Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3821.03.202312

514-2023 (02 05 01)

Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2023 valtionosuudet vapaa-ajan palveluille

Tiivistelmä: -

Liiklk § 38

Controller Emilia Kaapeli ja talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu lakisääteisten kunnallisten palveluiden rahoitukseen. Kirjastot saavat valtionosuuden osana peruspalveluiden valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen kautta tuleva valtionosuus perustuu laskennallisten yksiköiden lukumäärään. Laskennallisena perusteena käytetään palveluista riippuen joko kuntien asukaslukua tai kyseisen palvelualueen henkilötyövuosia. Laskennallisen perusteen yksikkölukumäärät perustuvat aikaisempien vuosien tietoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa laskennalliset henkilötyövuodet ja laskennallisen perusteen yksikkölukumäärän perusteella määritetyt yksikköhinnat toteutuneiden kustannusten pohjalta ja valtion talousarvion rajoissa.

Turun museopalvelut

Museoiden saama valtionosuus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyövuotta kohti. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa henkilötyövuotta kohti määritetyt yksikköhinnat ja vuonna 2023 museoiden yksikköhinta oli 82 861 €/henkilötyövuosi.

Museot jaetaan museolaissa perusrahoitusta saaviin museoihin, perusrahoitusta ja alueellista lisärahoitusta saaviin vastuumuseoihin ja perusrahoitusta ja harkinnanvaraista lisärahoitusta saaviin valtakunnallisiin vastuumuseoihin.

Turun museokeskus saa valtionosuutta perusrahoituksena ja lisäksi alueellista lisärahoitusta vastuumuseotehtävästä. Perusrahoitusta kertyy 37 prosenttia perusrahoituksen henkilötyövuosien määrällä kerrotusta yksikköhinnasta. Lisärahoitusta Turun museokeskus saa 85 prosenttia alueellisen vastuumuseotehtävän henkilötyövuosilla kerrotusta yksikköhinnasta.

Henkilötyövuosiin lasketaan vakinaisen päätoimisen henkilökunnan lisäksi muu henkilökunta, johon sisältyy kiinteistöhenkilökunta. Muun henkilökunnan henkilötyövuodet lasketaan jakamalla muun henkilökunnan palkkakustannukset vakinaisen päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla.

Turun museopalveluiden saaman valtionosuuden muutos

Turun museopalvelut saa valtionosuuden perusrahoituksena ja alueellisena lisärahoituksena, jotka lasketaan erikseen. Vuonna 2023 Turun museokeskuksen valtionosuuksista 74,8 prosenttia on perusrahoitusta ja 25,2 prosenttia on alueellista lisärahoitusta. Vuonna 2020 perusrahoituksen laskennallisia henkilötyövuosia oli 86 (perustuu vuoden 2017 henkilötyövuosikustannuksiin) ja vuosina 2021–2023 museon perusrahoituksen henkilötyövuosien määrä jäi 82:een. Turun museokeskuksen alueellisen lisärahoituksen henkilötyövuosia on vuosina 2020–2023 ollut tasaisesti 12. Henkilötyövuotta kohti määritetty yksikköhinta on perusrahoituksen ja lisärahoituksen osalta sama ja se on noussut vuosittain.

Koska henkilötyövuosien määrä on pysynyt lähes samana ja niitä kohti määritelty yksikköhinta on puolestaan kasvanut, on myös museokeskuksen saama kokonaisrahoitus kasvanut vuosittain sekä perusrahoituksen että lisärahoituksen osalta. Vuonna 2023 museokeskuksen kokonaisrahoitus on kasvanut 4,64 prosenttia (149 025 euroa) vuoteen 2022 verrattuna. Kokonaisrahoituksen määrä vuodelle 2023 on 3 359 185 euroa.

Turun kaupunginorkesteri

Turun kaupunginorkesterin saama valtionosuus perustuu myös toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyövuotta kohti. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa henkilötyövuotta kohti määritetyt yksikköhinnat ja vuonna 2023 orkestereiden yksikköhinta oli 56 818 €/henkilötyövuosi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän. Henkilötyövuosiin lasketaan vakinaisen päätoimisen henkilökunnan lisäksi muu henkilökunta (ei sisällä kiinteistöhenkilökuntaa). Muun henkilökunnan henkilötyövuodet lasketaan jakamalla muun henkilökunnan palkkakustannukset vakinaisen päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla. Henkilötyövuosien määrän laskemisessa opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoitovuoden aikana.

Orkesterin henkilötyövuosien määrä vahvistetaan pääsääntöisesti kuudeksi varainhoitovuodeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa rahoitusta koskevassa suunnitelmassa. Henkilötyövuosien määrittämisessä otetaan kuitenkin huomioon olosuhteiden muutokset suunnitelman vahvistamisen jälkeen. Jos esimerkiksi toteutuneet henkilötyövuodet, valtion talousarvio tai orkesterin toiminta olennaisesti muuttuu, vaikuttaa se henkilötyövuosien laskennalliseen määrään.

Turun kaupunginorkesterin saama perusrahoituksen valtionosuus on 37 prosenttia valtionosuuden perusteesta. Vuosina 2022 ja 2023 Turun kaupunginorkesteri on saanut korotettua rahoitusta 60 prosenttia valtionosuuden perusteesta. Orkesteri saa korotettua rahoitusta erityisestä kulttuuripoliittisesta syystä tai jos huomattava osa sen toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa.

Turun kaupunginorkesterin saaman valtionosuuden muutos

Turun kaupunginorkesteri saa valtionosuuden perusrahoituksena ja korotettuna rahoituksena, jotka lasketaan erikseen. Vuonna 2023 Turun kaupunginorkesterin valtionosuuksista 98,3 prosenttia on perusrahoitusta ja 1,7 prosenttia on korotettua rahoitusta. Vuosina 2020 ja 2021 perusrahoituksen laskennallisia henkilötyövuosia oli 93 ja vuosina 2022 ja 2023 laskennallisia henkilötyövuosia oli 96. Vuosina 2020 ja 2021 Turun kaupunginorkesteri ei järjestänyt korotetun rahoituksen piiriin kuuluvaa esitystoimintaa, joten se sai vain perusrahoituksen. Vuosina 2022 ja 2023 korotetun rahoituksen laskennallisia henkilötyövuosia on 1. Henkilötyövuotta kohti määritetty yksikköhinta on perusrahoituksen ja korotetun rahoituksen osalta sama ja se on vaihdellut vuosittain.

Vuonna 2023 kaupunginorkesterin kokonaisrahoitus on kasvanut 4,60 prosenttia (90 191 euroa) vuoteen 2022 verrattuna sekä perusrahoituksen että korotetun rahoituksen osalta. Vuonna 2023 kokonaisrahoitus on 2 052 266 euroa. Vuonna 2022 kokonaisrahoitus kasvoi perusrahoituksen osalta 12,68 prosenttia. Lisäksi vuonna 2022 kaupunginorkesteri sai 32 593 euroa korotettua rahoitusta, jota ei vuosina 2020 ja 2021 saatu lainkaan.

Liikuntatoiminta

Kunnan järjestämän liikuntatoimen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan asukasta kohden vuosittain. Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan asukasmäärä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.

Liikuntatoiminnan saaman valtionosuuden muutos

Liikuntatoimen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään. Vuoden 2023 valtionosuuden laskentaperusteena käytetään vuoden 2021 asukasmäärää. Turun kaupungin laskentaperusteena käytetty asukasmäärä on noussut tasaisesti vuodesta 2020 vuoteen 2023. Uusia asukkaita on tullut vuosittain noin 700–1700 asukasta. Vuosille 2020–2023 liikuntatoimen yksikköhinnaksi on vahvistettu 12,00 euroa asukasta kohti, joten yksikköhinnassa ei ole tapahtunut muutoksia. Liikuntatoiminnan saaman valtionosuuden kasvu perustuukin yksinomaan väkiluvun kasvuun. Vuonna 2023 liikuntatoiminnan valtionosuuden kasvu oli 0,38 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2022 valtionosuus kasvoi 0,74 prosenttia ja vuonna 2021 kasvua oli 0,85 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisrahoitus vuonna 2023 on 695 468 euroa.

Nuorisotyö

Kunnan järjestämän nuorisotyön rahoitus perustuu kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrään ja alle 29-vuotiasta asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.

Nuorisotyön saaman valtionosuuden muutos

Nuorisotyö saa valtionosuutta alle 29-vuotiaiden kuntalaisten määrän perusteella. Esimerkiksi vuoden 2023 nuorisotyön valtionosuus perustuu vuoden 2021 lopun asukasmäärätietoon. Vuosina 2020–2023 nuorisotyön yksikköhinnaksi on vahvistettu 15,00 euroa/alle 29-vuotias asukas, joten yksikköhinta on pysynyt samana. Nuorten kuntalaisten laskennallisessa määrässä on ollut pientä tasaista kasvua vuosien 2020–2022 välillä (vuosien 2018–2020 asukasmäärätietoon perustuen). Vuonna 2023 alle 29-vuotiaiden kuntalaisten laskennallisessa määrässä (joka perustuu vuoden 2021 asukasmäärätietoon) on kuitenkin pientä laskua 318 henkilöä, jolloin nuorisotyön kokonaisrahoituskin väheni 0,46 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisrahoitus vuonna 2023 on 304 740 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudet vapaa-ajan palveluille yhteensä

Vapaa-ajan palveluiden vuoden 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudet ovat yhteensä 6 411 659 euroa. Kasvua vuoteen 2022 on 240 457 euroa (3,9 %).

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2023 valtionosuudet vapaa-ajan palveluille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.