Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11813.12.20229

775-2022 (02 05 01)

Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 2022

Tiivistelmä: -

Liiklk § 118

Erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen:

Tausta

Turun kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseuroja subventoiduin liikuntatilahinnoin. Alle 20-vuotiaiden liikuntavuorot ovat pääasiallisesti käyttäjille maksuttomia ja yli 20-vuotiaiden vuorot ovat taloudellisesti kaupungin tukemia. Suhteutettuna liikuntatilojen käyttötuntihintalaskelmat vuorojen määrään saadaan teoreettisiksi euromääräisiksi tilasubventioiksi noin 5​miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (vuosi 2019). Kaupunki ei kuitenkaan pysty tarjoamaan kunnallisesta liikuntapaikkaverkosta tarvittavia lajiharjoitteluolosuhteita kaikille käyttäjille. Tästä johtuen liikunta- ja urheiluseurat hyödyntävät toiminnassaan yksityis- tai yhdistysomisteisia harjoitustiloja.

Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen on tarkoitettu turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan lajiharjoitteluolosuhdekustannuksien tukemiseen. Avustuksella tuetaan harjoitustilakustannuksia, jotka syntyvät kunnallisten liikuntatilojen ulkopuolisesta käytöstä, kun kaupungilla ei ole tarjota sopivaa lajiharjoitteluolosuhdetta. Avustuksella pyritään siihen, että harjoitustilakustannuksia tukemalla, liikuntatiloista aiheutuvat maksut eivät nostaisi liikkumisen hintaa lajeissa, joiden käyttäjille ei ole tarjota kunnallisia liikuntatiloja tai joille kunnallisia liikuntatiloja on hyvin puutteellisesti. Tavoitteena on mahdollistaa käyttäjien tasavertainen tukeminen lajista riippumatta.

Avustusmäärärahalla tuetaan kustannuksia, jotka syntyvät kunnallisten lajiharjoitustilojen ulkopuolisten liikuntatilojen todellisista tila- ja kenttävuokrista sekä käyttömaksuista. Tila- ja kenttävuokrat huomioidaan alle 20-vuotiaiden toiminnan osalta. Käyttömaksuissa hyväksyttävät kustannukset huomioidaan suhteessa seuran/yhdistyksen alle 20-vuotiaiden toiminnan määrään. Erityisryhmien vesivoimistelu- ja uintitoimintaa järjestävien yhdistysten tilakustannusten osalta huomioidaan kaiken ikäisten harrastusryhmien kulut.

Avustuskategoriat ja vuoden 2022 avustusmäärärahat

Avustusten myöntämistä tukeva ohjeisto on kolmitasoinen. Siihen sisältyvät 4.4.2016 § 143 kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkitasoinen yleisohjeistus ja avustusten periaatteet (viimeisin päivitys kh 11.10.22 § 423), palvelukokonaisuuskohtaiset lautakuntien vahvistamat jakoperiaatteet sekä näitä täydentävät käytännön toimintatapaohjeet. Liikuntalautakunta on päättänyt 28.9.2021 § 76 harjoitustilavuokrien korvaamiseen tarkoitetun avustuksen jakoperiaatteista sekä sen päivityksistä 27.9.2022 § 82. Lisäksi avustusjärjestelmän kokonaisuudistamiseen liittyen on päätetty harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen päivittämisestä vuonna 2023 (liiklk 19.4.2022 § 34) sekä esitetty päälinjauksiin muutoksia vuodesta 2025 alkaen (kh 28.11.2022 § 493).

Liikuntalautakunta on päättänyt 18.1.2022 § 5 määrärahavarauksesta 642​951,55 euroa harjoitustilavuokrien korvaamiseen. Tämän lisäksi liikuntalautakunnan alaisista muista avustusmuodoista on jakamatta seuraavat vuoden 2022 määrärahat: tapahtuma-avustus 15 643 euroa, koulutusavustus 1​965,93 euroa, vammaisavustaja-avustus 1 800 euroa, nuoren urheilijan stipendi 525 euroa ja liikuntapaikkarakentamisen avustus 12​564,33 euroa. Jakamatonta avustusmäärärahaa on siis 32 498,26 euroa. Tämä summa siirretään harjoitustilavuokrien korvaamisen avustusmomenttiin, jolloin käytettävissä on yhteensä 675 449,81 euroa.

Harjoitustilavuokrien korvaamisavustusten jaossa on käytetty liikuntalautakunnan päätöksen 11.12.2018 § 126 lajeihin perustuvaa jakoa avustuskategorioiden I ja II välillä. Kategorian I lajeille ei ole tarjolla kunnallisia lajiharjoitteluolosuhdekriteerit täyttäviä liikuntatiloja tai niitä on riittämättömästi. Tavoitetasona on 55–60 % avustus hyväksytyistä kustannuksista. Kategoriassa II ovat lajit, joille on tarjolla kunnallisia harjoitteluolosuhteita, mutta jotka hyödyntävät harjoittelussaan myös muita lajiharjoitteluolosuhteita. Tavoitetasona on 5–10 % avustus hyväksytyistä kustannuksista. Avustusprosentit määrittyvät anojien hyväksyttävien kustannusten määrän suhteessa jaettavaan määrärahaan. Hyväksyttävät kokonaiskulut vuonna 2022 ovat kategoriassa I n. 9 % ja kategoriassa II n. 13 % suuremmat vuoteen 2021 verrattuna. Tämän seurauksena kategorian I avustusprosentti on suhteessa hieman pienempi verrattuna vuoteen 2021.

Vuoden 2022 avustusjako

Avustusanomuksia on jätetty määräaikaan 31.10.2022 mennessä yhteensä 63 kpl (liite 4). Näistä kategoriassa I käsitellään 41 kpl (liite 1) ja kategoriassa II 13 kpl (liite 2). Lisäksi kolme hakemusta käsitellään osittain molemmissa kategorioissa tiettyjen harjoitusolosuhteiden ominaisuuksien mukaan. Kuusi anomusta hylätään, koska ne eivät täytä avustuskriteereitä (liite 3). Ennakonnostoa on saanut vuoden 2022 aikana kolme seuraa/yhdistystä.

Ensisijaisesti avustusta myönnetään Turussa sijaitsevien liikuntapaikkojen käyttöön. Liikuntalautakunnan 27.9.2022 § 82 päätöksellä avustusta voidaan myöntää myös Turun ulkopuolella sijaitsevien liikuntaolosuhteiden kuluihin, jos vastaavia Turussa sijaitsevia liikuntaolosuhteita ei ole tarjolla tai niitä on tarjolla riittämättömästi ja seura/yhdistys joutuu tämän vuoksi hankkimaan liikuntatilaa muista kaupungeista. Turun ulkopuolisen liikuntapaikan käyttö arvioidaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. liikuntapaikan ja -vuorojen tarve sekä turkulaisten vastaavien liikuntatilojen saatavuus kyseisenä ajankohtana. Arviointi tehdään vuosittain harjoitustilavuokrien korvaamisavustuskäsittelyn yhteydessä.

Hakijakohtaiset tiedot hyväksytyistä ja/tai hylätyistä kuluista löytyvät liitteistä 1, 2 ja 3. Jääurheilun osalta jäähallien kuluja ei ole hyväksytty muiden kaupunkien jäähalleista huhti-, touko-, kesä- ja heinäkuussa, koska tällöin Turun kaupungin Impivaaran ja/tai Varissuon jäähalleissa oli tarjolla vuoroja (varausasteet huhtikuu: 59 %, toukokuu: 31 %, kesäkuu: 55 %, heinäkuu: 62 %). Yhteensä hyväksyttäviä ulkopaikkakuntien liikuntapaikkojen käytöstä kertyneitä kuluja on 243​796,96 euroa (n. 11 % kaikista kuluista). Näistä 80​357,50 euroa (n. 3,7 %) muodostuu kohteista, joiden kulut huomioidaan ensimmäistä kertaa periaatepäivityksen (liiklk 27.9.2022 § 82) myötä (jää- ja jalkapallohallit). Loppuosa 163​439,46 € (n. 7,4 %) koostuu moottoriurheilun ja tenniksen Turun ulkopuolella sijaitsevista liikuntaolosuhdekuluista.

Vuoden 2022 avustusprosentit ovat:

Kategoria I​ 48,41 %

Kategoria II 5,00 %

Turkulainen seura/yhdistys

Harjoitustilavuokrien korvaamisavustukset myönnetään harkinnanvaraisesti avustusperiaatteisiin ja yleisiin avustusohjeisiin perustuen. Yleinen lähtökohta on, että Turun kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä, jotka on perustettu sekä rekisteröity Turkuun ja joiden toiminta lähtökohtaisesti toteutuu Turussa. Yleisesti voidaan todeta, että eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna on kyseenalaista ja reilun pelin urheiluhenkisyyden vastaista ”muuttua” turkulaiseksi seuraksi/yhdistykseksi vaihtamalla rekisteröityä kotikuntaa suurempien avustusten tai parempien ja edullisempien harjoitusvuorojen toivossa. Seuran/yhdistyksen toiminta ei muutu turkulaiseksi, vaikka seura rekisteröidään toisesta kaupungista Turkuun.

Aiempina vuosina harjoitustilavuokrien korvaamisavustusta saaneiden turkulaisseurojen/-yhdistysten turkulaisten harrastajien osuus kaikista seuran/yhdistyksen alle 20-vuotiaista harrastajista vaihtelee noin 15–100 % välillä. Seurat/yhdistykset käyttävät toiminnassaan pääsääntöisesti Turussa sijaitsevia liikuntapaikkoja. Avustuksen piirissä on kuitenkin muutamia turkulaisseuroja/-yhdistyksiä, jotka käyttävät lajiharjoittelun pääolosuhteenaan liikuntapaikkaa, joka ei sijaitse Turussa johtuen harjoitusolosuhteiden puuttumisesta tai niiden riittämättömästä tarjonnasta.

Kaari Taitoluistelijat ry (entinen Kaarinan Taitoluistelijat ry) on vuonna 2003 Kaarinaan perustettu seura, joka vaihtoi nimensä ja rekisteröi Turun kotikunnakseen 14.10.2022. Seura hakee ensimmäistä kertaa liikuntalautakunnan avustusta vuoden 2022 liikuntatilakulujen korvaamiseen. Kaari Taitoluistelijat ry käyttää alle 20-vuotiaiden lajiharjoittelussa Kaarinassa ja Turussa sijaitsevia jäähalleja. Noin 31,50 % seuran vuoden 2022 liikuntatilakuluista koostuu turkulaisten jäähallien jäävuorokuluista. Noin 17 % seuran alle 20-vuotiaista harrastajista on turkulaisia. Seura on saanut avustusta mm. liikuntatilavuokriin Kaarinan kaupungilta vuonna 2022 (Kaarinan tekninen lautakunta 3.5.2022 § 64).

Tilastollisesti Kaari Taitoluistelijat ry täyttää avustusperiaatteiden mukaiset kriteerit Turkuun rekisteröitymisen, liikuntapaikkojen käytön ja turkulaisten harrastajamäärien osalta, kuten muutkin avustuksen piirissä olevat seurat/yhdistykset. Näin ollen seuran hakemus olisi perusteltua huomioida rekisteröitymisestä alkaen 14.10.–31.12.2022 väliseltä ajalta. Vuoden 2022 harjoitustilavuokrien korvaamisavustusta ei kuitenkaan myönnetä Kaari Taitoluistelijat ry:lle (liite 3), koska seura on saanut vuoden 2022 toimintakauteen Kaarinan kaupungilta rahallista tukea mm. liikuntatilavuokriin.

Ehdotus avustuksen jakamiseksi vuonna 2022:

Liite 1​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kategoria I

Liite 2​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kategoria II

Liite 3​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ehdotus avustusanomusten hylkäämisestä

Liite 4​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anojat, lajit, paikat ja kustannukset

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää 18.1.2022 § 5 tehtyä vuoden 2022 avustusmäärärahajakoa koskevaa päätöstä muuttaen siirtää edellä mainitut muista avustusmuodoista säästyvät määrärahat 32 498,26 euroa harjoitustilavuokrien korvaamisavustukseen.​

Lisäksi liikuntalautakunta päättää jakaa 675 449,81 euron avustusmäärärahan turkulaisten urheilu- ja liikuntaseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten harjoitustilakustannuksiin liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi liikuntalautakunta päättää hylätä anomukset tai osat anomuksista liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi liikuntalautakunta päätti yksimielisesti edellyttää, perustuen kaupunginvaltuuston 12.12.2022 tekemään merkittävään päätökseen koskien liikunnan avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallin uudistamista, että avustusperiaatteiden päivittämistä valmistellaan siten, että periaatteissa otetaan kantaa tilanteeseen, jossa ei-turkulainen urheiluseura tai liikuntaa järjestävä yhdistys rekisteröityy turkulaiseksi tai kyseessä on jokin muu siihen verrattavissa oleva tilanne. Asia tulee tuoda päätöksentekoon pikimmiten.

​​

Jakelu

aoUrheilu- ja liikuntaseurat
tpvAhtiainen Annakaisa
tiedKalmari Markus
tiedMäki-Salminen Miia


Liitteet:

Liiklk § 118
Liite 1:Kategoria I
Liite 2:Kategoria II
Liite 3:Ehdotus avustusanomusten hylkäämisestä
Liite 4:Anojat, lajit, paikat ja kustannukset