Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2014.02.202311

13977-2021 (02 05 00)

Liikuntapalvelujen hinnaston päivittäminen: sisäänpääsytuotteet

Tiivistelmä: -

Liiklk § 20

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen:

Tausta

Liikuntapalvelujen tuotehinnaston uudistus on osa Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.22 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kh 28.11.22 § 493). Uudistuksen keskiössä on kaupunkistrategian mukaisten arvojen toteuttaminen sekä jalkauttaminen selkeäksi ja kattavaksi tuotetarjonnaksi, jolla innostetaan ja kannustetaan yhä useampia liikkumaan sekä tuodaan näkyväksi kaupungin tarjoamat monipuoliset liikkumismahdollisuudet.

Uudistuksen päätavoitteena on kannustaa eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä liikkumaan säännöllisesti kaikilla Turun kaupungin liikuntapaikoilla. Tähän pyritään muuttamalla sisäänpääsytuotteiden hinnoittelun rakennetta niin, että tuotevalikoima on aiempaa selkeämpi ja palvelee laaja-alaisemmin nykyistä suurempaa asiakasmäärää sekä yhdellä tuotteella pääsee kaikkiin liikuntapaikkoihin. Tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä asiakaslähtöisempi hinnasto, joka kohtelee asiakkaita tasavertaisesti, huomioi eri elämäntilanteissa olevat liikkujat, on rakenteeltaan ymmärrettävä sekä edistää säännöllistä liikkumista ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia. Tuotemyynnin painopiste pyritään siirtämään kertamaksu- ja sarjalataustuotteista kausilatauksiin, jotka kannustavat säännölliseen liikkumiseen edullisesti. Liikkumattomuuden vähentämisen ohella on myös tärkeää päivittää liikuntapalvelujen tulonmuodostuksen kokonaisrakennetta nykyistä kestävämpään suuntaan, jotta nettotulot saadaan vakaammalle pohjalle.

Liikuntapalvelujen hinnaston uudistuksen tavoitteena ei ole korottaa hintoja, vaan luoda uusi tuoterakenne ja sen hinnoittelumalli, joka houkuttelee eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä liikkumaan. Tuoterakenne on suunniteltu niin, että se huomioi laaja-alaisesti erilaiset asiakasryhmät sekä varusteluiltaan ja palveluiltaan eritasoisten liikuntapaikkojen käytön. Malli joustaa niin liikuntapaikkojen kuin asiakasryhmien mahdollisissa muutoksissa: uudet / muuttuvat liikuntapaikat ja asiakasryhmät voidaan sisällyttää osaksi hinnoittelumallia ilman, että täytyy luoda uusia sisäänpääsytuotteita. Tuoterakennetta uudistamalla pyritään aktivoimaan ihmisiä liikkumaan nykyistä enemmän sekä lisäämään liikuntakertojen määrää harrastamisen kokonaiskustannusten nousua hilliten.

Liikuntapalvelujen hinnasto uudistetaan portaittain. Vuoden 2022 lopussa Liikuntalautakunta päätti (13.12.22 § 114) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden hinnaston uudesta tuoterakenteesta. Lisäksi lautakunta päätti (13.12.22 § 114) yksimielisesti, että hinnaston periaatteiden päätöksenteon yhteydessä tuodaan analyysi vuosilatauksen ottamisesta osaksi perustuotteita. Hinnaston eri kategorioiden tuotehinnat päivitetään kevään 2023 aikana. Tässä päätöksessä keskitytään omatoimikäytössä olevien liikuntapaikkojen sisäänpääsytuotteiden hintoihin ja periaatteisiin (liite 1). Seuraavissa vaiheissa kevään aikana päätetään ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnoittelu sekä kunnallisten liikuntatilojen käytön hinnoittelu.

Sisäänpääsytuotteiden hinnat ja periaatteet 1.1.2024 alkaen

Uuden hinnaston rakenteen (oheismateriaali 1) punaisena lankana on kannustaminen säännölliseen liikkumiseen ja liikuntapaikkojen monipuoliseen

käyttöön. Hinnaston tuotteet on luotu asiakaslähtöisesti, saatu palaute huomioiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Lisäksi on tarkasteltu aiempien vuosien myynti- ja käyntitilastoja uutta hinnastoa suunnitellessa. Uudistetun hinnaston sisäänpääsytuotteiden hinnat ovat maltilliset. Hintataso on linjassa muiden suurempien kaupunkien kertamaksu- ja sarjatuotteiden kanssa. Kausituotteen osalta hinnasto on edullisempi muihin kaupunkeihin verrattuna.

Perustuotteita on viisi: kausilataus, 10 kerran sarjalataus, kertamaksu, perhelippu ja Kimmoke. Näistä kausi- ja sarjalatauksessa sekä kertamaksussa on kaksi maksuryhmää: normaali ja alennettu. Turkulaiset 65 vuotta täyttäneet saavat kausilatauksen yhteydessä Seniori-kortin, jolla he pääsevät hyödyntämään liikuntapaikkojen ja erillisten ohjattujen liikuntaryhmien ohella myös kulttuuripalveluita kuten tälläkin hetkellä.

Hinnaston tuoterakenne perustuu laaja-alaisen tilastotiedon analyysille (liiklk 13.12.22 § 114), jonka perusteella kausilatauksen optimaalisin voimassaoloajan pituudeksi on määritelty neljä kuukautta. Neljän kuukauden pituisen kausilatauksen arvioidaan kannustavan ihmisiä liikkumaan ilman liian pitkäksi koettua sitoutumista, joka saattaisi vaikuttaa tuotteen ostopäätökseen. Neljän kuukauden kausilataus sopii erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten opiskelijoille, eläkeläisille, mökkeilijöille, talven tekojääratojen käyttäjille ja kesän maauimalakävijöille. Kausilatauksen lyhyempi kesto pitää kertaostohinnan maltillisena, mikä edesauttaa tuotteen hankintaa taloudellisesta näkökulmasta.

Edellä olevaan tukeutuen ei ole perusteltua lisätä 12 kuukauden vuosilatausta osaksi perustuotteistoa. On kuitenkin mahdollista luoda erikoishintaisia aktivointikampanjoita, joissa myytävinä tuotteina on tietyn ajanjakson perushinnaston ulkopuolisia tuotteita, kuten esimerkiksi vuosilataus. Jos kampanjatuote synnyttää suurta suosiota asiakkaiden keskuudessa, se on mahdollista lisätä osaksi perushinnastoa. Tarkoituksena kuitenkin on, että hinnaston perusrakenne pysyy yksinkertaisena ja selkeänä.

Liite 1​Liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnasto ja periaatteet

Oheismateriaali 1​Liikuntapalvelujen hinnaston uudistaminen: liikkumaan aktivoinnin sisäänpääsytuotteet

Oheismateriaali 2​Liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnasto ja periaatteet – muutokset nykyhinnastoon

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden uuden hinnaston edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää antaa oikeuden liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnoittelusta vastaavien henkilöiden luoda erikoishintaisia tuotehinnastosta poikkeavia, liikkumaan aktivointia edistäviä myyntikampanjoita ilman erillisiä liikuntalautakunnan päätöksiä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Liiklk § 20
Liite 1:Liikuntapalvelujen sisäänpääsytuotteiden hinnasto ja periaatteet