Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3619.04.20227

4690-2022 (02 02 00)

Ulkoliikuntapaikkainvestoinnit 2023-2026

Tiivistelmä:

Liikuntalautakunnalle esitetään ulkoliikuntapaikkakohteiden toteuttamista kaupungin vahvistetun investointiohjelman puitteissa vuosina 2023-2026. Vuoden 2023 osalta kohteet esitetään myös tärkeysjärjestyksessä. Ulkoliikuntapaikkojen peruskorjauksiin on käytettävissä kaupunkiympäristötoimialalla 700 000 €/vuosi, jaksolla 2023€2026. Suurimpia kohteita tällä aikavälillä ovat Hirvensa-lon kuntoportaat, BMX-radan peruskunnostaminen, Paattisten ulkoliikuntapaikka sekä uusi skeittipaikka Turkuun. Näiden kohteiden lisäksi peruskorjataan myös muita ulkoliikuntapaikkoja sekä kuntoratoja.

Liiklk § 36

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja liikuntasuunnittelija Nea Fagerlund:

Turun kaupungilla on laaja liikuntapaikkaverkosto, josta ulkoliikuntapaikkojen osuus on suuri. Ulkoliikuntapaikkoja on yli 300, kuntoratoja ja ulkoilureittejä on yhteensä yli 150 kilometriä. Tämän olemassa olevan ulkoliikuntapaikkaverkoston peruskorjauksiin ja kehittämiseen on vuosittain varattu noin 700 000 euroa. Käytännössä varat ovat liikunnan kohteisiin osoitettu kaupunkiympäristötoimialan hallinnoimasta budjetista. Tämän lisäksi ulkoliikuntapaikoista maksetaan maanvuokran perusosaa neliöihin perustuen. Liikuntapalvelukeskus vastaa haltijana myös ulkoliikuntapaikkojen ylläpidosta, johon osoitetut resurssit mitoitetaan liikuntapalvelujen talousarviossa. Investointitaso vaikuttaa siis myös liikuntapalvelujen käyttötalouteen vuokrien ja ylläpidon muodoissa.

Valmistelu vuorovaikutteisesti ja toteutus toimialojen yhteistyönä

Ulkoliikuntapaikkoihin kohdistuu enemmän kehittämis- ja peruskorjaamispaineita, kun olemassa olevalla budjetoinnilla voidaan vuosittain toteuttaa. Näitä tarpeita syntyy yhteiskunnan muuttaessa sekä kaupungin kasvaessa ja kehittyessä. Liikuntapalveluilla on laaja tietokanta nykyisen liikuntapaikkaverkoston tilanteesta ja sen kehittämistarpeista, joita tulisi liikuntapaikkaverkostossa toteuttaa lähiaikoina ja pidemmällä aikavälillä. Tarpeita ulkoliikuntapaikkaverkoston kehittämiseksi tuovat esiin muun muassa kaupungin asukkaat, liikunta- ja urheiluseuratoimijat, liikuntapalveluiden oma henkilöstö sekä kaupungin muut toimialat. Näiltä sidosryhmiltä saapuneita kehitysehdotuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan tulevien vuosien investointeja suunniteltaessa. Osallistamisen merkitys korostuu erityisesti hankkeissa, joissa suunnitellaan suurempia kokonaisuuksia. 

Liikuntapaikkainvestointeihin varattu vuosittainen määräraha riittää kattamaan vain osan koko verkoston kehittämistarpeista, joten kohteet joudutaan valitsemaan tarkkaan. Heikompikuntoisimpia ja vähällä käytöllä olevia liikuntapaikkoja joudutaan myös karsimaan, jos niiden peruskorjaamiseen ei riitä resurssit. Priorisoimisessa sovelletaan liikuntapaikkasuunnitelmassa läpinäkyviksi tehtyjä periaatteita painottaen liikuntakeskuksia, aluekeskuksia, kuntoratoja sekä kaupungin yhteisiä kehityshankkeita. Kaavoituksen suuntaukset ja väestöennusteet huomioidaan myös.

Liikuntalautakunta päättää ja priorisoi kohteet, joihin määräraha sidotaan. Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentaminen tilaa yleis- ja rakennussuunnittelun toimialan toteutussuunnittelusta ja rakennuttaa urakat kilpailuttamalla. Toteutussuunnitteluyksikkö koordinoi suurten suunnitelmien hankinnat konsulttitoimistoilta, mutta pienempiä rakennussuunnitelmia yksikössä tehdään myös omana työnä. Kaikki vaiheet työstetään tiiviissä yhteistyössä toimialojen kesken.

Vuoden 2023 suurimpina kohteina Hirvensalon kuntoportaat ja BMX-radan peruskunnostaminen

Ensi vuoden suurimpina investointeina on kuntoportaiden rakentaminen Hirvensaloon sekä Kupittaan BMX-radan peruskunnostaminen. Kummankin hankkeen suunnittelu tehdään vuoden kuluvan vuoden 2022 aikana.

Verkoston tasapuolista peruskunnostamista

Muita vuosien 2023–2026 suurimpia kokonaisuuksia ovat Paattisten ulkoliikuntapaikan kehittäminen sekä kaupungin skeittiolosuhteiden parantaminen. Suurimpien hankkeiden lisäksi investointilistoilla on useita muita kohteita, kuten kuntoratojen peruskunnostamisia, ulkokuntosaleja, tekonurmikenttien uusimisia sekä tenniskenttien peruskorjaamisia.

Vuosien 2023–2026 aikana kunnostetaan liikuntapalvelukeskuksen omana työnä Lausteen, Luolavuori-Ispoisten, Suikkilan sekä Hirvensalon kuntoratoja. Tekonurmikentistä tullaan uusimaan sekä Urheilupuiston yläkenttä että Kupittaa 5 lämmitettävä tekonurmikenttä ja nykyiset pinnat tullaan kierrättämään nappulakokoisille tekonurmikentille.  Lisäksi investointilistalla on kaupungin tenniskenttiä, joiden asvalttipinta tullaan vaihtamaan hiekkatekonurmeksi. Hiekkatekonurmi on pelaajaystävällinen sekä helppohoitoinen pintamateriaali, joka ei vaadi laajoja kunnostustöitä keväisin ja eikä kauden aikana.

Liite 1Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestoinneista 2023–2026

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää esittää kaupunkiympäristötoimialalle liitteessä 1 kuvattujen ulkoliikuntapaikkakohteiden toteuttamista kaupungin vahvistetun investointiohjelman puitteissa vuosina 2023–2026. Vuoden 2023 osalta kohteet esitetään myös tärkeysjärjestyksessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunkiympäristötoimiala
tpvFagerlund Nea
tpvNummi Oskari


Liitteet:

Liiklk § 36
Liite 1:Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestoinneista 2023¿2026