Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2314.02.202314

9979-2022 (02 05 01)

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus v. 2023

Tiivistelmä: -

Liiklk § 23

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen / liikuntasihteeri Päivi Matilainen:

Kaupungin avustustoimintaa ohjaavat seuraavat päätökset:

kaupunginhallitus 4.4.2016 § 143 kaupungin avustustoiminnan hallintamallin käyttöönotto ja avustusohjeet, liikuntalautakunta 25.10.2022 § 97 toiminta-avustuksen jakoperiaatteet vuodelle 2023 sekä 24.1.2023​ kokonaismäärärahan 70.000€ jako, josta perusyhdistystoiminnan toiminta-avustukseen 40.000€ (v. 2022 40.000€) ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan 30.000€ (v. 2022 30.000€).

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustusvalmistelu on tehty edellä mainitut päätökset ja ohjeistukset huomioiden.

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustuksen piiriin kuuluvat vammais- ja kansanterveystyötä tekevät yhdistykset sekä eläkeläis- ja maahanmuuttajayhdistykset, jotka järjestävät säännöllistä liikuntatoimintaa. Säännöllisen liikunta-toiminnan kriteeri on (liiklk 25.10.2022 § 97): ”Avustus edellyttää säännöllistä liikuntatoimintaa vähintään kerran (1) viikossa ainakin kolmen (3) kuukauden ajan.”

Järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi Turun kaupungin vuoden 2023 toiminta-avustusten hakuaikaa on pidennetty 11.11.2022 klo 16:00 asti, jotta hakuaika olisi päättymisajaltaan yhteneväinen hyvinvointialueen avustus-haun kanssa. Hakuajan pidennys koskee kaupunginhallituksen, kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sekä liikuntalautakunnan toiminta-avustuksia.

Hakuaika oli ajalla19.9.2022-11.11.2022 klo 16.00.

Hakuajan loppuun mennessä saapui 24 kpl perusyhdistysten anomuksia (v. 2022 25 anomusta) sekä Paavo Nurmi-keskus kannatusyhdistys ry:n anomus. Alkuvuodesta 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut yhdistystoiminnan hakijamäärän vaihteluun, kun liikuntatoimintaa ei ole voitu järjestää terveysturvallisesti liikuntatilojen käyttökieltojen, henkilörajoitusten takia tai yhdistysten liikuntatoiminta hakee vielä normalisoitumista pandemiaa edeltävälle tasolle.

Hakukierroksen kaikki hakemukset on tarkastettu ja niiltä yhdistyksiltä pyydetty lisätietoa, joiden hakemuksissa on ollut epätarkkuuksia ja niillä mahdollisia vaikutuksia avustuslaskentaan. Erillistä neljän (4) yhdistyksen arvontaa lähempään tarkasteluun ei tästä syystä tehty. Yhdistysten liikuntatoiminnassa yleinen muutossuuntaus on ollut uudelleen aktivoituminen vaikeiden pandemiavuosien jälkeen.

Avustuksella tuetaan perusyhdistysten järjestämää vammaisten, pitkäaikaissairaiden, eläkeläisten ja maahanmuuttajien säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustus määräytyy vuoden 2022 toiminnan perusteella.

Avustuslaskennassa aikuisten sekä lasten ja nuorten liikuntasuoritteet ovat samanarvoisia. Avustusmäärärahaan sisältyy myös varaus avustaa liikuntaa ja terveyttä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Avustusperiaatteissa on kannustettu vuodesta 2015 lähtien yhdistysten väliseen yhteistyöhön esimerkiksi yhdistetyillä toimintaryhmillä, harjoitustiloilla, sopimushinnoilla jne. Vakiintuneimmat yhteistyökumppanuudet ovat vammais- ja kansanterveystyötä toimivien yhdistysten piirissä, joissa yhteistoiminta on alkanut jo vuonna 2015 ja toiminnot jatkuvat edelleen. Kyseisen yhdistyskentän toimijat tarjoavat toisten yhdistysten jäsenille mahdollisuuden osallistua omiin toimintaryhmiinsä. Yhteistyöparien määrä on nyt 12 (v. 2022 11 paria). Toimintamuodoissa on löydetty hyviä yhteistyökonsepteja. Liikuntalautakunnan nykyinen avustusperiaate on yhdistyksiä kannustava ja edistää yhdistysten väliseen yhteistoimintaan.

Liikuntalautakunnan 22.9.2020 § 83 avustusperiaatteissa kohdassa 1.2 Yleiset säädökset on lisäys vuodelle 2020 alkaen. Lisäys on kirjattu seuraavasti: ”Lasten ja nuorten (alle 20 v.) liikuntaan liittyvien avustusten myöntämisen /maksamisen edellytyksenä on seuran/yhdistyksen sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. Sitoutumisehto koskee muun yhdistystoiminnan toiminta-avustusta ja tarkastetaan niiltä yhdistyksiltä, joilla on ollut anomuslomakkeillaan lasten ja nuorten liikuntatoimintaa v. 2022 ja kaikilta uusilta hakijoilta.

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustusta on hakenut lisäksi Paavo Nurmi-keskuksen kannatusyhdistys ry nykyisen toimintakäytännön mukaisesti. Hakemus kohdistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Liikuntalautakunnan 25.10.2022 § 97 avustusperiaatteissa on päätetty seuraavaa: ”Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää kansanterveystyön, vammaisten, pitkäaikaissairaiden, eläkeläisten, maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa tai liikuntaa ja terveyttä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka tukee kaupungin strategisia tavoitteita.” sekä lisäksi ”Liikuntaa ja terveyttä edistävään tutkimustoimintaan ja kehittämistyöhön kohdistuvissa hake-muksissa avustettavan toiminnan tavoitteet määritellään yhteistyösopimuksessa liikuntapalveluiden ja hakijan välillä. Edellä mainitun lisäksi laaditaan toimintasuunnitelma yhteistyösopimukseen perustuen. Yhteistyösopimus voidaan tehdä pitkäjänteiseksi esim. kahden (2) vuoden mittaiseksi, jolloin ehdollinen sopimus kattaa vuodet 2022-2023. Liikuntalautakunta on päättänyt 15.2.2022 § 21 yhteistyö- ja kehittämissopimuksesta vuosille 2022-2023.

Liite 1​Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus jakotaulukko 2023

yhdistysten järjestämän kansanterveystyön, vammaisten, pitkä-aikaissairaiden, eläkeläisten ja maahanmuuttajien säännöllinen liikuntatoiminta sekä liikuntaa ja terveyttä edistävä tutkimustoiminta ja kehittämisavustus

Liite 2​Liikuntapalveluiden ja Paavo Nurmi-keskuksen välinen yhteistyö- ja kehittämissopimus 2022-2023

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä, että avustusmääräraha 70.000€ jaetaan liitteen 1 mukaisesti. Tämän jälkeen ko. määräraha on käytetty kokonaisuudessaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoUrheilu- ja liikuntaseurat
tpvHalonen Esko
tiedMäki-Salminen Miia


Liitteet:

Liiklk § 23
Liite 1:Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus jakotaulukko 2023
Liite 2:Liikuntapalveluiden ja Paavo Nurmi-keskuksen välinen yhteistyö- ja kehittämissopimus 2022-2023