Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11413.12.20225

13977-2021 (02 05 00)

Liikuntapalveluiden hinnaston päivittäminen: omatoimituotteet

Tiivistelmä: -

Liiklk § 114

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Tausta

Liikkumattomuuden kustannukset ovat Turussa väkilukuun suhteutettuna n. 112–260 miljoonaa euroa vuodessa (Olympiakomitea 2021). Liikkuminen sekä sen mahdollistaminen ja edistäminen on koko kunnan asia. Liikkumisen, liikunnan harrastamisen, urheilun ja fyysisen aktiivisuuden avulla pystytään edistämään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, ehkäisemään syrjäytymistä, sekä sitä kautta vähentämään sosiaali- ja terveysmenoja.

Turkulaisten liikuntakäyttäytymisen tilaa kuvaa polarisoituminen: osa kaupunkilaisista on fyysisesti aktiivisia arkiliikkujia, joilla on liikunnallisia harrastuksia, kun taas osa ei liiku arjessaan lainkaan. Turkulaisista 20–54-vuotiaista 29 % harrastaa kuntoliikuntaa tai urheilua useita tunteja viikossa ja vastaavasti 24,4 % ei harrasta vapaa-ajallaan lainkaan liikuntaa. Valtakunnallisten tulosten mukaan lasten ja nuorten liikkumissuosituksen saavuttavien määrä vähenee merkittävästi iän myötä: 7-vuotiaat 58 %, 11-vuotiaat 42 %, 15-vuotiaat 15 % ja 16–20-vuotiaat 8 %.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistuksen toteutuessa kaupungin rooli hyvinvoinnin edistämisessä korostuu. Inhimillisen hyvinvointivajeen lisäksi yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle noin 295 000–680 000 €. Hyvinvoinnin tukemisella ja arjen sujumiseen vaikuttamalla voidaan ongelmien ilmaantumista estää ja niistä selviämistä edistää (THL 2017). Liikkumisen aloittaminen ja fyysisesti aktiivinen elämäntapa ovat osa syrjäytymisen ehkäisyä. Liikkumisen ja liikunnan ylläpitämisellä sekä lisäämisellä on suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnaston uudistus on osa Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.22 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kh 28.11.22 § 493). Uudistuksen keskiössä on kaupunkistrategian mukaisten arvojen toteuttaminen sekä jalkauttaminen selkeäksi ja kattavaksi tuotetarjonnaksi, jolla innostetaan ja kannustetaan yhä useampia liikkumaan sekä tuodaan näkyväksi kaupungin tarjoamat monipuoliset liikkumismahdollisuudet.​Tavoitteena on liikunnan kokonaismäärän ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin lisääntyminen.

Omatoimituotteiden hinnoittelu

Omatoimituotteella käsitetään tässä tapauksessa tuote, jolla asiakas maksaa sisäänpääsynsä tullessaan liikkumaan omaehtoisesti Turun kaupungin liikuntapaikkoihin. Liikuntapaikat ovat Impivaaran uimahalli ja kuntosali, Petreliuksen uimahalli ja kuntosali, Samppalinnan ja Kupittaan maauimalat, Paattisten aluetalon kuntosali, Kupittaan urheiluhalli ja kuntosali, Varissuon jäähallin kuntosali sekä Parkinkentän tekojäärata.

Turun kaupungin liikuntapalveluiden tämänhetkinen omatoimituotteiden hinnasto on hyvin laaja. Nykyhinnastossa (oheismateriaali 1) on yhteensä 30 erilaista tuotetta, joilla on 36 erilaista hintaa: 14 kertasisäänpääsyä, kahdeksan 10 kerran latausta, kolme 30 kerran latausta sekä viisi kausituotetta. Nykyinen hinnasto sisältää niin liikuntapaikkakohtaisesti hinnoiteltuja tuotteita kuin eri asiakasryhmille suunnattuja tuotetyyppejä. Sarjalataukset ovat voimassa 1–2 vuotta ostohetkestä. Kausilatausten voimassaoloaika on 3–6 kuukautta. Tietyt tuotteet käyvät erikseen määriteltyihin liikuntapaikkoihin ja ohjaustoimintoihin. Osa tuotteista on tarkoitettu vain tietyille asiakasryhmille.

Moniulotteisuutensa ja kompleksisuutensa vuoksi nykyinen hinnasto on vaikeaselkoinen. Se ei myöskään palvele liikuntapalvelujen käyttäjiä tasavertaisesti. Hinnastoa on päivitetty useita kertoja vuosittain yksittäisten tuotteiden ja tarpeiden osalta, mutta kokonaisrakennetta ei ole huomioitu. Ohjaustoiminnoissa on eri hinnat turkulaisille ja Turun ulkopuolella asuville. Mm. edellä mainittujen seikkojen vuoksi liikkumaan kannustava viestintä ja ohjauspalveluista markkinointi on haasteellisesta.

Esitettävän uudistuksen taustatyö on aloitettu keväällä 2020. Materiaalina on käytetty mm. liikuntapalvelujen alkuvuonna 2022 toteutettua asiakaskyselyä (n = 257), Kimmoke-tuotteeseen liittyvää pro gradu- (n = 272) ja tapaustutkimusta, tilastodataa nykyisen hinnaston tuotteiden myynneistä ja käyntimääristä, suurempien suomalaiskaupunkien liikunnan omatoimituotteiden hinnastoja sekä asiakaskohtaamisissa saatuja palautteita.

Asiakaskyselyyn vastanneista 43 % ilmoitti käyttävänsä kaupungin liikuntapaikkoja 1–2 kertaa viikossa ja 21 % tätä useammin. 32 % hyödynsi liikuntapaikkoja harvemmin kuin kerran viikossa ja 4 % ei lainkaan. Asiakaskyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat tarve edullisille tuotteille sekä tyytyväisyys kausituotteeseen. Yhteisöllisyyden kärkihankkeen liikunnan toimenpideosiossa on ikääntyneitä osallistettu oman liikuntatoimintansa suunnitteluun asukasraadeissa. Raadeissa olleet ikääntyneet olisivat valmiita käyttämän 10–20 € / kk liikuntaan sisältäen kulkemisen harrastukseen.

Asiakaskohtaamisissa usein toivotaan ns. työikäisten kausituotetta, jota tällä hetkellä ei ole, sekä kausituotteita, jotka olisivat voimassa lyhyemmän aikaa kuin puoli vuotta. Esimerkiksi osa nykyistä Seniori-tuotetta käyttävistä ei halua ostaa kahta kuusi kuukautta voimassa olevaa latausta vuoden aikana. Sen sijaan he ostavat yhden kuuden kuukauden latauksen sekä 10 kerran sarjalatauksia, koska eivät halua sitoutua tuotteeseen 12 kuukauden ajaksi.

Verrattaessa suurimpiin kaupunkeihin liikuntapalvelujen hinnastot ovat hyvin monitasoisia ja tuotteita on runsaasti (oheismateriaali 1). Esitettävän hinnaston hintataso on linjassa muiden suurempien kaupunkien kertamaksu- ja sarjatuotteiden kanssa. Kausituotteen osalta esitettävä hinnasto on edullisempi muihin kaupunkeihin verrattuna.

Uusi hinnasto – rakenne ja päälinjaukset

Tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä asiakaslähtöisempi hinnasto, joka kohtelee asiakkaita tasavertaisesti, huomioi eri elämäntilanteissa olevat liikkujat, on rakenteeltaan ymmärrettävä sekä kannustaa liikkumaan säännöllisesti. Hinnaston rakenteen yksinkertaistaminen houkuttelee liikkumaan, kun jokaiselle löytyy helposti omaan arkeen sopiva tuote, jolla pääsee kaikkiin Turun kaupungin liikuntapaikkoihin. Selkeärakenteinen hinnasto myötävaikuttaa liikkumaan aktivoivaan viestintään ja markkinointiin lisäten todennäköisesti myös liikkumiseen määrää. Hintataso on pyritty pitämään nykyistä hinnoittelua vastaavana.

Uuden hinnaston rakenteen (oheismateriaali 1) punaisena lankana on kannustaminen säännölliseen liikkumiseen ja liikuntapaikkojen monipuoliseen käyttöön. Perustuotteita on viisi: kausilataus, 10 kerran sarjalataus, kertamaksu, perhelippu ja Kimmoke. Näistä kausi- ja sarjalatauksessa sekä kertamaksussa on kaksi maksuryhmää: normaali ja alennettu. Tuotteet on luotu asiakaslähtöisesti, saatu palaute huomioiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Lisäksi on tarkasteltu aiempien vuosien myynti- ja käyntitilastoja uutta hinnastoa suunnitellessa.

Päätuotteena on kausilataus, jolla pääsee liikkumaan kaikkiin Turun kaupungin liikuntapaikkoihin neljän kuukauden ajan ostohetkestä. Kausilatauksen normaali hinta on 80 euroa ja alennusryhmille 40 euroa. Mitä enemmän kausilatausta käyttää, sitä edullisemmaksi yhden käynnin hinta tulee. Esimerkiksi liikkumalla kolme kertaa viikossa normaalihintaisen kausilatauksen kertakäynnin hinnaksi tulee 1,67 € ja alennusryhmillä 0,83 €. Liikkumalla kaksi kertaa viikossa kertakäynnin vastaavat hinnat ovat 2,50 € ja 1,25 €.

​10 kerran sarjalataus on tarkoitettu henkilöille, jotka liikkuvat Turun kaupungin liikuntapaikoilla harvemmin kuin kerran viikossa, mutta useammin kuin kerran kuukaudessa. Sarjalataus on voimassa 12 kuukautta ostohetkestä ja sillä pääsee liikkumaan kaikkiin Turun kaupungin liikuntapaikkoihin. Sarjalatauksen normaali hinta on 60 euroa ja alennusryhmille 30 euroa, kertakäyntien hintojen ollessa 6 € ja 3 €.

​Jokaiseen kaupungin liikuntapaikkaan on myös mahdollista mennä kertamaksulla, joka oikeuttaa yhteen sisäänpääsyyn kyseiseen liikuntapaikkaan. Normaali kertamaksu on 8 euroa ja alennusryhmillä 4 euroa. Perheenä liikkuvien on mahdollista ostaa 16 euron hintainen perhelippu, joka oikeuttaa yhden aikuisen ja 1–4 lapsen tai kahden aikuisen ja 1–3 lapsen sisäänpääsyyn.

Kertasisäänkäynnin voi maksaa uudessa hinnoittelussa myös mobiilisti. Kevyen palvelutason liikuntapaikkojen mobiilikertamaksu on 3,50 euroa / henkilö. Korkean palvelutason liikuntapaikoilla normaali mobiilikertamaksu on 8 euroa / henkilö ja alennusryhmien 4 euroa / henkilö. Kevyen palvelutason liikuntapaikkoja ovat tämänhetkisessä liikuntapaikkaverkossa Varissuon jäähallin, Paattisten aluetalon ja Petreliuksen uimahallin kuntosalit sekä Parkin tekojääkenttä. Korkean palvelutason liikuntapaikaksi luetaan Kupittaan urheiluhalli. Uimahalleissa ja maauimaloissa mobiilikertamaksu ei toistaiseksi onnistu sisäänpääsyyn ja pukukaappeihin käytettävien rannekkeiden vuoksi.

Kimmoke (oheismateriaali 2) on vähävaraisten, heikompiosaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien liikkumaan aktivoinnin työkalu. Syksyllä 2013 käyttöönotettu tuote on tarkoitettu 17–64-vuotiaille turkulaisille, jotka saavat tiettyjä Kelan etuuksia, kuten työttömyysturvaa, perustoimeentulotukea ja takuueläkettä. Kimmoke-rannekkeella pääsee liikkumaan Turun kaupungin liikuntapaikkoihin kerran päivässä ennen klo 15.30. Tuotteeseen kuuluvalla Kimmoke-kortilla pääsee nauttimaan kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamista kulttuuri- ja urheiluelämyksistä sekä osallistumaan ohjattuun liikuntaan. Kimmoke-tuote jatkaa myös uudistetussa hinnastossa: kuuden kuukauden Kimmoke maksaa 45 euroa.

Muutos nykyhinnoitteluun

Nykyiseen hinnastoon verrattaessa (oheismateriaali 1) omatoimituotteiden määrä vähenee 30 tuotteesta viiteen (5). Kausi- ja sarjalatauksen sekä kertamaksun hinnoittelu kahteen ryhmään (normaali ja alennettu) selkeyttää asiakkaille, minkä hintainen tuote on. Hinnoittelu on tasavertainen asiakasryhmien kesken ja huomioi erilaisissa elämäntilanteissa olevat henkilöt. Liikuntapaikkakohtaisista tuotteista luopuminen avaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia: yhdellä sisäänpääsytuotteella pääsee liikkumaan kaikkiin Turun kaupungin liikuntapaikkoihin. Täysin uutena tuotteena on paljon toivottu työikäisille suunnattu kausilataus sekä kaikkien alennusryhmien kausilataus.

Nykyisistä kausilatauksista Seniori-tuote säilyy. Sen kertaostohinta pysyy samana (40 €) ja voimassaoloaika lyhenee nykyisestä kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Kausilatauksen voimassaoloajan lyhentäminen neljään kuukauteen madaltaa kynnystä ostaa tuote. Opiskelijat saavat uudessa hinnoittelussa alennusryhmään kuuluvina neljän kuukauden kausilatauksen 40 eurolla. Nykyinen maauimalakausilataus erillisenä tuotteena poistuu, mutta uudella kausilatauksella pääsee käyttämään myös maauimaloita aiempaa edullisempaan (-10–60 %) hintaan. Nykyhinnaston lasten sisäänpääsymaksut sisältyvät uuden hinnoittelun alennusryhmiin.

​Kimmoke on oma tuotteensa vähävaraisten ja heikompiosaisten aktivoinnin työkaluna kaupungin eri palvelukokonaisuuksien kesken. Kimmoke-tuote jatkuu uudessa hinnastossa kuuden kuukauden voimassaoloajalla. Indeksikorotuksen myötä hinta nousee nykyisestä 39 eurosta 45 euroon (n. +15 %).

​10 kerran sarjalatauksia myydään tällä hetkellä kolmea erilaista: Impivaaran uimahalliin, muihin uimalaitoksiin ja kuntosaleihin (sis. Petrelius, Samppalinnan ja Kupittaan maauimalat, Varissuon jäähallin kuntosali, Paattisten aluetalon kuntosali sekä Kupittaan urheiluhalli ja kuntosali) sekä Parkinkentän tekojääradalle. Uudessa hinnoittelussa nykyhinnat (normaali hinta 60 € ja 40 € / alennusryhmä 40 € ja 24 €) yhdistetään kahteen maksuryhmään: normaali hinta 60 € ja alennusryhmät 30 €. Sarjalataus käy kaikkiin Turun kaupungin liikuntapaikkoihin.

​Kertamaksutuotteiden osalta nykyiset liikuntapaikkakohtaiset hinnat (2,01–8 €) yhdistetään kahteen eri maksuryhmään (normaali hinta 8 € ja alennusryhmät 4 €). Kertasisäänkäynnin voi maksaa osassa liikuntapaikoista myös mobiilisti, jolloin käynti määräytyy liikuntapaikan palvelutason mukaan: kevyt palvelutaso 3,50 € / henkilö ja korkea palvelutaso 4 € tai 8 € / henkilö.

​Nykyhinnastosta poistuvat 30 kerran sarjalataukset (60–150 €), jotka käyvät vain Impivaaran uimahalliin, sekä Parkinkentän tekojääradan 10 kerran sarjalataus (16 €), joka käy vain Parkinkentälle talvisin. Uudistetussa hinnastossa Parkinkentän tekojäärataa voi käyttää kertamaksulla sekä kausi- ja sarjalatauksilla, joilla pääsee muihinkin Turun kaupungin liikuntapaikkoihin. Esimerkiksi kausilatauksella pääsee Parkille koko luistelukauden ajan päivittäin. Nykyinen matkapuhelimella soittamalla maksettava sisäänpääsy poistuu Parkinkentältä.

Muutosten vaikutus nykytilanteeseen

Uudistuksen päätavoitteena on kannustaa eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä liikkumaan säännöllisesti Turun kaupungin liikuntapaikoilla. Tähän pyritään muuttamalla omatoimituotteiden hinnoittelun rakennetta niin, että tuotevalikoima on aiempaa selkeämpi ja palvelee laaja-alaisemmin nykyistä suurempaa asiakasmäärää. Pyrkimyksenä on, että tuotemyynnin painopiste siirtyisi kertamaksu- ja sarjalataustuotteista kausilatauksiin, jotka kannustavat säännölliseen liikkumiseen edullisesti.

Liikkumattomuuden vähenemisen lisäksi on tärkeä tarkastella uudistusta talouden näkökulmasta. Turun kaupungin liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnoittelua ei ole muutettu vuoden 2016 jälkeen. Elinkustannusindeksin muutokset huomioiden yleinen hintataso on noussut viimeisen kuuden vuoden aikana n. 15 %. Viime vuosina liikuntapalvelujen järjestämisen kulut ovat kasvaneet aiheuttaen nettotulojen laskemisen ja tuoden näin lisätarvetta veronmaksajien panostukselle. Esimerkiksi yhden henkilön käynti uimalaitoksissa maksaa kaupungille n. 4,40 euroa saaduista tuloista huolimatta. Tämän vuoksi on tärkeää päivittää liikuntapalvelujen tulonmuodostuksen kokonaisrakennetta nykyistä kestävämpään suuntaan, jotta myös nettotulot saadaan vakaammalle pohjalle.

​Liikuntapalvelujen hinnaston uudistuksen tavoitteena ei ole korottaa hintoja, vaan luoda uusi tuoterakenne ja sen hinnoittelumalli, joka houkuttelee eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä liikkumaan. Tuoterakenne on suunniteltu niin, että se huomioi laaja-alaisesti erilaiset asiakasryhmät sekä varusteluiltaan ja palveluiltaan eritasoisten liikuntapaikkojen käytön. Malli joustaa niin liikuntapaikkojen kuin asiakasryhmien mahdollisissa muutoksissa: uudet / muuttuvat liikuntapaikat ja asiakasryhmät voidaan sisällyttää osaksi hinnoittelumallia ilman, että täytyy luoda uusia sisäänpääsytuotteita. Tuoterakennetta uudistamalla pyritään aktivoimaan ihmisiä liikkumaan nykyistä enemmän sekä lisäämään liikuntakertojen määrää harrastamisen kokonaiskustannusten nousua hilliten.

​Seniori-tuotteen osalta on pohdittu, miten latauksen voimassaoloajan lyheneminen nykyisestä kuudesta (6) kuukaudesta uuden hinnoittelun neljään (4) kuukauteen vaikuttaa tuotteen ostomääriin sekä käyttäjien liikunta-aktiivisuuteen (oheismateriaali 2). Vuoden 2022 tilastojen mukaan n. 11 % Seniori-tuotteeseen oikeutetuista 65 vuotta täyttäneistä turkulaisista käyttää tuotetta. Vuonna 2019 Seniori-tuotteen hankki kerran n. 2​700 henkilöä (54 %) ja kaksi kertaa n. 2​300 henkilöä (46 %). Seniori-tuotetta käytti siis kuusi kuukautta n. 6,8 % väestöstä ja 12 kuukautta n. 5,8 % väestöstä. Tilasto-otannan mukaan tuotteen käyttö on aktiivisinta kahden ensimmäisen kuukauden aikana ostosta. Rahallisesta näkökulmasta tarkasteltuna nykyhinnoittelussa yhden kuukauden hinta Seniori-tuotteessa on n. 6,67 euroa. Uudessa hinnoittelussa yhden kuukauden hinnaksi kausilatauksella tulisi 10 euroa. Kertaostohinta on sekä nykyisessä että esitetyssä hinnoittelussa sama 40 €.

Tilastoihin ja asiakaskohtaamisiin pohjautuen on perusteltua arvioida, että kokonaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna neljän (4) kuukauden voimassaoloaika ei vähentäisi tuotteen ostomääriä. Päinvastoin kausituotteen sitoutumisajan ollessa lyhyempi sekä hinnoittelun ollessa edullinen kaikille asiakasryhmille, hankittujen kausituotteiden määrän ennustetaan kasvavan uuden hinnaston myötä lisäten myös liikuntakäyntien vuosittaista määrää. Neljän kuukauden kausi mahdollistaa esim. kesäkuukaudet kaupungista poissa olevalle tai ulko-/luontoliikuntaan keskittyvälle tuotteen, jossa hän maksaa vain käyttämästään ajasta.

​Kimmoke-tuote (oheismateriaali 2) on osa Turun pormestariohjelman mukaista kaikkien ihmisten yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvon edistämistä. Se sisältyy kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteisiin. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työikäisten palveluiden valmistelulautakunnassa päätettiin täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, johon voidaan harkinnanvaraisesti huomioida kaupungin alueella tarjottava palvelu, kuten Kimmoke. Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen Kimmoke jatkaa yhtenä perustuotteena myös uudessa hinnastossa. Se toimii tärkeänä työkaluna heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä niin liikkumisen kuin yhteisöllisyyden lisäämisen kautta. Kimmoketta käytetään osana syrjäytymisen ehkäisyä kaupungin sosiaalipalvelujen kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnoissa ja monikulttuurisesti kuntouttavassa toiminnassa, minkä vuoksi tuotteen voimassaoloajan tulee olla kuusi (6) kuukautta.

​Liikkumattomuuden vähenemiseen ja liikuntakäyntien lisäämiseen vaikuttavat hinnaston rakenteen ohella myös kaupungin liikuntapaikkaverkon tilanne, liikuntapaikkojen tarjonta ja palvelujen sisällöt. Jotta tuote on houkutteleva, tulee puitteet ja sisältö olla kunnossa. Nykyaikaiset ja monipuoliset liikuntapaikat innostavat liikkumaan. Alueellisesti kattavat liikuntaolosuhteet tarjoavat mahdollisuuden lähiliikuntaan. Sosiaaliset kanssakäymiset lisäävät yhteisöllisyyttä vähentäen syrjäytymistä. Laadukas ohjaus edistää motivaatiota jatkaa liikkumista säännöllisesti. Nämä ja monet muut hyödyt näkyvät asiakkaille nykyistä paremmin, kun omatoimituotteiden hinnasto on johdonmukainen, helppolukuinen ja siitä pystyy viestimään selkeän innostavasti. Viestinnän vaikuttavuuden lisäämiseksi on myös tärkeä päivittää käytössä olevaa liikuntapalvelujen asiakastietohallintajärjestelmää hinnoittelumallin uudistamisen yhteydessä.

Ensimmäisenä uuden hinnaston käyttöönottovuotena tavoitteena on nostaa omatoimituotteilla tehtyjä käyntimääriä vuodesta 2021 n. 50 prosenttia. Jos tavoitteeseen päästään, omatoimituotteista saadut tulot kasvaisivat arvioidusti n. 30 %. Tuotemyynnin keskiarvohinta nousisi n. 3,26 euroa (n. 30 %) ja käyntikohtainen keskiarvohinta laskisi n. 0,58 euroa (n. 14 %). Myyntitapahtumakohtainen käyntimäärä kasvaisi n. 1,33 käyntiä (n. 51 %).

​Liikuntapalvelujen ns. huippuvuoteen 2019 verrattuna uuden hinnaston arvioidut luvut ovat maltilliset. Vuoden 2019 toteumaan nähden uuden hinnaston arvioitu tuloennuste on n. 10 % alhaisempi, myyntimäärän ollessa n. 35 % pienempi ja käyntejä on n. 10 % vähemmän. Huippuvuoden taso ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole realistinen tavoite ottaen huomioon mm. koronapandemian aiheuttamat muutokset ihmisten liikuntakäyttäytymiseen sekä viime aikojen yhteiskunnalliset kriisit ja niiden tuomat talousvaikutukset mm. ostovoimaan. Lisäksi ns. vanhat tuotteet ovat vielä osittain käytössä ensimmäisenä uuden hinnaston käyttöönottovuotena. Ensimmäisen vuoden jälkeen, kun tuoterakenne on vakiintunut, tavoitellaan vuoden 2019 lukuja korkeampia käyntimääriä.

Päätökset ja aikataulu

Liikuntapalvelujen omatoimituotteiden hinnasto uudistetaan. Uudessa hinnastossa on viisi perustuotetta: kausilataus, 10 kerran sarjalataus, kertamaksu, perhelippu ja Kimmoke.

Liikuntalautakunta päättää keväällä 2023 uuden hinnaston yksityiskohdista, kuten tuotteiden hinnoista ja sisällöistä sekä hinnaston periaatteista. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2024.

Hinnoittelumallin uudistamisen yhteydessä myös käytössä olevaa liikuntapalvelujen asiakastietohallintajärjestelmä päivitetään vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia.

Oheismateriaali 1​Liikuntapalvelujen hinnaston uudistaminen: Liikkumaan aktivoinnin omatoimituotteet

Oheismateriaali 2​Liikuntapalvelujen omatoimituotteet: Seniori ja Kimmoke

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn liikuntapalvelujen omatoimituotteiden uuden hinnaston tuoterakenteen. Tuotteiden ja palveluiden hinnoista ja sisällöistä sekä hinnaston periaatteista liikuntalautakunta päättää keväällä 2023. Omatoimituotteiden uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti,että analyysi kuudennesta vaihtoehdosta, eli vuosimaksu kertaostoksena, tuodaan päätettäväksi hinnaston periaatteiden päätöksenteon yhteydessä.​​

Jakelu

tpvAhtiainen Annakaisa
tiedMäki-Salminen Miia
tpvNummi Oskari
tiedSitaru-Niemi Jaana