Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2114.02.202312

12392-2022 (02 05 01)

Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten periaatteiden päivittäminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 21

Erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen:

Aikaisemmat päätökset ja asian tausta

Liikuntalautakunta päätti vuoden 2023 avustamisen periaatteet 25.10.2022 § 97. Harjoitustilavuokrien korvaamisavustusjaon yhteydessä (13.12.2022 § 118) liikuntalautakunta päätti avustusperiaatteiden päivittämisestä siten, että periaatteissa tullaan ottamaan kantaa tilanteeseen, jossa ei-turkulainen urheiluseura tai liikuntaa järjestävä yhdistys rekisteröityy turkulaiseksi tai kyseessä on jokin muu siihen verrattavissa oleva tilanne.

Liikuntalautakunta myöntää avustuksia harkinnanvaraisesti avustusperiaatteisiin ja Turun kaupungin yleisiin avustusohjeisiin perustuen. Yleinen lähtökohta on, että Turun kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä (tekstissä yleisnimitys: yhdistys), jotka on rekisteröity Turkuun sekä joiden toiminta pääasiallisesti toteutuu Turussa.

Muodollisen avustus- ja tukikelpoisuuden arvioinnin lisäksi hakemisen yhteydessä voidaan pyytää toiminnan tosiasiallisen tilanteen kuvausta esimerkiksi siitä, suuntautuuko yhdistyksen toiminta pääosin toiseen kuntaan. Kokonaisarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että yhdistyksen vakiintunut toiminta edistää Turun kaupungin asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia kuntalaissa ja liikuntalaissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päätti (11.4.2022 § 67 ja 12.12.2022 § 249) osana liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksia liikunnan avustusjärjestelmän uudistamisesta. Osana uudistamista päätettiin mm. 7–19-vuotiaille turkulaisille suunnatun harrastekortin käyttöönotosta ohjattuun liikuntaseuratoimintaan sekä harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen huomattavasta korotuksesta, tavoitteellisen tuen ollessa n. 70 % yhdistyksen toteutuneista kuluista. Uudistukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Kuntalaissa säädetään useissa kohdissa kunnan tehtävästä edistää asukkaiden hyvinvointia ja liikuntalaki tukee tätä sääntelyä.

Liikuntalain (390/2015) kunnan vastuita koskevan 5 §:n mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Edellä tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (410/2015) 22 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:ssä tarkoitettua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. (8.7.2022/639)

Päivitetyt periaatteet

Täydennyksinä voimassa oleviin avustusperiaatteisiin (liiklk 25.10.2022 § 97) kohtaan 1.2 lisätään (liite 1):

Yhdistyksen muuttaessa kotikuntarekisteröintinsä toisesta kunnasta Turkuun:

* Liikuntalautakunta arvioi avustuksia myöntäessään tapauskohtaisesti yhdistyksen vakiintuneen toiminnan tosiasiallista luonnetta ja sisältöä, sen vaikutusta turkulaisten hyvinvointiin sekä toiminnan pääasiallista suuntautumiskuntaa. Arviointi perustuu kokonaistarkasteluun huomioiden myös kunnallisen liikuntaolosuhderesurssien tarjonnan suhteessa kysyntään sekä liikunta- ja kuntalain säännökset.

* Liikuntalautakunta päättää harkinnanvaraisesti avustusten myöntämisestä. Tapauskohtaisen kokonaistarkastelun perusteella liikuntalautakunta päättää kunkin hakijayhdistyksen ja avustusmuodon kohdalla hyväksyä tai hylätä avustushakemuksen.

* Liikuntalautakunta päättää mahdollisen avustusosuuden suuruudesta kunkin avustusmuodon kohdalla erikseen.

Yllä olevia periaatteita sovelletaan myös tilanteissa, jossa toisella paikkakunnalla vakiintunutta toimintaa toteuttava yhdistys fuusioituu Turkuun perustetun uuden yhdistyksen kanssa.

Myös Turun kaupungin liikuntapaikkojen vakiovuorojaossa sovelletaan yllä olevia periaatteita tilanteessa, jossa vakiintunutta liikunta- ja urheilutoimintaa toteuttava, toiseen paikkakuntaan rekisteröitynyt yhdistys muuttaa kotikunnakseen Turun tai yhdistyy Turkuun perustetun uuden yhdistyksen kanssa. Tämänkaltaisissa tilanteissa liikuntalautakunta päättää vakiovuorojen yhdistyskohtaisten tuntimäärien jaosta kyseisen lajiolosuhteen osalta. Mahdollisista vakiovuorojaon päätöksen jälkeisistä ja kauden aikana tehtävistä vuorojaon muutoksista vastaa kaupungin liikuntapalvelut vuorojakoperiaatteita noudattaen.

Tapauskohtaisen kokonaistarkasteluun perustuvan harkinnan tarkoitus on, että avustusjaoissa ja kunnallisiin liikuntatiloihin vakiovuoroja myönnettäessä otetaan huomioon kuntalain ja liikuntalain tavoitteet Turun kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Käytäntö on selkeä ja johdonmukainen sekä kohtelee yhdistyksiä yhdenvertaisesti.

Liite 1​Liikuntalautakunnan avustusperiaatteet 2023

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä avustusperiaatteiden päivitykset edellä ja liitteessä 1 esitetyn mukaisesti. Periaatteet koskevat vakiintunutta toimintaa toteuttavia yhdistyksiä, jotka ovat vaihtaneet rekisteröidyn kotikuntansa Turkuun vuonna 2022 tai sen jälkeen. Periaatteet koskevat myös niitä Turun ulkopuolella vakiintunutta toimintaa toteuttavia yhdistyksiä, jotka ovat yhdistyneet vuonna 2022 tai sen jälkeen perustetun turkulaisyhdistyksen kanssa.

Samalla liikuntalautakunta päättää hyväksyä periaatteiden soveltamisen Turun kaupungin liikuntapaikkojen kausittaisiin vakiovuorojakoihin edellä esitetyn mukaisesti. Kunnallisten tilojen vuorojakoperiaatteet päivitetään kokonaisuudessaan omana päätöksenään kevään 2023 aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa Ahmadi Laakson kannattamana teki ehdotuksen, että asia jätetään pöydälle.

Asian pöydälle jättämisen puolesta Ahmadin ja Laakson lisäksi äänestivät Grönroos, Lähteenmäki, Tiitta ja Vehviläinen.

Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Aitta, Beqiri, Häkkinen, Ollila, Ryytty, Sahlberg ja Vähä-Heikkilä.​

Jakelu

tpvAhtiainen Annakaisa
tpvNummi Oskari


Liitteet:

Liiklk § 21
Liite 1:Liikuntalautakunnan avustusperiaatteet 2023