Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2214.02.202313

9981-2022 (02 05 01)

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus v. 2023

Tiivistelmä: -

Liiklk § 22

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen / liikuntasihteeri Päivi Matilainen:

Kaupungin avustustoimintaa ohjaavat seuraavat päätökset:

Kaupunginhallitus 4.4.2016 § 143 kaupungin avustustoiminnan hallintamallin käyttöönotto ja avustusohjeet, liikuntalautakunta 25.10.2022 § 97 toiminta-avustuksen jakoperiaatteet vuodelle 2023 sekä 24.1.2023 määrärahan 534.000€ jako.

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustusvalmistelu on tehty edellä mainitut päätökset ja ohjeistukset huomioiden.

Toiminta-avustuksella tuetaan seurojen harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Määrärahasta 74,12% kohdistuu alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan (v. 2022 74,35%). Avustus edellyttää säännöllistä liikuntaa vähintään kerran (1) viikossa ainakin kolmen (3) kuukauden ajan edellisellä toimintakaudella, mikäli kaupungin ylläpitämistä liikuntapaikkaolosuhteista ei muuta johdu. Liikunnaksi lasketaan valmennettu kilpailuun tähtäävä urheilu- sekä harraste- ja kuntoliikunta. Toiminta-avustuksen myöntämisessä ei ole alarajaa.

Järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi Turun kaupungin vuoden 2023 toiminta-avustusten hakuaikaa on pidennetty 11.11.2022 klo 16:00 asti, jotta hakuaika olisi päättymisajaltaan yhteneväinen hyvinvointialueen avustus-haun kanssa. Hakuajan pidennys koskee kaupunginhallituksen, kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sekä liikuntalautakunnan toiminta-avustuksia.

Hakuaika oli ajalla19.9.2022-11.11.2022 klo 16.00.

Urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustushakemuksia saapui 126 kpl (v. 2022 114 kpl). Hakukierroksen kaikki hakemukset on tarkastettu ja niiltä seuroilta pyydetty lisätietoa, joiden hakemuksissa on ollut epätarkkuuksia ja niillä mahdollisia vaikutuksia avustuslaskentaan. Erillistä kuuden (6) seuran arvontaa lähempään tarkasteluun ei tästä syystä tehty.

Seuroilta pyydetty selvitystä, jos toiminnan muutokset ovat olleet merkittäviä. Selvityksessä on pyydetty tarkistamaan liikuntatoiminnan muuttuneita toimintakuukausia tai harrastajamääriä. Liikuntapalvelujen ostopalvelut on poistettu laskennasta, jos niitä on ilmoitettu.

Turun Latu ry:n avustuskertymä muodostuu säännöllisen liikuntatoiminnan harjoittamisesta lukuina ja rinnastetaan suoritearvoina laskennassa muiden urheiluseurojen käytettyyn nk. pisteen hintaan.

Vuoden 2022 kokonaisliikuntatoiminnan kasvu (kaikki ikäryhmät) on +10,96 % vuoden 2021 liikuntatoimintaan nähden. Aikuisissa vastaava luku on +11,54%, nuorissa +10,65 % ja lapsissa +11,64 %.

Kokonaispistekertymän muutos ja hakijamäärä vaikuttavat pisteen arvoon, joka pienentyy edellisestä vuodesta n. 8 senttiä.

Kaari Taitoluistelijat ry on rekisteröity Turkuun 14.10.2022. Seuran toimintajakso 14.10.-31.12.2022 Turkuun rekisteröityneenä on 2,5 kuukautta, joka ei täytä hyväksyttyä avustusperiaatteen kolmen (3) kuukauden vähimmäisaikaa.

Ko. seuralle liikuntapalvelut esittää starttiavustuksen (200€) myöntämistä vuodelle 2023.

Liikuntalautakunta on lisännyt avustusperiaatteisiin (liiklk 13.11.2018 § 110) seuraavan kohdan:

”Lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien avustusten myöntämisen edellytyksenä on seuran sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn”.

Em. ehto liittyy urheiluseurojen toiminta-avustukseen kiinteästi ja seuran sitoutuminen tarkistetaan kaikilta niiltä uusilta seuroilta, joilla on liitteessä 1 lasten ja nuorten sarakkeissa lukuarvoja ja jotka eivät olleet mukana vuoden v. 2022 haussa.

Liite 1​ Seurojen toiminta-avustuksen jakoehdotus v. 2023.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää edellä esitetyin perustein myöntää liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustukset liitteen 1 mukaan. Tämän jälkeen ko. määräraha on käytetty kokonaisuudessaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoUrheilu- ja liikuntaseurat
tpvHalonen Esko
tiedMäki-Salminen Miia


Liitteet:

Liiklk § 22
Liite 1:Seurojen toiminta-avustuksen jakoehdotus v. 2023.