Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3421.03.20238

13977-2021 (02 05 00)

Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 34

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen:

Tausta

Liikuntapalvelujen liikuntatilahinnoittelun uudistaminen on osa Turun kaupungin pormestariohjelman Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kv 12.12.2022 § 249). Uudistuksen kokonaistavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan nykyistä enemmän sekä hillitä harrastamisen kustannuksia. Liikuntatilojen käytön hinnoittelumallin uudistamisella pyritään tarjoamaan eri urheilulajeille ja niiden harrastajille aiempaa tasavertaisemmat lähtökohdat liikuntaolosuhteiden käyttöön.

Liikuntapalvelujen hinnasto uudistetaan portaittain. Liikuntalautakunta päätti (14.2.2023 § 20) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden periaatteet ja hinnat. Kevään 2023 aikana liikuntalautakunta päättää ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnoittelusta. Tässä päätöksessä keskitytään kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistamisen ensimmäiseen osaan, jossa linjataan tilahinnoittelun yleiset periaatteet sekä liikuntasalien, palloiluhallien, palloilukenttien, jäähallien, Artukaisten voimisteluhallin ja Lintulan voimistelusalin hinnastot. Toisessa vaiheessa huhtikuussa 2023 tuodaan päätettäviksi muiden kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelukäytännöt. Uusi tilavuokrahinnasto astuu voimaan 1.1.2025.

Liikuntatilojen hinnoittelun nykytila

Liikuntalautakunta on päättänyt kunnallisten liikuntatilojen hinnaston päivityksistä ja hinnastoon liittyvistä periaatteista viimeisimpänä 25.10.2022 § 98. Tällä hetkellä kunnallisten liikuntatilojen käyttö on pääasiallisesti maksutonta alle 20-vuotiaiden säännölliseen liikuntatoimintaan. Poikkeuksen periaatteeseen muodostavat uimalaitokset, joissa alle 20-vuotiaat maksavat kursseista ja kilpailuista, Kupittaan palloiluhalli, jossa alle 20-vuotiaiden ottelut ja tapahtumat ovat maksullisia, sekä jäähallit, joissa alle 20-vuotiaat maksavat jäävuoroista kesäaikaan.

Kunnallisessa liikuntapaikkaverkossa ei kuitenkaan ole liikuntatiloja kaikille lajeille, mikä aiheuttaa epätasavertaisuutta lajien harrastajien kesken. Koska kaupungin ei ole taloudellisesti mahdollista rakentaa kaikille nykyisille ja tuleville uusille lajeille omia uusia liikuntaolosuhteita, tasavertaisuutta pyritään edistämään hinnoittelun kautta.

Liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen

Kaupunginvaltuuston päätöksen (12.12.2022 § 249) mukaisesti kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelua uudistetaan niin, että 7–19-vuotiaiden liikuntavuoroille otetaan käyttöön porrastetut tilavuokrat. Esitetyn hinnoittelumallin (liite 1 ja oheismateriaali 1) punaisena lankana on, että laadukkaiden, täysimittaisten liikuntaolosuhteiden tilavuokra on n. 30 % vastaavan liikuntatilan markkinahintaisesti tilavuokrasta. Varustelutasoltaan, kooltaan tai sijainniltaan heikompien liikuntatilojen tilavuokrat porrastetaan matalimmiksi niin, että osa näistä liikuntatiloista säilyy myös edelleen maksuttomina 7–19-vuotiaille. Yli 20-vuotiaiden liikuntatoiminnan tilavuokrat pysyvät nykyhinnastoa vastaavina tai ne synkronisoidaan 7–19-vuotiaiden vuorojen tilavuokrien kanssa liikuntapaikasta riippuen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (11.4.2022 § 67) alle 7-vuotiaiden vuorot ovat maksuttomia.

7–19-vuotiaiden varattujen vuorojen tilavuokrien 30 % taso markkinahintaisesta tilavuokrasta pohjautuu linjaukseen (kv 12.12.2022 § 249), jossa yksityisten liikuntatilojen käyttöön tarkoitettu harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen tavoitteellinen tukiosuus olisi n. 70 %. Näin seuralle/yhdistykselle jää maksettavaksi n. 30 % liikuntatilan kuluista. Tällöin harrastajien näkökulmasta ei ole merkitystä käyttääkö seura/yhdistys kunnallisia vai yksityisomisteisia liikuntatiloja. Porrastettu hinnoittelu perustuu ajatukseen, jossa tilavuokrat pysyvät edelleen maltillisina eivätkä nosta kohtuuttomasti harrastamisen kustannuksia. Porrastetulla hinnoittelulla pyritään myös tehostamaan liikuntapaikkaverkon käyttöä mm. alueellisen harrastustoiminnan edistämiseksi.

Liikuntapaikkojen markkinahinnat tarkastetaan säännöllisesti sekä tehdään tarvittaessa päivityksiä hinnoitteluun. Maksuluokkajaotteluun tulee muutoksia, kun liikuntapaikkaverkko päivittyy uusien liikuntapaikkojen ja liikuntaolosuhteiden peruskorjausten myötä. Tarkoituksena on, että uudet liikuntapaikat sijoitellaan olemassa oleviin maksuluokkiin. Oheismateriaali 2 esittelee liikuntaolosuhteet, jotka tämänhetkisessä liikuntapaikkaverkossa kuuluvat hinnaston eri maksuluokkiin. Olosuhteet on jaoteltu maksuluokkiin nykyisen varustelun, koon, sijainnin ja varausasteen perusteella.

Oheismateriaalissa 3 arvioidaan, miten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen yhdessä avustusjärjestelmän kanssa vaikuttaisi esimerkinomaisesti lajikohtaisiin laskennallisiin harrastajakuluihin vuoden 2022 tilastoihin peilaten. On kuitenkin huomioitava, että seurojen/yhdistysten todellisten kulujen määrään vaikuttaa toteutuneiden vuorojen lukumäärä eri liikuntapaikoissa. Hinnoittelun muuttuessa myös varattujen vuorojen määrään ja niiden sijainteihin saattaa tulla muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Liite 1​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025

Oheismateriaali 1​Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto 2025 - muutoksilla

Oheismateriaali 2​Liikuntaolosuhteet maksuluokittain

Oheismateriaali 3​Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä edellä sekä liitteen 1 mukaiset kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet sekä palloiluhallien, liikuntasalien, ulkoliikuntaolosuhteiden, jäähallien, Artukaisten voimisteluhallin ja Lintulan voimistelusalin hinnastot. Hinnasto ja sen periaatteet astuvat voimaan 1.1.2025.

Samalla liikuntalautakunta päättää antaa oikeuden liikuntapalvelujen liikuntapaikkojen hinnoittelusta vastaaville henkilöille sijoittaa valmistuvat ja peruskorjatut liikuntaolosuhteet hinnaston asiaankuuluviin maksuluokkiin ilman erillisiä liikuntalautakunnan päätöksiä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedAhtiainen Annakaisa
tiedHaapanen Eeva
tiedLehmusvuori Juha
tpvNummi Oskari
tiedPyöli Ismo
tiedSitaru-Niemi Jaana
tiedVarjonen Petri
tiedVirtanen Jukka


Liitteet:

Liiklk § 34
Liite 1:Turun kaupungin liikuntatilojen hinnasto