden liikuntapalvelut ovatkin jo nykyisellään hyvin kattavat ja niitä on suunniteltu ja mietitty toimintakyvyltään erilaisten ikääntyneiden näkökulmasta.

Turussa toimii hyvin vaikuttaviksi todettuja + 75-vuotiaiden Voitas (voima- ja tasapainoharjoittelun) -tehoryhmiä. Näitä laajennetaan kärkihanketyönä uusille asuinalueille vaikuttavuuden ja savutettavuuden kasvattamiseksi, ottaen huomioon Turun suuri prosentuaalinen iäkkäiden asukasmäärä. Lisäksi matalan kynnyksen Liiku lähellä-ryhmiä kehitetään jokaisella asuinalueella. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Ikäinstituutin yhteisessä kunnille suunnatussa esityksessä Voimaa vanhuuteen- toimintaa esitetään yhdeksi ensimmäiseksi yhdyspintamalliksi. On todettu, että jo aiemmin ohjelmassa mukana olleet kunnat voivat keskittyä edelleen kehittämistä vaativiin Voimaa vanhuuteen -ohjelman teemoihin sekä yhteistyön rakentumiseen hyvinvointialueen kanssa.

Turun kaupungin liikuntapalvelujen näkökulmasta suurin haaste tällä hetkellä on asiakasketjut terveydenhuollosta liikuntaan ja siihen liittyvä palveluohjauksen ja liikkumisen puheeksioton puutteellisuus. Turun, kuten muidenkin kuntien kannalta, on ensiarvoisen tärkeää, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eri yksiköt ovat sitoutuneita yhteistyöhön. Tämä tarkoittaa sitä, että puheeksiotto sekä palvelu- ja asiakasohjaus sujuu saumattomasti siten, että eri hyvinvointialueen yksiköistä ja kontakteista osataan ohjata matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti liikuntapalvelujen toimintaan. Tavoitteena olisikin ottaa liikkuminen puheeksi lähes kaikissa asiakaskontakteissa ja ohjata iäkkäät, joilla on elintapasairauksien riski koholla tai joilla on havaittavissa alkavia liikkumis- ja toimintakyvyn haasteita, eteenpäin tarvittavan toiminnan piiriin. Viime kädessä turkulaiset sekä myös muiden kuntien ikäihmiset hyötyisivät edellä mainitusta. Lisäksi heidän hyvinvointinsa lisääntyisi sen sijaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaaksi hakeutuneet siirtyvät usein sosiaali- ja terveydenhuollon omien palveluiden välillä palvelusta toiseen, saamatta välttämättä oikeanlaista apua toimintakyvyn tai vaikkapa yksinäisyyden haasteisiinsa pitkäjänteisesti.

Ikäinstituutin kanssa käydyissä neuvotteluissa on myös tullut esille, että yhdyspintatyöhön voitaisiin saada Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta tukea. Ikäinstituutti voi tuoda muiden jo kauemmin yhtenäisenä sosiaali- ja terveydenhuollon alueena toimineiden hyvinvointialueiden toimivia hyviä malleja yhdyspintatyöhön Varsinais-Suomeen.

Turun kaupungin liikuntapalvelujen oman em. perustein tehdyn arvion mukaan Turun kannattaa lähteä koko maakunnan alueen yhteiseen Voimaa vanhuuteen -työhön, jotta osaltamme varmistamme, että kunnissa tuotetut hyte-palvelut saadaan aidosti kytketyksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuihin.

​vs. Vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää, että Turun kaupungin liikuntapalvelut hakeutuu kolmivuotiskaudeksi Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan ja yhteistyöhön Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHalonen Esko
tpvKultala Saija
tpvLainio-Peltola Minna