Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2921.03.20233

1588-2023 (10 03 02)

Liikuntalautakunnan lausunto Luolavuoren koulun tarveselvityksestä

Tiivistelmä: -

Liiklk § 29

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntasuunnittelijat Amanda Pulli ja Janina Mäkinen:

Tilapalvelut on 2.3.2023 pyytänyt lausuntoa Luolavuoren koulun tarve-selvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnalta, liikuntalautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta. Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö lautakunta osaltaan laaditun tarveselvityksen ja tarveselvityksen mukaisen ratkaisuvaihtoehdon C)​ Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus.​

Taustaa

Luolavuoren koulu on rakennettu vuonna 1964. Koulurakennus peruskorjattiin vuonna 2006, jonka myötä rakennus siirtyi Luolavuoren alakoulun ja Vuorelan erityiskoulun käyttöön, jotka myöhemmin yhdistyivät hallinnollisesti Luolavuoren yhtenäiskouluksi. Vuonna 2016 tehdyn Luolavuoren koulun tarveselvityksen mukaan Pääskyvuoren ja Hepokullan yksiköiden tilat eivät täyttäneet erityisen tuen oppilaiden oppimisympäristövaatimuksia ja tilat olivat huonokuntoiset. Oppilaat siirtyivät edellä mainituista yksiköistä väistötiloihin Inkiläntielle. Sisäilmaongelmista johtuen Luolavuoren koulurakennus suljettiin keväällä 2020. erilaisten tutkimusten, kuten altistumisolosuhdearvion sekä kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen seurauksena. Koulu siirtyi Ruiskadun kampukselle väistötiloihin.

​Luolavuoren yhtenäiskoulu toimii lähikouluna 7–12-vuotiaille alakoululaisille ja lisäksi keskitetyn palvelun yhtenäiskouluna, joka tarjoaa opetusta 7–16-vuotiaille vaativan erityisen tuen oppilaille koko Turun kaupungin alueella. Nykyisin yhtenäiskoulu toiminta sijoittuu kolmeen eri yksikköön (Ruiskatu 8, Inkilänkatu 4, Piiparinpolku 3). Ainoa vakituinen toimipiste sijaitsee Piiparinpolulla, jonka toimintaa ei tulla siirtämään nyt suunnitteilla olevaan uuteen Luolavuoren koulurakennukseen. Lukuvuonna 2022–2023 Luolavuoren yhtenäiskoulussa on hieman alle 500 oppilasta. Luolavuoren koulun tilat eivät kasvaneen oppilasmäärän myötä vastaa nykyiseen tilantarpeeseen.

​Luolavuoren koulun uudisrakennukseen tullaan sijoittamaan Ruiskadun yksikön yleisopetuksen luokat 1.–6. ja keskitetyn palvelun yhtenäiskoulun vuosiluokat 1.–6. Inkilänkadun yksiköstä uudisrakennukseen siirtyvät vuosiluokkien 1.–6. toiminta-alueittain opetuksessa olevat vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat. Uudisrakennukseen sijoitetaan lisäksi Ispoinen-Petrelius päiväkodin esikoululaiset. Luolavuoren yläkoulun erityisopetus on päätetty siirtää uuteen Linnakaupungin monitoimitaloon siirtyvän Topeliuksen yläkoulun yhteyteen (KHKehi 1.2.2021 9§). Nykyisen suunnitelman mukaan uudisrakennukseen sijoittuu yhteensä 486 oppilasta ja 135 henkilökunnan jäsentä. Väestöennusteen mukaan yhtenäiskoulun alueen oppilasmäärä pysyy tulevaisuudessa melko samana, eikä yleisopetuksen oppilaspaikkojen määrää ole tarpeen kasvattaa nykyisestä. Tulevaisuuden oppilasmäärää erityisopetuksen osalta on haasteellista arvioida etukäteen.

Tarveselvityksestä

Luolavuoren koulun tarveselvitys on valmisteltu yhteistyössä tilapalveluiden,​ kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden, hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden​ sekä liikuntapalveluiden kesken.​ Luolavuoren koulun uudisrakennuksen alustava tilaohjelma pitää sisällään​ kolmeen osaan jaettavan​ 760 m2​ liikuntasalin ja erityisryhmille suunnatun 45 m2 esteettömän kuntoilutilan. Tarveselvityksessä on esitetty, että liikuntasali tulee olla jaettavissa kolmeen osaan äänieristetyllä verholla, mikä mahdollistaa rinnakkaisten ryhmien yhtäaikaisen käytön liikuntasalissa niin päivä- kuin ilta-aikana. Varastotilaa on tarveselvityksessä varattu​ yhteensä 80 m2, joka on jaettu kahteen varastotilaan 60 m2 ja 20 m2. Puku-, pesu- ja wc-tiloille on varattu yhteensä​ 180 m2 sekä esteettömille puku-, pesu- ja wc-tiloille 30 m2.​ Pukuhuonetiloja on esitetty koulurakennukseen 6 kappaletta,​ joiden lisäksi on esitetty​ 3 kappaletta esteettömiä pukuhuonetiloja.​

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan​ liikuntasalitila 760 m2 sekä puku-, pesu ja wc-tilat 210 m2 ovat riittävät​ koulun päivä-​ ja​ vapaa-ajankäyttöön. Tarveselvityksessä on esitetty kouluun rakennettavan 45 m2 kokoinen kuntoilutila erityisryhmille, jonka laitteet tulee suunnitella erityisryhmien asettamien vaatimusten mukaisesti. Kuntosalia voidaan hyödyntää kouluajan ulkopuolella myös vapaa-ajan käytössä esim. eritysryhmien tai ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan toimintaan. Liikuntasalien konseptoinnissa liikuntapalvelut esittävät yleisesti keskikokoisen liikuntasalin (760 m2) varastotilatarpeeksi vähintään 75 m2, joka puoltaa tilaohjelmassa esitettyä 80 m2 varastotilaa. Lisäksi tarveselvityksessä esitetään näyttämön sijoittamista koulun aulatilan yhteyteen, jolloin se ei vie tilaa eikä toiminta-aikaa liikuntasalista.

Esitetyn tilaohjelman mukainen liikuntasali palvelee koulun lisäksi myös vapaa-ajan käyttäjiä. Mitoitukseltaan liikuntasali soveltuu mm. seuraavien lajien harjoitus- ja ottelutoimintaan: lentopallo, koripallo, sulkapallo, tanssi, voimistelu, cheerleading, salibandy (harjoittelu), käsipallo (harjoittelu) ja futsal (harjoittelu). Keskikokoinen sali täydentää osaltaan kaupungin supistunutta liikuntasaliverkostoa. Nykyisen puisen lattian sijaan liikuntasaliin esitetään synteettistä urheilulattiaa, joka soveltuu monen eri lajin harjoitteluun ja monipuoliseen liikuntaan. Liikuntasaliin on määritelty vähintään 7 metrin vapaakorkeus. Liikuntasalin turvallisuus ja toimivuus paranevat tasaisella yhtenäisellä seinäpinnalla, minkä takia lähtökohtana on välttää erityyppisiä ulokkeita, kuten rakennepalkkeja.

Sisäliikuntatilojen lisäksi​ hankkeessa tulee huomioida​ koulun tarkoituksenmukaiset ja riittävät​ ulkoliikuntaolosuhteet. Tarveselvityksessä on tuotu esille tontin maastonmuodot suurine korkeuseroineen, jonka vuoksi pihalle ei ole mahdollista sijoittaa isoa pallokenttää. Koulun piha-alueesta tulee kuitenkin suunnitella tarveselvityksen mukainen aktivoiva ja viihtyisä alue, joka on kuntalaisten vapaassa käytössä. Tasaisen asfalttipihan sijaan monipuolinen ja luonnonmukainen ympäristö tukee lasten fyysistä kehitystä tarjoamalla vaihtelevia alustoja. Lisäksi pihalle tulee sijoittaa esityksen mukaisia liikunnallisia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä ja esimerkiksi monitoimikenttä. Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida erityisryhmien mahdollisuus omaan esteettömään piha-alueeseen soveltuvin toiminnallisin liikunta- ja leikkivälinein. Koulu on käyttänyt tontin pohjoispuolella olevaa talvisin jäädytettävää Vinterinkenttää sekä Luolavuoren tenniskenttiä liikunnanopetukseen. Koululta on valaistu sekä saavutettava kevyenliikenteenväylä kentälle. Vinterinkentän mahdolliset kehittämistarpeet tulee arvioida omana hankkeenaan, sillä kenttä ei sijoitu koulun tontille.

Liikuntapaikkaverkon linjauksista päätettiin kaupungin valtuustossa (11.4.2022 § 67). Päätöksessä linjattiin, että koulujen yhteydessä tai läheisyydessä olevia sisä- ja ulkoliikuntaolosuhteita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena ja kouluverkkoon liittyvissä peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa huomioidaan entistä laajemmin koko liikuntapaikkaverkon tilanne ja sen alueelliset kehittämistarpeet. Tarveselvityksessä esitetty 760 m2 liikuntasali vastaa tähän tarpeeseen tarjoten seuroille ja vapaa-ajan käyttäjille tarkoituksenmukaisen​ liikuntatilan.​ Salin varustelun osalta tulee huomioida alueelliset kehittämistarpeet. Luolavuoren koulun hankesuunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon myös koulun piha-alueen osalta liikuntapaikkaverkon linjausten mukainen toteutus, jossa liikuntapalvelut on mukana kehittämässä piha-alueesta monipuolisesti aktivoivaa ja liikuttavaa aluetta kaikille kuntalaisille.

Johtopäätökset

Liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan Luolavuoren koulun​ tarveselvityksen.​ Tarveselvityksessä esitetyt​ tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat​ liikuntaolosuhteet edellyttävät riittävän investointibudjetin​ lisäksi ylläpitoon varattavat resurssit liikuntapalveluiden budjettiin, jotta​ olosuhteita voidaan ylläpitää ja tarjota ympäri vuoden​ korkealla käyttöasteella kuntalaisille.​ Lisäksi liikunnallisten ja aktivoivien olosuhteiden toteutuksessa tulee huomioida liikuntapaikkaverkon linjaukset.

Liite 1​​Luolavuoren koulun tarveselvitys

Oheismateriaali 1​Luolavuoren koulun tarveselvityksen lausuntopyyntö​​

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä Luolavuoren koulun tarveselvityksen ja antaa tilapalveluille em. mukaisen lausunnon.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Liiklk § 29
Liite 1:Luolavuoren koulun tarveselvitys