Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta524.01.20235

579-2023 (00 01 04)

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2022

Tiivistelmä: -

Liiklk § 5

Erityisasiantuntija Leena Miettinen:

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan selonteon valmistelussa kukin lautakunta ja sen alainen palvelukokonaisuuden johto kokoavat omien vastuualueidensa tiedot. Kuntalaki (410/2015) määrittelee, että kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden pohjalta. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kunkin palvelukokonaisuuden johtava viranomainen on vastuussa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätöksen (vapaa-aikajohtaja 19.1.2023) 11. luvussa on määritelty sisäisen valvonnan vastuut. Turun kaupunginhallituksen 7.9.2015 § 367 hyväksymän Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakunnan tulee käsitellä ja hyväksyä palvelukokonaisuuden selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista sekä sen kehittämistarpeista.

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan tiedon tuloksellisuus ja tehokkuus, tiedon oikeellisuus ja riittävyys, resurssien tehokas käyttö, omaisuuden turva sekä lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen. Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden itsearviointi vuodelta 2022 on toteutettu sisäisen tarkastuksen ja riskien hallinnan Granite ERM-ohjelmalla. Palvelualueet täyttivät ensin omalta osaltaan ohjelmistoon tietonsa, minkä pohjalta koottiin vapaa-ajan palvelukokonaisuuden selonteko.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden itsearvioinnin perusteella palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on keskimäärin hyvä. Riskit on dokumentoitu Granite ERM-järjestelmään, jossa on määritelty vastuutaho. Moni riskeistä ovat säännöllisessä seurannassa, eikä näitä riskejä voi aikatauluttaa valmiiksi. Arvioinnissa esille tulleet merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät vaihtelevat palvelualueittain. Palvelualueet ovat laatineet mahdollisten sähkökatkojen varalle varautumissuunnitelmat.

Palvelukokonaisuudessa on selvinnyt nuorisopalveluissa yksi väärinkäytös, joka on hoidettu asianmukaisesti ja samalla on tarkistettu sisäisen valvonnan muutostarpeet siltä osin. Väärinkäytös johti työsuhteen päättämiseen. Mahdolliset väärinkäytökset raportoidaan ja käsitellään kaupungin ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa henkilöstöhallinnon ja lakipalveluiden tuella.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden osalta sisäinen valvonta ja riskienhallinta on monelta osin hyvin hallussa. Vuoden 2023 sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa pyritään kehittämään sekä harmonisoimaan palvelualueilla. Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden johtoryhmässä on käsitelty palvelualuekohtaiset selvitykset ja niiden eroavaisuudet/kehittämistarpeet. Sisäistä valvontaa pyritään kehittämään kouluttautumalla kaupungin koulutustarjonnan mukaan. On tarkoitus selvittää palvelualuekohtaisissa selonteoissa todetut koulutustarpeet sekä ohjataan koulutuksiin.

Liite 1​Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selonteko vuodelta 2022

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 1 mukaisen vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2022.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedMiettinen Leena


Liitteet:

Liiklk § 5
Liite 1:Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selonteko vuodelta 2022