Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta1414.02.20235

5881-2022 (02 02 02)

Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2022

Tiivistelmä: -

Liiklk § 14

Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Toni Ekroos, erityisasiantuntija Leena Miettinen 7.2.2022:

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet sekä sopeuttamisohjelman seuranta.

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden nettokäyttömenot ylittyivät suunnitellusta 0,2 miljoonalla eurolla. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan osalta nettokäyttömenot alittuivat 0,6 miljoonalla eurolla ja liikuntalautakunnan osalta ylittyivät 0,8 miljoonalla eurolla. Koko palvelukokonaisuuden nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,3 miljoonaa euroa (3,4 %).

Nettokäyttömenojen ylityksen ja merkittävän kasvun aiheuttivat energian hinnannousu ja palkankorotukset. Palkankorotuksista aiheutui 434 000 euroa ennakoitua suuremmat henkilöstökulut. Kasvu oli jonkin verran pienempi kuin kuntatyönantaja esitti omissa arvioissaan. Muu henkilöstömenojen kasvu selittyy lisääntyneestä tilapäisen työvoiman käytöstä. Sähkön hinnannousu aiheutti 0,9 miljoonan euron lisäkustannukset verrattuna vuoden 2021 tasoon. Kasvuprosentti oli 58,3.

Palvelutuotanto kasvoi vuoden 2021 tasosta. Palvelutuotannon kasvu näkyi tuottojen kasvuna. Tuotot kasvoivat 1,8 miljoonalla eurolla. Tuotot kasvoivat suhteellisesti selvästi kuluja enemmän, jos tulosta verrataan vuoden 2021 tuottojen ja kulujen suhteellisiin osuuksiin. Palvelukokonaisuuden saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna -22 noin 1,6 milj. euroa.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden käyttöomaisuusinvestoinnit alittuivat 0,3 miljoonalla eurolla.

Viime vuonna koko vapaa-ajan palvelukokonaisuuden henkilötyövuodet olivat 611.

Toimintasuunnitelman sitovat tavoitteet

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisuuteen kuuluivat vuonna 2022 kirjasto-, museo-, nuoriso- ja matkailupalvelut sekä filharmoninen orkesteri ja palvelukokonaisuuden järjestämistoiminto, jossa on mukana vetovoima- ja tapahtu-mavastuualue. Uusia yksiköitä vuoteen 2021 verrattuna ovat matkailupalvelut ja vetovoima- ja tapahtumavastuualue.

Pormestariohjelma, kaupunkistrategia ja kärkihankekokonaisuus olivat keskeisiä kaupunkitasoisia ohjauselementtejä vuoden 2022 suunnittelussa ja toteutuksessa. Pormestariohjelman linjauksia toteuttavat toimenpiteet ovat keskeinen osa toimintasuunnitelman raportointia. Vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen kohdistuu 16 pormestariohjelman linjausta, joita toteutetaan palvelualueilla sekä palvelukokonaisuuden yhteisenä toimintana.

Lisäksi vuoden 2022 toimintasuunnitelma sisälsi viisi palvelukokonaisuuden yhteistä kehittämistavoitetta, jotka linkittyvät pormestariohjelman tavoitteisiin. Kehittämistavoitteet olivat; aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi, kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti, mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut, edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja kestävää kehitystä sekä vahvistetaan kaupungin vetovoimaa. Kehittämistavoitteiden onnistumista kuvataan erilaisin mittarein sekä tehtyjen pormestariohjelman toimenpiteiden kautta.

Palvelukokonaisuuden yhteisiä kehittämishankkeita olivat lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen, kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen ja asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen kehittäminen. Vapaa-ajan pal-velukokonaisuudella on tärkeä rooli pormestariohjelmaan sisältyvien kärkihankkeiden toteutuksessa. Palvelukokonaisuus koordinoi kulttuurin kärkihanketta ja osallistuu muihin kärkihankkeisiin; erityisesti Yhteisöllinen Turku kärkihankkeen liikkumisohjelman koordinointiin ja toteutukseen.

Lasten ja nuorten mielekästä harrastustoimintaa toteutettiin palvelukokonaisuuden yhteistyönä kuten Kiva loma –toimintana sekä Harrastamisen Turun mallina. Myös palvelualueet itse panostivat lasten ja nuorten maksuttomiin harrastuksiin. Nuorisotiloissa, Vimmassa, musiikkitoiminnassa ja Seikkailu-puistossa, on tarjottu runsaasti maksutonta harrastustoimintaa. Liikuntapalveluissa liikuttamisen palveluita kehitettiin laajasti vuoden 2022 aikana. Kerätyn tiedon pohjalta luodut kehittämisen toimenpiteet kohdistuivat kaikkiin ikäryhmiin ja johtivat muun muassa nuorten liikuntapalvelutuote Mihin uudelleen brändäykseen.

Alkuvuoden 2022 koronarajoitukset vaikuttivat vapaa-ajan toimintojen järjestämiseen sekä sitä kautta myös palvelualueiden asiakasmääriin. Loppuvuoden 2022 aikana asiakkaat palasivat takaisin vapaa-ajan palveluiden piiriin. Museopalveluissa Biologinen museo teki jopa 2000-luvun kävijäennätyksen. Kirjastolla lainausmäärät lisääntyivät, vaikka kävijöitä oli vähemmän kuin ajalla ennen koronaa. Nuoret palasivat mukaan nuorisopalveluiden toimintaan runsain joukoin. Matkailupalveluissa majoitusmäärät ovat vuoden 2022 aikana nousseet yli vuoden 2019 määrän. Vetovoima ja tapahtumien tapahtumatoiminta palautui koronaa edeltävälle tasolle. Liikuntapalveluissa kävijämäärät olivat loppu vuonna 2022 nousussa ja palaamassa takaisin koronaa edeltävälle tasolle. Samoin asiakasmäärät olivat palaamassa normaalille tasolle myös orkesterissa. Koronapandemian alkuvuoden rajoitukset vaikuttivat myös tilojen ulosvuokraukseen museon ja orkesterin osalta. Loppu vuoden aikana myös tämäkin tilanne normalisoitui.

Loppuvuodesta 2022 toteutettiin palvelualueilla FCG:n laatima asiakastyytyväisyyskysely. Aikaisempi kysely oli tehty ennen koronapandemiaa vuonna 2019. Palvelualueet saivat kyselyissä hyviä tuloksia. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut saivat kaikki yleisarvosanaksi yli neljän keskiarvon 1–5 arvioinnilla. Liikuntapalveluilla, arvoasteikolla 4–10, liikuntapaikkojen yleisarvosanaksi saatiin 7,8. Keskiarvoa laski uutena tullut jalkapallohallin tulos. Asukkaille suun-nattua vuosittaista kaupunki- ja kuntapalvelukyselyä ei toteutettu.

Palvelusuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen

Liikuntapalvelut

Toimintaympäristössä koronaviruspandemia hidasti liikuntapaikkojen käyttöä. Ikäryhmäkohtaiset liikuttamisen palvelut eivät saavuttaneet asetettuja kävijämäärätavoitteita vuonna 2022, koska vuoden alussa pandemia häiritsi toiminnan järjestämistä. Pandemian vaikutus väheni vuoden aikana, mutta ihmisten liikuntakäyttäytyminen jatkui varovaisena. Elpymisen merkkejä nähtiin vuoden toisella puoliskolla. Maksutuottojen osalta jäätiin tavoitteesta, koska pandemia-aikana pudonneet kävijämäärät ja toimintoihin osallistumisten käyttöasteet eivät palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Loppuvuoden kävijämäärät ja tuotot osoittavat, että asiakasmäärät ovat palautuneet lähes ennalleen ja voidaan arvioida, että tuotto-odote toteutuu vuonna 2023.

Ukrainan kriisin seuraukset energian hinnan nousuna ovat kasvattanee liikuntapaikkojen ylläpitokuluja. Energiahinnan nousu ja yleinen inflaatio näkyivät kohonneina menoina. Edellä mainituista syistä toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen on vaikeutunut ja niihin ei täysimääräisesti päästä.

Liikuttamisen palveluita kehitettiin laajasti vuoden 2022 aikana. Kerätyn tiedon pohjalta luodut kehittämisen toimenpiteet kohdistuivat kaikkiin ikäryhmiin ja johtivat muun muassa nuorten liikuntapalvelutuote Mihin uudelleenbrändäykseen, työikäisten ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan laajentamiseen sekä ikääntyneiden VoiTas-tehoryhmätoiminnan volyymin kasvuun. Peruspalveluiden lisäksi toimintaa kehitettiin aktivoimalla kuntalaisia esimerkiksi tarjoamalla kuntalaisille HeiaHeia-hyvinvointisovellusta, järjestämällä hiihtokouluja sekä muuta ulkoliikuntaa.

Liikuntapaikkaverkon kokonaisvaltaisesta kehittämisestä tehtiin historialliset päätökset (kv 11.4.22 § 67 ja kv 12.12.22 § 249), joissa linjattiin mm. liikuntapaikkojen uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen periaatteet sekä liikunnan avustusjärjestelmän ja kaupungin liikuntatilojen käytön hinnoittelun kulmakivet. Päätöksen mukaan turkulaiset 7–19-vuotiaat tulevat saamaan kaupungilta 200–300 arvoisen harrastekortin sijoitettavaksi ohjattuun liikuntaharrastukseen turkulaisissa liikunta- ja urheiluseuroissa. Lisäksi harjoitustilavuokrien korvaamisavusta korotetaan merkittävästi tarjoten yhdistyksille lisää taloudellista tukea alle 20-vuotiaiden liikuntaolosuhdekuluihin.

Nuorisopalvelut

Koronan jäljiltä nuorilla on ollut runsaasti palveluvelkaa. Nuorisopalvelut on ennakkohuolesta huolimatta vuonna 2022 tavoittanut koronarajoitusten päätyttyä runsaasti lapsia ja nuoria Tilojen ja toimintojen tarve on ollut kaiken ikäisillä lapsilla ja nuorilla suurta. Nuorisopalvelut ovat puhuneet nuorten puolesta nuorten oikeudesta käyttää kaupunkitilaa sekä näkyä ja kuulua.

Nuorten häiriökäyttäytyminen leimasi vahvasti vuotta 2022. Onnistumisena voidaan pitää ketterää ja muutoksiin vastannutta tiimityötä. Nopealla aikataululla toteutettiin Poppi -jalkautuvan työn pilotti 19.4.-14.8.2022. Lisäksi nuori-so-ohjaaja aloitti Ankkuri-toiminnassa ja täydensi moniammatillista tiimiä nuorisotyöllisellä osaamisella. Nuorten palveluverkkoselvitys käynnistyi vuonna 2022 ja jatkuu vuoden 2023 aikana vastaten kysymykseen, miten nuorisopalveluiden resurssit olisivat tarkoituksenmukaisinta kohdistaa.

Harrastaminen ja aktiivinen vapaa-aika turvallisessa ohjauksessa ovat korostuneet vuonna 2022. Nuorisopalvelut on tarjonnut runsaasti maksutonta harrastustoimintaa. Nuoria on kannustettu osallistumaan asukasbudjetoinnin ide-ointiin ja äänestykseen. Nuorten osallisuutta on lisätty ja nuoria on kuultu palveluiden kehittämisestä, kuten myös Vimman palveluiden uudistamisessa. Digityövälineiden sekä menetelmien ja osaamisen on lisääntynyt. Erityisesti kohdennetun nuorisotyön vastuualueella palveluja on toteutettu hybridimuodossa, joka on madaltanut palveluihin osallistumisen kynnystä.

Vuonna 2022 Seikkailupuisto täytti 40 vuotta ilahduttaen monia lapsia ja lapsiperheitä juhlavuoden tapahtumilla ja toiminnoilla. Monet teemapäivät, tapahtumat, konsertit ja esitykset saivat jälleen avata ovensa asiakkaille korona-ajan jälkeen. Pitkien sulkuaikojen jälkeen lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja lapsiperheet ovat jälleen palanneet palveluiden ja tapahtumien pariin.

Hallinnollisesti ja työhyvinvoinnillisesti nuorisopalveluita kuormittivat vuonna 2022 monet henkilöstövaihdokset myös keskeisissä avainviroissa. Onnistumisena voidaan pitää laajamittaista tehtävänkuvien uudistamista, oppilaitosyh-teistyötä ja mukautumista korona-ajan poikkeustehtäviin.

Museopalvelut

Museoiden kokonaiskävijämäärä (389 992) ylitti vuodelle 2022 asetetut tavoitteet ja edellisen vuoden kävijämäärän. Vaikka alkuvuoden koronaepidemian tuomat rajoitukset vaikuttivat palveluihin, niin museopalveluissa tavoitettiin lä-hes vuoden 2019 kävijämäärä (406 005). Biologisessa museossa saavutettiin 2000-luvun kävijämääräennätys (40 949). Luostarinmäen museokortteli avattiin yleisölle uudistettuna peruskorjauksen ja näyttelyuudistuksen jälkeen.

Museopalvelujen ja museotoimipaikkojen kehittämistoiminta jatkui. Historian ja tulevaisuuden museo -hanke eteni suunnitellusti lukuun ottamatta arkkitehtuurikilpailun aloituksen siirtymistä vuodelle 2023. Kokoelmakeskushankkees-sa jatkettiin muuton suunnittelua ja valmistelua sekä kokoelmien pakkaamista. Biologisen museon uudistusprojekti käynnistyi. Museon tietojärjestelmiä kehitettiin. Alueellisena vastuumuseona tehtiin alueellista kehittämistyötä ja käynnistettiin yhteinen Varsinais-museon museoiden ilmastolupaus -hanke, jossa kehitetään museoiden toimintaa ekologisesti kestävämmäksi.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion tavoitteet. Erityisesti pääsymaksujen ja museokaupan tuotot nousivat selvästi yli tavoitteiden ja museokaupan tuotto oli ennätyksellinen. Koronaepidemia vaikutti kokous- ja juhlapalveluiden vuok-ratuottoihin, mutta niiden kertymä kasvoi loppuvuoden aikana voimakkaasti.

Kirjastopalvelut

Vuoden aikana asiakkaat palasivat kirjastoon ja lainoja tehtiin ennätysmäärä - 3 230 316, kasvua 3,6 % vuoteen 2019 verrattuna, sen sijaan kirjastokäynneissä jäätiin jälkeen vuoden 2019 luvuista n. 27 %. Käyttäjäkoulutuksia (767 kpl) oli enemmän kuin vuonna 2019 (736 kpl), mutta osallistujia hieman vähemmän johtuen alkuvuoden koronarajoituksista.

Yksi vuoden onnistumisista on henkilökunnan joustavuus ja sopeutuminen vaihtuviin tilanteisiin: ajankohtaisia teemoja on nostettu esille koulutuksissa ja tapahtumatoiminnassa, kehitetty palveluita uusille asiakasryhmille (ukrainalaiset) ja parannettu entisiä, useita projektikokeiluja meneillään ja kirjastoauto on turvannut palveluita myös naapurikunnassa. Vuoden 2022 ilmastoteko oli kiertotalouden edistäminen, johon liittyen tehtiin videoita kirjastosta kiertotalouden toteuttajana ja avattiin pääkirjaston Paja.

Talous toteutui lopulta suunnitellusti. Toimintatuloja kertyi ennakoitua enemmän ja toimintamenot pysyivät maltillisina. Erityisesti ICT-kulut alittivat budjetoidun. Erilaista projektirahoitusta oli tavanomaista enemmän, mikä osaltaan selittää toteumaa.

Orkesteri

Toimintavuoden 2022 keskeisin tehtävä ja tavoite oli orkesterin ja konserttitalon toiminnan palauttaminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Orkesterin järjestämiä konsertteja ja tapahtumia oli yhteensä 199, ainoastaan 2 tilaisuutta vähemmän kuin vuonna 2019. Vaikka kokonaiskävijämäärä oli yli kaksinkertainen koronavuosiin verrattuna, yhteensä 51 194 henkilöä, määrä laski neljänneksen vuodesta 2019. Yleisö ei koronarajoitusten poistuttua palannut tapahtumiin pandemiaa edeltävän ajan tapaan ennen syykautta. Tämä vaikutti merkittävästi toimintatuottoihin, jotka jäivät talousarviosta noin 295 000 €.

Konserttitalon ulosvuokraus kiihtyi loppuvuotta kohden. Ulosvuokraustilaisuuksia oli 49. Koronarajoitukset ja yleisön hidas palaaminen konserttisaleihin näkyivät ulosvuokrausten osallistujamäärässä, joka laski kolmanneksen vuo-desta 2019. Konserttitalon ulosvuokrauksista peruuntui kaikkiaan 23.

TFO:n järjestämien sinfonia- ja kamarimusiikkikonserttien rinnalla orkesteri järjesti lukuisia tilaisuuksia lapsille ja nuorille. Kulttuuripalvelujen monipuolisen saatavuuden turvaamiseksi orkesteri teki laajaa yleisö- ja kohderyhmätyötä sekä kehitti uutta matalan kynnyksen toimintaa ja uusia yhteistyön muotoja.

Sinfoniakonserttien täyttöaste nousi syyskauden mittaan ja oli lähes 12 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Viitteet tulevasta lupaavat hyvää, kun kausikortteja keväälle -23 myytiin enemmän kuin viime kausina.

Päivittäisarkensa ohella orkesteri osallistui kiinteästi uuden konserttitalon hankesuunnitelmavaiheeseen. Orkesterin toimisto alkoi laajentaa OPAS-orkesterihallinto-ohjelmiston käyttöä loppuvuodesta.

Matkailupalvelut

Vuonna 2022 korostunut, koronan jälkeen, alueelle suuntautuvan matkailun palauttaminen ja virkistäminen. Majoitusmäärät ovat vuoden aikana palautuneet hyvinkin koronaa edeltävälle tasolle, Varsinais-Suomi +6 % ja Turku liki +10 %. Turun osuus kasvanut enemmän kuin koko alueen (Turku +83 000 kun Varsinais-Suomi +80 000). Matkailun markkinoinnilla on voimakas vaikutus kaupungin, niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin imagoon.

Matkailupalveluiden toimintaan vaikuttanut laajasti alkuvuodesta ilmoitettu liikkeenluovutuksen valmistelun sekä toteutus. Tämän lisäksi selvitetty liikkeenluovutuksen vaikutukset kaupungille jääviin palveluihin, kuten Ruissalo Campingin siirtyminen liikuntapalveluiden alaisuuteen, voidakseen toteuttaa siirtymä mahdollisimman saumattomasti.

Vetovoima- ja tapahtumavastuualue

Tapahtumatoiminta on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Entisten, vuosittain toistuvien tapahtumien lisäksi on saatu merkittäviä suurtapahtuma-avauksia. Kaupungin oman tapahtumatuotannon järjestämisen, tuottamisen ja avustamisen palvelut, resurssit ja osaaminen on koottu ja niitä arvioidaan osana Uutta Turkua keväällä 2023. Tapahtumatoiminnan ja kaupungin markkinoinnin vuosikello on määritetty.

Kaupunkiopastamisen konsepti on valmistunut. Tapahtumaopastamisen käsikirja on valmistunut. Vetovoiman vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin työkalun kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäiset pilotit toteutettu. Merellisen Turun ja Merikeskuksen kehittämistä on jatkettu. Kaupungin ja Forum Marinumin välinen yhteistyösopimus on uusittu. Pyhiinvaelluskeskus toimii Turun tuomiokirkossa ja reittien ja palveluiden kehittämistä on jatkettu yhdessä kirkon ja matkailun toimijoiden kanssa. Kaupungin ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa on solmittu 3-vuotinen yhteistyösopimus.

Ruokakaupungin monialaisen kokonaisuuden kehittämistyö on käynnistynyt. Turku isännöi kesällä 2023 Michelin tähtienluovutustapahtumaa yhdessä Business Finlandin, Visit Finlandin ja Food from Finlandin kanssa. Food Hub –hankkeen toteuttamista on jatkettu yhdessä Brahea-keskuksen kanssa. Sport Event Management Finland -tapahtumaedistämisen yhteistyötä on jatkettu.

Liite 1​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Palvelusuunnitelmien 2022 tavoitteiden toteutuminen

Oheismateriaali 1​Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan vuosiraportti 2022

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Liiklk § 14
Liite 1:Palvelusuunnitelmien 2022 tavoitteiden toteutuminen