Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta5018.04.20237

4690-2022 (02 02 00)

Ulkoliikuntapaikkainvestoinnit 2024-2027

Tiivistelmä:

Liikuntalautakunnalle esitetään ulkoliikuntapaikkakohteiden toteuttamista kaupungin vahvistetun investointiohjelman puitteissa vuosille 2024-2027. Suurimpia tulevien vuosien investointikohteita ovat Kupittaan BMX-radan peruskorjaus ja Hirvensalon kuntoportaat.

Liiklk § 50

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntasuunnittelijat Amanda Pulli ja Janina Mäkinen:

Turun kaupungin laajasta liikuntapaikkaverkostosta iso osa on ulkoliikuntapaikkoja, joita tällä hetkellä on yhteensä noin 300 kappaletta. Lisäksi kaupungissa on ulkoilureittejä ja kuntoratoja yhteensä yli150 kilometriä.

Kaupungin ulkoliikuntapaikkaverkoston peruskorjauksiin ja kehittämiseen on varattu vuosittain noin 1​ 000​ 000 euroa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden hallinnoimasta budjetista (Kh 30.5.2022 § 246). Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti liikuntalautakunnan kohteiden toteutukseen on poikkeuksellisesti varattu 1 100 000 euroa vuodelle 2023 (Kv 13.6.2022 § 142). Liikuntapalvelut maksaa ulkoliikuntapaikoista maanvuokran perusosaa neliöihin perustuen ja vastaa ulkoliikuntapaikkojen haltijana myös niiden ylläpitokustannuksista, johon osoitetut resurssit määritetään liikuntapalveluiden talousarviossa. Ulkoliikuntapaikkainvestointien taso vaikuttaa näin ollen liikuntapalveluiden käyttötalouteen ylläpitokustannusten ja vuokrien muodossa.

Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten mukainen investointien valmistelu vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

Ulkoliikuntapaikkainvestointien valmistelu perustuu liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten toimeenpanopäätökseen (Kh 30.5.2022 § 246) painottaen omatoimista liikkumista tukevia liikuntakohteita. Lisäksi investointien valmistelussa sidosryhmien ja osallistamisen merkitys on tärkeässä roolissa.

Tarpeita ulkoliikuntapaikkaverkoston kehittämiseksi tuovat esiin muun muassa kaupungin asukkaat, liikunta- ja urheiluseuratoimijat, liikuntapalveluiden henkilöstö ja kaupungin muut toimialat. Edellä mainituilta sidosryhmiltä tulevat kehitysehdotukset pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan tulevien vuosien investointeja suunniteltaessa. Osallistamisen merkitys korostuu erityisesti laajempien hankekokonaisuuksien suunnittelussa.

Ulkoliikuntapaikkoihin kohdistuvia kehittämis- ja peruskorjaamispaineita on enemmän kuin mitä olemassa olevalla budjetoinnilla pystytään vuosittain toteuttaa. Kehittämis- ja peruskorjaustarpeita syntyy kaupungin kehittymisen ja kasvun sekä yhteiskunnan muuttumisen myötä. Liikuntapalvelut pyrkii luomaan kattavaa tietokantaa liikuntapaikkaverkoston kunnosta ja sen kehittämistarpeista.

Liikuntapaikkainvestointeihin varattu vuosittainen määräraha riittää kattamaan vain osan liikuntapaikkaverkoston kehittämistarpeista, jonka vuoksi kohteet joudutaan valitsemaan tarkkaan. Heikompikuntoisimpia ja vähällä käytöllä olevia liikuntapaikkoja joudutaan myös karsimaan, jos niiden peruskorjaamiseen ei riitä resurssit. Priorisoimisessa sovelletaan liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten toimeenpanopäätöstä (Kh 30.5.2022 § 246).

Investointien toteutus toimialojen välisenä yhteistyönä

Toimialojen välinen yhteistyö on luonut tarpeen kehittää uudenlaisen esitystavan tulevien vuosien investoinneista. Uudessa esitystavassa kohteet ovat esitetty kustannushaarukoittain (10​ 000–99​ 999 €, 100 000–299 999 €, 300 000–999 999 €) ilman tarkkaa toteuttamisvuotta.

Liikuntalautakunta päättää ja priorisoi kohteet, joihin määräraha sidotaan. Tämän jälkeen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentaminen tilaa yleis- ja rakennussuunnittelun toimialan toteutussuunnittelusta ja rakennuttaa urakat kilpailuttamalla. Toteutussuunnitteluyksikkö taas koordinoi suurten suunnitelmien hankinnat konsulttitoimistoilta, mutta pienempiä rakennussuunnitelmia yksikössä tehdään omana työnä. Kaikki edellä esitellyt vaiheet työstetään tiiviissä yhteistyössä toimialojen kesken.

Toimialojen välistä yhteistyötä helpottamaan ulkoliikuntapaikkainvestoistointien osalta on otettu käyttöön uusi esitystapa. Esitystapa luo joustavuutta tilanteisiin, joissa investointikohteen tarkka kustannusarvio tai toteutusvuosi ei ole etukäteen tiedossa. Lisäksi se luo mahdollisuuden nostaa listalta tulevia kohteita toteutukseen nopealla aikataululla, mikäli toteutusaikataulut muiden hankkeiden osalta muuttuvat ja taloudelliset resurssit sen sallivat. Uusi esitystapa on muotoiltu yhteensopivaksi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kanssa, mikä helpottaa aikataulujen ja hankkeille varattujen määrärahojen yhteensovittamista.

Vuoden 2024 suurimmat investointikohteet ja muutokset aikaisempiin päätöksiin

Suurimpia ulkoliikuntapaikkainvestointeja ensi vuodelle ovat Kupittaan BMX-rata ja Hirvensalon kuntoportaat.

Liikuntalautakunnan keväällä (19.4.2022 § 36) ja syksyllä 2022 (25.10.2022 § 93) päättämiin ulkoliikuntapaikkainvestointeihin on tullut seuraavia muutoksia:

·​ ​Runosmäen kentän pinnoitteen vaihtamisen määräraha osoitetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä muualta kuin ulkoliikuntapaikkainvestointien määrärahoista

·​ ​Suikkilan tenniskenttien pinnan muuttaminen on siirtynyt vuodelle 2024

·​​ Maastopyöräilyreittien kehittämistyö ja Halinen-Oriketo kuntoradan peruskunnostus tehdään liikuntapalveluiden omana työnä ja rahoitetaan liikuntapalveluiden käyttötaloudesta

·​ ​Paattisissa sijaitsevan Iskoisten urheilupuiston peruskorjauksen toteutus on siirtynyt vuosille 2025–2027

·​ ​Pohjois-Turkuun suunniteltu frisbeegolfrata toteutetaan vuoden 2023 aikana asukasbudjettikohteena

·​ ​Lausteen skeittipaikan ja tenniskenttien peruskorjaus toteutetaan Rummunlyöjänpuistoon Karhunaukion yhtenäiskoulun hankkeen yhteydessä arviolta vuoden 2027 aikana

·​ ​Karikonlenkin valaistus uusitaan vuoden 2023 aikana sen tarpeen ja taloudellisten vaikutusten vuoksi

·​​ Pansion tenniskenttien pinnoitteen muuttaminen toteutetaan vuonna 2023

·​ ​Vasaramäen tenniskenttien peruskorjaus siirtyy toteutettavaksi vuosien 2025–2027 aikana

·​ ​Impivaaran tenniskentät on tavoitteena toteuttaa Impivaaran liikunta-alueen yhteydessä yksityisenä hankkeena

·​​ Maaria-Ilmarinen ulkoilureitistön osittainen perustaminen on siirretty myöhäisempään ajankohtaan, kun reitistön toteuttamisaikataulu selviää

·​​ Jäkärlän liikuntapuiston peruskorjaus rahoitetaan isona hankkeena (1–3 milj. euroa) muualta

Verkoston tasapuolista peruskunnostusta

Muita vuosien 2024–2027 suurempia investointikokonaisuuksia ovat Paattisissa sijaitsevan Iskoisten urheilupuiston peruskorjaus, tekonurmikenttien uusimiset ja vanhojen pintojen kierrätykset uusiin sijainteihin, skeittiolosuhteiden kehittäminen sekä Kupittaan luistelumadon peruskorjaus. Lisäksi investointilistoilla on useampia ulkokuntosalien ja kuntoratojen peruskorjauksia, tenniskenttien pinnoitteen uusimia ja valaistuksen uusimisia Kupittaa 5 kentälle sekä Lausteen kuntoradalle.

Liikuntalautakunnalle esitettävien ulkoliikuntapaikkainvestointien lisäksi kaupungissa on valmisteilla ja käynnissä useampi erillisrahoituksena toteutettava liikuntapaikkahanke. Hankkeet on esitetty oheismateriaalissa tiedoksi liikuntalautakunnalle.

Liite 1​Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestoinneista 2024–2027

Oheismateriaali 1​Erillisrahoituksena toteutettavat liikuntapaikkahankkeet

vs. Vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää esittää kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle liitteessä 1 kuvattujen ulkoliikuntapaikkakohteiden toteuttamista kaupungin vahvistetun investointiohjelman puitteissa vuosina 2024–2027. Vuoden 2024 osalta kohteet esitetään lisäksi tärkeysjärjestyksessä. Liikuntalautakunta antaa luvan liitteenä olevien ulkoliikuntapaikkainvestointien edistämiseen, kuten kilpailuttamiseen. Vuosien 2025–2027 investointikohteita voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa myös aikaistetussa aikataulussa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunkiympäristö
tpvMäkinen Janina
tpvNummi Oskari
tpvPulli Amanda


Liitteet:

Liiklk § 50
Liite 1:Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestoinneista 2024¿2027